HTML-CSS-Javascript

Để hỗ trợ các người học dễ dàng tự học HTML, CSS, Javascript nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho thiết kế và lập trình Web sau này. Tui có quay khoảng 70 Video với tổng thời lượng khoảng 15 giờ Video giảng liên tục. Cùng với 138 bài tập, 350 câu hỏi luận, 178 câu trắc nghiệm và các slide tương ứng.

Bộ bài tập các bạn có thể tải ở đây.

Video và slide theo từng bài học các bạn có thể tải và xem tại đây:

Bài họcMục tiêu bài họcVideo học
01. Giới thiệu môn học.

Tải Slide
-Sinh viên nắm rõ và ghi nhớ được thông tin của môn học, mục tiêu, chuẩn đầu ra cũng như phương pháp đánh giá môn học
-Nắm rõ các quy định của môn học
-Và các vấn đề khác liên quan tới môn học
02. Giới thiệu ngôn ngữ siêu văn bản (HTML).

Tải Slide
-Sinh viên nhận dạng được ngôn ngữ siêu văn bản HTML trong thiết kế Web tĩnh
-Biết được một số công cụ lập trình ngôn ngữ siêu văn bản HTML.
-Phân biệt được thẻ mở (Open tag) và thẻ đóng (Close tag) trong tài liệu HTML
-Sửa được các lỗi liên quan tới thẻ mở và thẻ đóng  
03.Cách tạo và chạy tài liệu HTML bằng Visual Studio Code.

Tải Slide
-Sinh viên sử dụng thành thạo công cụ Visual Studio Code để tạo tài liệu HTML
-Cài đặt được plug in Live Server để thử nghiệm chạy tài liệu HTML
-Lưu trữ và mở được các dự án HTML đã tạo trước đó  
04.Cấu trúc của một tài liệu HTML.

Tải Slide
-Sinh viên nhận dạng được cấu trúc các thành phần của một tài liệu HTML: phần bắt đầu và kết thúc của tài liệu, phần header, phần body
-Phân biệt được các thành phần của một thẻ (tag) trong tài liệu HTML
-Xử lý được các ký tự đặc biệt trong tài liệu HTML
-Ghi chú được các mã lệnh trong tài liệu HTML  
05.Các thẻ Heading.

Tải Slide
-Sinh viên phân biệt được các loại thẻ Heading
-Sử dụng được các thẻ Heading
-Áp dụng được thuộc tính căn lề của thẻ Heading  
06.Thẻ <p>, thẻ <br/> và thẻ <hr/>.

Tải Slide
-Lập trình định dạng đoạn văn bản với thẻ <p>
-Ngắt được dòng đoạn văn bản bằng thẻ <br/>
-So sánh được sự khác nhau giữa thẻ <p> và thẻ <br/>
-Hiển thị được đường kẻ ngang với thẻ <hr/>  
07.Thẻ <div> và thẻ <span>.

Tải Slide
-Lập trình được vùng văn bản với thẻ <div>
-Lập trình được vùng văn bản với thẻ <span>
-So sánh được sự khác nhau giữa thẻ <div> và thẻ <span>  
08.Các thẻ định dạng font chữ.

Tải Slide
-Định dạng được font chữ in đậm với thẻ <b>
-Định dạng được font chữ in nghiêng với thẻ <i>
-Định dạng được font chữ in gạch chân với thẻ <u>
-Lựa chọn được font chữ, kích thước, màu sắc bằng thẻ <font>
09.Thẻ định dạng sub và sup.

Tải Slide
-Định dạng được kiểu chữ subscript với thẻ <sub>
-Định dạng được kiểu chữ supperscript với thẻ <sup>
-Phân biệt được sự khác nhau giữa thẻ <sub> và thẻ <sup>
-Ứng dụng được thẻ <sub> và <sup> trong một số công thức toán học và hóa học
10.Thẻ trang trí hình ảnh <img>.

