Bài 40: Lập trình Đa Tiến Trình trong Python-PyQt6- Part 2

Trong bài học 39 Tui đã minh họa cách xử lý đa tiến trình để vẽ giao diện và tương tác thời gian thực mà chương trình không bị treo. Trong bài học này Tui tiếp tục minh họa phần cập nhật giao diện QTableWidget thời gian thực bằng kỹ thuật xử lý đa tiến trình có giao diện tương tự như dưới đây:

 • Chương trình giả lập N số lượng Customer từ giao diện
 • Khi bấm nút “Create” chương trình sẽ sử dụng kỹ thuật đa tiến trình đã cập nhật giao diện QTableWidget, mỗi lần tiểu trình tạo một Customer ngẫu nhiên nó sẽ gửi về tiến trình chính (giao diện) hiển thị Customer lên giao diện, đồng thời cho biết tỉ lệ hoàn thành cập nhật giao diện
 • Chẳng hạn ở trên ta thấy 44% tiến độ đã hoàn thành. Và trong quá trình thực hiện cập nhật giao diện thì người sử dụng có thể thao tác trên giao diện mà không bị treo.
 • Bạn có thể áp dụng bài này trong việc tải dữ liệu từ các Restful API để nạp danh sách đối tượng lên giao diện theo thời gian thực. Ví dụ như nạp các danh sách Sản phẩm từ Restful API chẳng hạn.

Bước 1: Tạo dự án “LearnMultithreadingPart2” có cấu trúc như dưới đây:

 • “Customer.py” là file chứa lớp đối tượng Customer để chương trình mỗi lần thực thi sẽ tạo ra một Customer ngẫu nhiên trong tiểu trình rồi gửi về cho Main Thread cập nhật lên giao diện.
 • “WorkerSignals.py” là lớp kế thừa từ QObject, khai báo các Signal để thực hiện call back gửi dữ liệu trở về giao diện chính để cập nhật giao diện thời gian thực
 • “Worker.py” là lớp kế thừa từ QRunnable, nó dùng để tạo các đối tượng chạy đa tiến trình, trong quá trình xử lý nó sẽ thông qua WorkerSignals để gửi tín hiệu về cho màn hình chính cập nhật giao diện.
 • “MainWindow.ui” là giao diện thiết kế tương tác người dùng bằng Qt Designer
 • “MainWindow.py” là Generate Python code cho giao diện “MainWindow.ui”
 • “MainWindowEx.py” là file mã lệnh kế thừa từ Generate Python Code để xử lý: Nạp giao diện, hiển thị chart, gán sự kiện và không bị lệ thuộc vào giao diện bị thay đổi sau này khi Generate lại code
 • “MyApp.py” là file mã lệnh thực thi chương trình.

Dưới đây là Flow Chart xử lý đa tiến trình trong các mã lệnh ở các Lớp trong Project:

 • Flow Chart ở trên Tui vẽ ra 5 bước tổng quan, Tui giải thích sơ lược để các bạn nắm:
  1. Step 1: Trong lớp WorkerSignals ta khai báo các Signal để làm nhiệm vụ bắn các tín hiệu từ Background Thread (chạy ngầm) qua Main Thread (UI)
  2. Step 2: Trong lớp Worker ta sẽ sử dụng đối tượng WorkerSignals ở bước 1, đối tượng này có 2 signal: biến runningSignal để bắn tín hiệu cập nhật dữ liệu cũng như tiến độ về cho MainThread để cập nhật giao diện thời gian thực, biến finishSignal sẽ bắn tín hiệu về MainThread để báo rằng tiến trình đã hoàn tất.
  3. Step 3: Trong Main Thread khai báo các đối tượng Worker, QThreadPool để thực thi đa tiến trình, nó cần báo cho Background Thread biết là khi bắn tín hiệu (khi gọi hàm emit) về cho Main Thread thì slot nào sẽ lắng nghe
  4. Step 4: Trong quá trình thực thi Background Thread, chương trình sẽ bắn tín hiệu về cho Main Thread thông qua hàm emit
  5. Step 5: Bất cứ khi nào Background Thread gọi hàm emit thì ngay lập tức slot được khai báo trong Main Thread sẽ nhận được tín hiệu từ Back ground Thread gửi về. Tùy thuộc vào WorkerSignals ta khai báo các đối số như thế nào thì ta truyền dữ liệu tương ứng. Ta chỉ có thể cập nhật giao diện ở Main Thread, không thể cập nhật giao diện ở Background Thread, đó là lý do vì sao ta phải bắn tín hiệu về cho Main Thread.

