Kỹ thuật lập trình C#

Tài liệu kỹ thuật lập trình cài đặt bằng C# dành cho sinh viên khoa Hệ Thống Thông Tin của Đại Học Quốc Gia TP.HCM – trường Đại Học Kinh Tế – Luật

 1. File Đề cương chi tiết môn học
 2. Đồ án môn học
 3. Slide bài giảng:
 4. Giáo trình chính:
  • Giáo trình Tiếng Việt: Sinh viên đến thư viện của Trường để nhận giáo trình
  • Giáo trình Tiếng Anh tham khảo:
   • Programming C# 5.0
   • Expert C# 5.0
   • C# 5.0 in a Nutshell, 5th Edition
   • Programming – C# – Deitel-C# How To Program
   • Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, 6th Edition
   • ….
 5. Yêu cầu Sinh Viên khi lên lớp học phải có:
  • In ấn bộ slide bài giảng lên lớp (In khéo để có chỗ ghi chú những giải thích chuyên sâu)
  • Đem bộ giáo trình chính bằng Tiếng Việt lên lớp
  • Đem theo tập, viết để ghi chú thêm
  • Không được sử dụng Laptop, điện thoại trên lớp Lý Thuyết khi chưa có sự đồng ý của Giảng Viên.
  • Phải làm bài tập về nhà (cá nhân / nhóm)

Mô tả Đề cương chi tiết môn học Kỹ Thuật Lập Trình:

Thông tin môn học:

 1. Tên môn học: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH (PROGRAMMING TECHNIQUES) – mã môn học: MIS1006
 2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (Lý thuyết: 30 tiết; Thực hành: 30 tiết)
 3. Học kỳ: 2
 4. Trình độ: sinh viên năm 1
 5. Phân bổ thời gian
 • Lên lớp: 30 tiết
 • Thực tập phòng thí nghiệm: 30tiết
 1. Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương
 2. Mục tiêu của môn học
 • Mục tiêu chung:
 • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kỹ năng lập trình ứng dụng với C#, là cơ sở kiến thức kỹ năng để định hướng phát triển trong xây dựng ứng dụng cho các phần mềm ứng dụng trên thương mại điện tử.
 • Mục tiêu cụ thể:
 • Kiến thức:
  • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình, sử dụng ngôn ngữ lập trình C#.
  • Cung cấp cho sinh viên kiến thức về môi trường lập trình Windows form.
  • Cung cấp cho sinh viên kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
 • Kỹ năng:
 • Kỹ năng lập trình.
 • Kỹ năng phát triển ứng dụng trên Windows Form.
 • Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.

Chuẩn đầu ra môn học:

Mã số Nội dung Mục tiêu CDR chương trình
  Kiến Thức    
LO1 Hiểu được cơ bản về lập trình C#: biến, vòng lặp, cấu trúc rẽ nhánh, mảng, chuỗi G1 1.2.1.2
LO2 Hiểu được môi trường Windows Form, các thành phần trên form G2 1.2.1.2
LO3 Hiểu được cơ bản về lập trình hướng đối tượng G3 1.2.1.2
LO4 Hiểu được những khái niệm trong lập trình hướng đối tượng: kế thừa, đa hình G3 1.2.1.2
  Kỹ năng    
LO5 Hình thành giải pháp giải quyết bài toán lập trình G4 2.1.4.1

 

LO6 Có khả năng lập trình hướng đối tượng G4 2.4.3.1
LO7 Có khả năng lập trình Windows Form G4, G5 2.2.3.2
LO8 Thiết kế thử nghiệm chương trình chạy trên Console, Windows Form G4, G5 2.2.4.4
  Làm việc nhóm và giao tiếp    
LO9 Giao tiếp thông qua các phương tiện điện tử và đa truyền thông G6 3.2.4.1

3.2.4.3

LO10 Có khả năng thuyết trình G6 3.2.6.1
 1. Mô tả vắn tắt môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kỹ năng lập trình ứng dụng với C# trên nền tảng Windows Form và kiến thức về lập trình hướng đối tượng.

Chương mục Nội dung Số tiết Ghi chú
Chương I: Tổng quan về lập trình 1.1.  Biến & Khai báo biến

1.2.  Các phép toán trên biến

1.3.  Sử dụng các hàm có sẵn của C#

1.4.  Phát biểu điều kiện

1.5.  Phát biểu lặp

1.6.  Hàm

1.6.1.     Khai báo hàm

1.6.2.     Hàm không có tham số

1.6.3.     Hàm có tham số

1.6.4.     Hàm không trả về giá trị (chương trình con / thủ tục)

1.6.5.     Truyền tham số theo tham trị và tham chiếu

LT: 3

TH: 6

Chương II: Xử lý mảng và chuỗi 2.1.  Mảng

2.1.1.     Khái niệm mảng

2.1.2.     Các thao tác trên mảng

2.2.  Chuỗi

2.2.1.     Kiểu ký tự

2.2.2.     Các thao tác trên ký tự

2.2.3.     Kiểu chuỗi

2.2.4.     Các thao tác trên chuỗi

LT: 6

TH: 6

Chương III: Lập trình Windows Form 3.1.  Giới thiệu ứng dụng Windows Form

3.2.  Tạo chương trình Windows Form

3.3.  Xử lý sự kiện trong Windows Form

3.4.  Một số control trong Windows Form

LT: 6

TH: 3

Chương IV: Lập trình hướng đối tượng 4.1.  Khái niệm đối tượng.

4.2.  Các mức truy xuất

4.3.  Các thành phần của lớp

4.3.1.     Thuộc tính

4.3.2.     Hàm thuộc tính

4.3.3.     Tham chiếu this.

4.3.4.     Phương thức

4.3.5.     Constructor

4.4.  Gán trị cho thuộc tính khi tạo đối tượng

4.5.  Truyền đối tượng vào phương thức

4.6.  Mảng đối tượng

LT: 9

TH: 9

Chương V: Kế thừa và đa hình 5.1.  Khái niệm kế thừa.

5.2.  Lớp cơ sở (base class) và lớp dẫn xuất (derived class)

5.3.  Mức truy xuất protected.

5.4.  Truy cập phương thức lớp cơ sở từ lớp dẫn xuất.

5.5.  Tính đa hình.

5.6.  Lớp Object.

5.7.  Toán tử nạp chồng

5.8.  Giao diện (interface)

LT: 6

TH: 6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.