Tải Slide
-Trang trí được hình ảnh bằng thẻ <img>
-Sử dụng thành thạo các thuộc tính của thẻ <img>
-Căn chỉnh được hình ảnh theo ý muốn
-Thiết lập được hình nền cho thẻ <body>
11.Định dạng màu sắc với Hexa color.

Tải Slide
-Thiết lập được màu sắc, nền trang bằng hexa color
-So sánh được sự khác biệt giữa hexa color và name color
-Phân biệt được RR (red), GG(Green), BB(Blue)
-Lựa chọn được các hexa color theo nhu cầu bằng các công cụ
12.Các thẻ danh sách <ol>, <ul>.

Tải Slide
-Sử dụng được các thẻ danh sách <ol> có số thứ tự
-Sử dụng được các thẻ danh sách <ul> không có số thứ tự
-So sánh được sự khác nhau giữa <ol> và <ul>
-Sử dụng được thuộc tính type của các thẻ danh sách để lựa chọn các biểu tượng theo ý muốn.
13.Thẻ danh sách phân cấp <dl>.

Tải Slide
-Sử dụng được thẻ <dl> để phân cấp danh sách
-Xác định được ý nghĩa và cách viết mã lệnh thẻ <dt>
-Xác định được ý nghĩa và cách viết mã lệnh thẻ <dd>
14.Thẻ liên kết trang <a>.

Tải Slide
-Sử dụng được thẻ <a> để mở liên kết trang
-Hiểu và sử dụng được các thuộc tính của thẻ <a>: thuộc tính href, thuộc tính target và title.
15.Các cấp độ sử dụng thẻ liên kết trang <a>.

Tải Slide
-Củng cố lại kỹ thuật sử dụng thẻ liên kết trang <a>
-Lập trình được các cấp độ sử dụng thẻ liên kết trang:
+Book mark – hyper link trong nội bộ trang
+Book mark – hyper link trong các trang khác nhau
+Liên kết Website
+Liên kết email
16.Thiết kế bảng với thẻ <table>.

Tải Slide
-Sinh viên sử dụng được thẻ <table> để thiết kế bảng biểu cơ bản trong HTML
-Phân biệt được các thẻ table, tr, td và cách lập trình
-Nắm được ý nghĩa lý thuyết của các thuộc tính trong <table> để tạo nền tảng cho các bài học nâng cao tiếp theo về <table>
17.Cấu trúc đầy đủ của thẻ <table>.

Tải Slide
-Củng cố lại lý thuyết và kỹ thuật thiết kế bảng bằng thẻ <table>
-Nhận dạng được cấu trúc đầy đủ của <table>, bao gồm thẻ <caption> thẻ <thead>, thẻ <tbody> và thẻ <tfoot>
-Thiết kế được bảng biểu có phân nhóm theo <thead>, <tbody> và <tfoot>
18.Cách trộn dòng và cột trong thẻ <table>.

Tải Slide
-Củng cố lại lý thuyết và kỹ thuật thiết kế bảng bằng thẻ <table>
-Ôn tập lại lý thuyết về cách trộn dòng và cột trong <table>
-Viết được mã lệnh để trộn dòng và cột trong Table theo yêu cầu
19.Cách lập trình colgroup trong thẻ Table.

Tải Slide
-Củng cố lại lý thuyết và kỹ thuật thiết kế bảng bằng thẻ <table>
-Củng cố lại cách tạo cấu trúc tổng thể của <table>
-Hiểu và áp dụng được thẻ colgroup trong table để có thể định dạng cột hàng loạt một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian
20.Lắp ghép nhiều tài liệu HTML với thẻ iframe.

Tải Slide
-Sử dụng được iframe để lắp ghép nhiều tài liệu HTML vào trong một tài liệu HTML gốc.
-Củng cố kiến thức của table
21.Phân chia và lắp ghép tài liệu HTML với thẻ frameset.

Tải Slide
-Sử dụng được frameset để phân chia và lắp ghép tài liệu HTML
-Hiểu và thực hiện được cách gán nội dung của các trang thành phần vào nội dung chính của tài liệu HTML
22.Di chuyển đối tượng bằng Marquee.

