Bài 09: Cách xuất dữ liệu với hàm print trong Python

Như chúng ta đã biết hàm print dùng để xuất dữ liệu ra màn hình trên các dòng khác nhau, có thể kết hợp với các ký tự đặc biệt, phép nhân xuất lặp chuỗi..:

[code language=”python”]
print("Obama")
print("Xin chào")
print("Putin")
[/code]

Kết quả khi chạy:

Obama
Xin chào
Putin

Tuy nhiên trong quá trình xuất dữ liệu ra màn hình, đôi khi chúng ta muốn các thông tin hiển thị trên cùng 1 dòng dữ liêu. Python có hỗ trợ điều này, bằng cách thêm đối số end vào trong hàm print

[code language=”python”]
print("Obama",end=’ ‘)
print("Xin chào",end=’ ‘)
print("Putin")
[/code]

đối số end=’ ‘ tức là khoảng cách ra 1 khoảng trắng rồi tới chuỗi tiếp theo

Ta có thể áp dụng để xuất thông báo mời người sử dụng nhập liệu từ bàn phím như sau:

[code language=”python”]
print(end=’Mời bạn nhập 1 số:’)
a=input()
print(‘số bạn vừa nhập = ‘,a)

print(‘Mời bạn nhập 1 số’,end=’:’)
b=input()
print(‘số bạn vừa nhập =’,b)
[/code]

Ở trên các bạn thấy Tui để end đằng trước hoặc end đằng sau, bạn dùng cách nào cũng được.

Ngoài ra Python còn hỗ trợ một số ký tự đặc biệt khi xuất dữ liệu ra màn hình, đó là:

\n ->xuống dòng

\t ->đẩy vào 1 tab

\’  hoặc \”->xuất trích dẫn

[code language=”python”]
print("Quanh năm buôn bán ở mom sông")
print("Nuôi đủ năm con với 1 chồng")
print("\tLặn lội thân cò khi quãng vắng")
print("\tEo sèo mặt nước buổi \"đò đông\"")
print("Một duyên hai nợ âu đành phận\nNăm nắng mười mưa há chẳng công")
[/code]

Kết quả:

python9_1

Python còn có một tiện lợi trong hàm print là cho phép chúng xuất lặp một chuỗi nào đó liên tục mà không cần dùng vòng lặp, bằng cách dùng phép nhân *:

[code language=”python”]
print(‘*’*20)
print("Mã\tTên\tPhone")
print("01\tTèo\t0981234567")
print("02\tTý\t0908730947")
print("03\tTèo\t0949840836")
print(‘*’*20)
[/code]

ta có kết quả khi chạy chương trình:

python9_2

Ở trên bạn thấy dòng lệnh print(‘*’*20) tức là ra lệnh cho chương trình xuất ‘*’ 20 lần, bạn quan sát kết quả có 2 dòng xuất toàn dấu * nhé.

Như vậy Tui đã trình bày xong cách sử dụng print để xuất dữ liệu ra màn hình cùng với việc kết hợp các ký tự đặc biệt trong Python. Các bạn nhớ làm và kiểm tra các kết quả nhé, áp dụng vào mục đích cụ thể của mình trong việc xuất dữ liệu.

Các bạn có thể tải Source code tại đây:http://www.mediafire.com/file/xem6qn9e7awwf18/HocPrint.py

Bài sau Tui sẽ tiếp tục trình bày về hàm print với việc định dạng chuỗi khi  xuất ra màn hình.

Chúc các bạn thành công!

One thought on “Bài 09: Cách xuất dữ liệu với hàm print trong Python”

Leave a Reply

Your email address will not be published.