Tải Slide
-Sử dụng được Marquee để di chuyển các đối tượng
-Hiệu chỉnh được các hướng di chuyển của đối tượng
-Hiệu chỉnh được tốc độ di chuyển của đối tượng
-Thiết lập kiểu di chuyển của đối tượng là 1 lần hay vô tận
23.Chèn multimedia với thẻ video và audio.

Tải Slide
-Sử dụng được thẻ video để chèn phim vào HTML
-Sử dụng được thẻ audio để chèn âm thanh vào HTML
-Kỹ năng tìm kiếm google để chèm Video từ Youtube vào HTML
24.Định dạng HTML với Cascading Style Sheets (CSS).

Tải Slide
-Xác định được vai trò và chức năng của Cascading Style Sheets (CSS) trong thiết kế Website
-Biết được khái niệm DHTML
-Xác định được các ưu điểm và nhược điểm của CSS
-Phân biệt được các loại Style: Inline CSS, Internal CSS, External CSS cũng như Browser CSS
-Nắm được quy tắc khai báo CSS và phân biệt được các thành phần cũng như vai trò của nó trong CSS
-Minh họa được CSS áp dụng cho thẻ body, thẻ p
25.Inline Style Sheet.

Tải Slide
-Thực hành thành thạo Inline Style Sheet để định dạng HTML
-Hiểu rõ và xác định được các thành phần trong Inline Style Sheet
-Xác định được khi nào thì nên sử dụng Inline Style Sheet
-Xác định được ưu điểm và nhược điểm của Inline Style Sheet
26.Internal Style Sheet.

Tải Slide
-Thực hành thành thạo Internal Style Sheet để định dạng HTML
-Hiểu rõ và xác định được các thành phần trong Internal Style Sheet
-Hiểu và sử dụng được class trong CSS
-Xác định được khi nào thì nên sử dụng Internal Style Sheet
-Biết cách viết comment trong Style Sheet
-Xác định được ưu điểm và nhược điểm của Internal Style Sheet
27.External Style Sheet.

Tải Slide
-Thực hành thành thạo External Style Sheet để định dạng HTML
-Hiểu rõ và xác định được các thành phần trong External Style Sheet
-Tạo được tập tin .css và sử dụng được 2 cú pháp để triệu gọi External Style Sheet: link, import
-Xác định được khi nào thì nên sử dụng External Style Sheet
-Xác định được ưu điểm và nhược điểm của External Style Sheet
-Tổng hợp so sánh được Inline Style, Internal Style, External Style
28.Multiple Style Sheet.

Tải Slide
-Khai báo được style dạng nhóm các selector
-Nhóm được các style khác nhau: Internal Style, External Style
-Xác định được độ ưu tiên của Style khi nhóm
29.Class và định danh trong Style Sheet.

Tải Slide
-Khai báo và sử dụng được class trong style sheet
-Khai báo và sử dụng được định danh trong style sheet
-Xác định được khi nào nên dùng class, khi nào nên dùng định danh
-Sử dụng được nhiều class cho một thẻ
30.Pseudo Code trong Style Sheet.

Tải Slide
-Nhận thấy được lợi ích của Pseudo code trong Style Sheet
-Ứng dụng Pseudo code để viết các trạng thái cho thẻ a
-Ứng dụng Pseudo code để viết các trạng thái cho thẻ table
-Áp dụng được Pseudo code cho các thẻ bất kỳ
31.Child and Descendent Selectors.

Tải Slide
-Khai báo và sử dụng được dạng parent > child { … }
-Khai báo và sử dụng được dạng parent  descendent {…}
-Ứng dụng được  parent > child { … } vào thẻ lồng nhau bất kỳ, ví dụ như thẻ ul, li
-Ứng dụng được parent  descendent {…} vào thẻ lồng nhau bất kỳ, ví dụ như thẻ ul, li
-Có thể mở rộng áp dụng cho các thẻ khác nhau trong HTML
32.Các nhóm thuộc tính thường dùng trong Style Sheet.

Tải Slide
-Sinh viên phân nhóm và sử dụng được các thuộc tính thường dùng trong Style sheet:
+Nhóm cho hình nền
+Nhóm cho văn bản
+Nhóm cho đường viền
+Một số nhóm khác  
33.Mô hình Box trong Style Sheet.

Tải Slide
-Nắm vững các kỹ thuật về Layout và định vị
-Hiểu và sử dụng được các thuộc tính:
+Margin
+Padding
+Display
+Position
+Floating  
34.Cách tạo Snippet Template.

Tải Slide
-Biết được lý do vì sao nên tạo Snippet Template
-Sử dụng được Snippet tạo cấu trúc HTML sẵn có của Visual Code
-Tự tạo được Snippet Template theo nhu cầu riêng
-Sử dụng được công cụ hỗ trợ tạo Json template, biết cách đặt tên cho Snippet Tempate để tái sử dụng trong tương lai
35.Giới thiệu về Form.

Tải Slide
-Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của Form trong tài liệu HTML
-Hiểu và giải thích được cơ chế hoạt động một số phương thức phổ biến thường dùng trong Form: GET, POST, PUT, DELETE
36.Label, TextBox, Button trên Form.

Tải Slide
-Sử dụng thành thạo thẻ Label
-Sử dụng thành thạo thẻ Input, biết cách thay đổi các loại control khác nhau cho thẻ Input
-Sử dụng được Text Area để nhập liệu
-Phân biệt được 3 loại Button và sử dụng được 3 loại button: Button, Submit, Reset  
37.fieldset và legend.

Tải Slide
-Sử dụng được fieldset và legend để nhóm và phân khu vực thông tin được thẩm mỹ hơn
38.Checkbox và RadioButton.

Tải Slide
-Sử dụng thành thạo Checkbox để thiết kế giao diện cho phép người sử dụng chọn nhiều lựa chọn
-Sử dụng thành thạo RadioButton để thiết kế giao diện cho phép người sử dụng chọn 1 lựa chọn
-So sánh được sự khác biệt giữa Checkbox và RadioButton
-Biết cách áp dụng Checkbox và RadioButton vào các trường hợp khác nhau trong thiết kế giao diện tương tác  
39.Combobox và Listbox.

Tải Slide
-Biết cách sử dụng thẻ select để tạo các control hiển thị dạng danh sách Combobox và Listbox
-Biết cách khai báo thẻ option để hiển thị nhãn và lưu trữ value của item cũng như biết cách selected item.
-Biết cách sử dụng một số thuộc tính của thẻ select như size, multiple
40.Option Group, Hidden, FileUpload.

Tải Slide
-Biết cách sử dụng thẻ select và thẻ optgroup để tạo control hiển thị dạng danh sách phân nhóm
-Biết cách khai báo thẻ option để hiển thị nhãn và lưu trữ value của item cũng như biết cách selected item.
-Biết cách sử dụng một số thuộc tính disabled, label…
-Biết được ý nghĩa của thẻ hidden và file
41.Javascript và cách nhúng Javascript vào Website.

Tải Slide
-Ôn tập lại vai trò của Javascript trong khái niệm DHTML
-Biết được Javascript là gì, chức năng, nhiệm vụ của Javascript
-Nhận dạng và phân biệt được ngôn ngữ Script và Javascript
-Nhận biết được sự khác biệt giữa ngôn ngữ Java và ngôn ngữ Javascript
-Biết được kỹ thuật nhúng ngôn ngữ Javascript trực tiếp vào tài liệu HTML
-Biết được kỹ thuật nhúng ngôn ngữ Javascript từ file khác vào tài liệu HTML
42.Thực hiện nhúng Javascript vào Website.

Tải Slide
-Ôn tập lại lý thuyết về cách nhúng ngôn ngữ Javascript trực tiếp vào tài liệu HTML và nhúng ngôn ngữ Javascript từ file khác vào tài liệu HTML
-Thử nghiệm được cách sử dụng Javascript trong HTML
-Áp dụng được Javascript cho các mục đích khác nhau  
43.Kiểu dữ liệu và biến trong Javascript.

Tải Slide
-Biết được các quy ước khi lập trình Javascript
-Phân biệt được các kiểu dữ liệu trong Javascript
-Biết cách khai báo biến và lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp
-Phân biệt được giá trị null và giá trị rỗng, giá trị 0  
44.Các loại toán tử trong Javascript.

Tải Slide
-Sinh viên hiểu và áp dụng được toán toán tử liên quan tới:
+Math operators
+Assignment operator
+Comparison operator
+Logical operator
+String concatenation operator
45.Cách tạo và triệu gọi Function trong Javascript.

Tải Slide
-Xác định được tại sao nên tạo Function
-Hiểu và khai báo được cú pháp tạo function trong Javascript
-Phân biệt được function có đối số và function không có đối số
-Khai báo được các function có kết quả trả về và không có kết quả trả về
-Triệu gọi được các function đã tạo
-Tương tác được các function trong các control trên form.  
46.Built-in Function trong Javascript.

Tải Slide
-Sinh viên hiểu và áp dụng được một số built-in function trong Javascript:
+eval function
+isNaN function
+parseInt and parseFloat function
+Number and String function
47.Cấu trúc điều kiện if, if…else.

Tải Slide
-Hiểu được cú pháp và nguyên lý hoạt động của cấu trúc điều kiện if
-Hiểu được cú pháp và nguyên lý hoạt động của cấu trúc điều kiện if…else
-Xử lý được các bài toán với các cấu trúc if, if …else lồng nhau
-Phán đoán được các vấn đề nên sử dụng if, hay if…else hay cần sử dụng các cấu trúc lồng nhau.
48.Cấu trúc switch.

Tải Slide
-Hiểu được cú pháp và nguyên lý hoạt động của cấu trúc switch
-Giải thích được ý nghĩa của lệnh break;
-Giải thích được ý nghĩa của lệnh default
-Xử lý trường hợp đặc biệt khi thực hiện nhiều case cùng một chức năng
49.Vòng lặp while.

Tải Slide
-Hiểu được cú pháp và nguyên lý hoạt động của vòng lặp while
-Giải thích được từng bước quá trình hoạt động của vòng lặp while cho từng tường hợp cụ thể
-Minh họa được cách dùng vòng lặp while trong HTML
50.Vòng lặp do…while.

Tải Slide
-Hiểu được cú pháp và nguyên lý hoạt động của vòng lặp do…while
-Giải thích được từng bước quá trình hoạt động của vòng lặp do…while cho từng tường hợp cụ thể
-Minh họa được cách dùng vòng lặp do…while trong HTML
51.Vòng lặp for.

Tải Slide
-Hiểu được cú pháp và nguyên lý hoạt động của vòng lặp for
-Giải thích được từng bước quá trình hoạt động của vòng lặp for cho từng tường hợp cụ thể
-Minh họa được cách dùng vòng lặp for trong HTML
52.Tìm kiếm và trích lọc chuỗi.

Tải Slide
-Hiểu và sử dụng được các hàm tìm kiếm và trích lọc chuỗi:
+Ứng dụng được chức năng tìm kiếm vị trí của chuỗi bằng hàm indexOf và lastIndexOf
+Ứng dụng được chức năng tìm kiếm chuỗi thông qua hàm search
+Ứng dụng được chức năng trích lọc chuỗi như substring, substr, slice
53.Tách và nối chuỗi.

Tải Slide
-Hiểu và sử dụng được các hàm tách và nối chuỗi:
+Tách được chuỗi thông qua hàm split và nối được chuỗi thông qua hàm concat
-Ngoài ra Sinh viên có thể thao thác thêm với một số hàm như:
+Ứng dụng được chức năng thay đổi chuỗi thông qua hàm replace
+Thay đổi được chữ hoa và chữ thường thông qua hàm toUpperCase và toLowerCase
+Truy suất được ký tự bất kỳ trong chuỗi thông qua hàm charAt
54.Đối tượng Math, Date, Array.

Tải Slide
-Hiểu và ứng dụng được đối tượng Math
-Hiểu và ứng dụng được đối tượng Date
-Hiểu và ứng dụng được đối tượng Array  
55.Class và object trong Javascript.

Tải Slide
-Phân biệt được class và object
-Khai báo và sử dụng được đối tượng trong Javascript
-Phân biệt được thuộc tính và giá trị của thuộc tính trong đối tượng
-Truy suất được các thuộc tính trong đối tượng
-Khai báo và truy suất được hàm trong đối tượng  
56.Mô hình DOM.

Tải Slide
-Giải thích được mô hình DOM
-Phân biệt được các node trong mô hình DOM
-Giải thích được cấu trúc của cây DOM
-Phân biệt được nút Root, nút Parents, Childrens và Sibling
-Trình bày được các tính chất của các Node trên cây DOM
57.document và HTML element trong mô hình DOM.

Tải Slide
-Xác định được chức năng và nhiệm vụ của đối tượng document
-Xác định được các nhóm phương thức liên quan tới: Tìm các HTML elements, thêm và xóa các HTML elements, thêm sự kiện cho HTML elements, cũng như nhóm các thuộc tính để truy suất tới HTML objects.
-Hiểu được cấu trúc thành phần và ý nghĩa các thuộc tính của các HTML element
-Phân loại và biết cách sử dụng được các phương thức và thuộc tính của HTML Element: Tìm các elements con, thêm và chỉnh sửa, xóa các elements con. Hiểu được ý nghĩa của innerText, innerHTML và một số thuộc tính khác.
58.Truy suất HTML element và thay đổi các thuộc tính.

Tải Slide
-Sử dụng được phương thức getElementById(id) của đối tượng document để truy suất tới HTML element
-Tương tác được HTML element với các thuộc tính như id, innerText, innerHTML…
-Sử dụng được hàm setAttribute của HTML element để thay đổi giá trị của các thuộc tính
-Minh họa được mô hình DOM trên thẻ p và thẻ img  
59.Thêm mới HTML element.

Tải Slide
-Sử dụng được phương thức createElement(“tag”) của đối tượng document để tạo mới một HTML element
-Sử dụng được phương thức appendChild(node) của HTML element để thêm mới một HTML element vào cây DOM của node
-Ôn tập lại sự tương tác các thuộc tính như id, innerText, innerHTML…của HTML element
-Ôn tập lại hàm setAttribute để thay đổi giá trị của các thuộc tính
-Minh họa được thêm HTML element cho thẻ a, ol.
-Ứng dụng để thêm được bất kỳ thẻ HTML element
60.Thêm mới HTML element – Table.

Tải Slide
-Củng cố lại cách dùng phương thức createElement(“tag”) của đối tượng document để tạo mới một HTML element
-Củng cố lại phương thức appendChild(node) của HTML element để thêm mới một HTML element vào cây DOM của node
-Củng cố lại sự tương tác các thuộc tính như id, innerText, innerHTML…của HTML element
-Ôn tập lại hàm setAttribute để thay đổi giá trị của các thuộc tính
-Minh họa được thêm HTML element cho thẻ table.
-Ứng dụng để thêm được bất kỳ thẻ HTML element nâng cao hơn
61.Xóa HTML element.

Tải Slide
-Ôn tập lại các kỹ thuật liên quan tới thêm mới HTML element, tương tác các thuộc tính trong HTML element
-Viết được event function cho HTML element
-Sử dụng được phương thức removeChild(node) của HTML element để xóa một HTML element khỏi cây DOM của node
-Minh họa được thêm HTML element và xóa HTML element khỏi thẻ table
-Ứng dụng để xóa được bất kỳ thẻ HTML element
62.Cấu trúc dữ liệu XML.

Tải Slide
-Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu XML
-Hiểu được cấu trúc dữ liệu XML cũng như tạo được cấu trúc XML
-Nhận dạng được các thẻ và thuộc tính
-Suy luận được cấu trúc cây XML
-Biết cách ghi chú trong XML
-Sử dụng được các ký tự đặc biệt trong XML
-Phân biệt được XML Element, XML Attributes
-Xác định được các kỹ thuật để đọc dữ liệu XML: Mô hình DOM thường hay dùng AJAX  
63.Truy suất dữ liệu XML với DOMParser.

Tải Slide
-Củng cố lại lý thuyết về cấu trúc dữ liệu XML
-Thực hành được cách tạo cấu trúc dữ liệu XML
-Sử dụng được đối tượng DOMParser để truy suất dữ liệu XML
-Củng cố mô hình DOM để hiển thị dữ liệu trong XML lên giao diện
64.Truy suất dữ liệu XML dạng danh sách với DOMParser.

Tải Slide
-Củng cố lại kiến thức về XML
-Sử dụng được DOMParser để truy suất dữ liệu XML dạng danh sách: Ví dụ đọc danh sách sản phẩm, danh sách nhân viên….
-Củng cố kỹ thuật dùng DOM để tương tác với các thẻ trong table.
65.Kỹ thuật AJAX.

Tải Slide
-Củng cố lại kiến thức về XML
-Củng cố lại kiến thức DOMParser để truy suất dữ liệu XML.
-Củng cố kỹ thuật dùng DOM để tương tác với các thẻ trong table.
-Sử dụng được kỹ thuật AJAX để truy suất dữ liệu XML trong file độc lập.
-Hiểu và sử dụng được XMLHttpRequest
66.Truy suất dữ liệu XML bằng AJAX.

Tải Slide
-Củng cố lại kiến thức về AJAX
-Sử dụng được AJAX để truy suất dữ liệu trong file XML
-Kết hợp được mô hình DOM để đọc dữ liệu sau khi AJAX hoàn tất
67.Cấu trúc dữ liệu JSON.

Tải Slide
-Phân biệt được JSON và XML
-Nắm được cấu trúc dữ liệu JSON OBJECT
-Nắm được cấu trúc dữ liệu JSON ARRAY
-Sử dụng được cấu trúc JSON vào việc lưu trữ dữ liệu
-Sử dụng được các kỹ thuật để truy suất dữ liệu trong JSON OBJECT và JSON ARRAY
68.Các thành phần hỗ trợ phát triển và vận hành Website – phần 1.

Tải Slide
-Nắm sơ lược lịch sử phát triển Internet
-Nắm được vai trò của mạng máy tính
-Phân biệt được máy chủ (Server) và máy khách (Client), nắm được các vai trò và nhiệm vụ của chúng
-Hiểu được Protocol là gì?
-Trình bày được một số loại Protocol thường dùng trong quá trình phát triển Web
-Phân biệt được TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPs
-Biết cách xác định được địa chỉ IP
69.Các thành phần hỗ trợ phát triển và vận hành Website – phần 2.

Tải Slide
-Phân biệt được DOMAIN và HOSTING
-Tại sao nên dùng DOMAIN để chạy Website thay vì dùng địa chỉ IP?
-Phân biệt các thành phần của URL
-Nắm được ý nghĩa của một số Service Port
-Phân biệt được Web page và Website
-Phân biệt Web tĩnh, Web động
-Nhận biết được WWW
-Phân biệt được Web Server và Web Browser
70.Các thành phần hỗ trợ phát triển và vận hành Website – phần 3.

Tải Slide
-Biết nơi mua/thuê Hosting và Domain để vận hành Website
-Biết cách lựa chọn các gói Hosting phù hợp
-Biết cách check Domain có tồn tại hay chưa
-Biết được CPANEL quản lý Hosting và Domain
-Phân loại được các nhóm khai thác và sử dụng tài nguyên Internet

Nếu cảm thấy các bài học hữu ích thì hãy Ủng hộ Tui 1 ly cafe sữa đá lề đường:

STK: 0101146302
Chủ TK: Trần Duy Thanh
Ngân Hàng: Đông Á, chi nhánh Gò Vấp

Leave a Reply