Bước 2: Thiết kế giao diện “MainWindow.ui” và đặt tên cho Widget/layout như hình dưới đây:

Bạn lần lượt kéo thả các Widget vào giao diện như trên, lưu ý việc lựa chọn các Layout cho phù hợp. Và bạn đặt tên các Widget như hình.

 • QLineEdit (lineEditN) là ô nhập liệu
 • QProgressBar (progressbarPercent) là thanh trạng thái đánh dấu quá trình xử lý được bao nhiêu %.
 • QPushButton (pushButtonCreate) là widget sẽ ra lệnh để thực thi đa tiến trình
 • QTableWidget (tableWidgetCustomer)

Bước 3: Generate Python Code cho “MainWindow.ui”, lúc này mã lệnh “MainWindow.py” tự động được tạo ra:

# Form implementation generated from reading ui file 'MainWindow.ui'
#
# Created by: PyQt6 UI code generator 6.4.2
#
# WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic6 is
# run again. Do not edit this file unless you know what you are doing.


from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(436, 378)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(parent=MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.label = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(40, 10, 131, 21))
    self.label.setObjectName("label")
    self.lineEditN = QtWidgets.QLineEdit(parent=self.centralwidget)
    self.lineEditN.setGeometry(QtCore.QRect(180, 10, 113, 22))
    self.lineEditN.setObjectName("lineEditN")
    self.pushButtonCreate = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonCreate.setGeometry(QtCore.QRect(310, 10, 93, 28))
    self.pushButtonCreate.setObjectName("pushButtonCreate")
    self.progressBarPercent = QtWidgets.QProgressBar(parent=self.centralwidget)
    self.progressBarPercent.setGeometry(QtCore.QRect(50, 50, 371, 23))
    self.progressBarPercent.setProperty("value", 0)
    self.progressBarPercent.setObjectName("progressBarPercent")
    self.tableWidgetCustomer = QtWidgets.QTableWidget(parent=self.centralwidget)
    self.tableWidgetCustomer.setGeometry(QtCore.QRect(20, 90, 401, 231))
    self.tableWidgetCustomer.setObjectName("tableWidgetCustomer")
    self.tableWidgetCustomer.setColumnCount(3)
    self.tableWidgetCustomer.setRowCount(0)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidgetCustomer.setHorizontalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidgetCustomer.setHorizontalHeaderItem(1, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidgetCustomer.setHorizontalHeaderItem(2, item)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(parent=MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 436, 26))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(parent=MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Trần Duy Thanh-Multi Threading"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "Number of Customer:"))
    self.pushButtonCreate.setText(_translate("MainWindow", "Create"))
    item = self.tableWidgetCustomer.horizontalHeaderItem(0)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Id"))
    item = self.tableWidgetCustomer.horizontalHeaderItem(1)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Name"))
    item = self.tableWidgetCustomer.horizontalHeaderItem(2)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Age"))

Bước 4: Viết mã lệnh cho “Customer.py

class Customer:
  def __init__(self,id=0,name=None,age=0):
    self.id=id
    self.name=name
    self.age=age

Lớp Customer được định nghĩa với 4 thuộc tính: id, name, age. Với constructor nhận vào 4 biến có giá trị mặc định như trên.

Bước 5: Viết mã lệnh cho “WorkerSignals.py

from PyQt6.QtCore import pyqtSignal, QObject

from Customer import Customer

class WorkerSignals(QObject):
  runningSignal=pyqtSignal(Customer,int)
  finishSignal =pyqtSignal()

Lớp WorkerSignals được kế thừa từ QObject, lớp này Tui khai báo 2 biến đối tượng có kiểu pyqtSignal:

 • runningSignal là signal để truyền tín hiệu trong quá trình thực hiện cập nhật giao diện thời gian thực. Signal này truyền 2 đối số, đối số 1 là đối tượng Customer hiển thị lên QTableWidget, đối số 2 là percent thực hiện quá trình cập nhật giao diện thời gian thực
 • finishSignal là signal thông báo đã hoàn tất thực hiện chạy đa tiến trình

Bước 6: Viết mã lệnh cho “Worker.py

import random
import time

from PyQt6.QtCore import QRunnable

from Customer import Customer
from WorkerSignals import WorkerSignals

class Worker(QRunnable):
  def __init__(self,n):
    super().__init__()
    self.n = n
    self.signals = WorkerSignals()
  def run(self) -> None:
    for i in range(self.n):
      percent=int(100*(i+1)/self.n)
      customer=Customer()
      customer.id=i
      customer.name="name "+str(i)
      customer.age=random.randint(18,60)
      self.signals.runningSignal.emit(customer,percent)
      time.sleep(0.01)
    self.signals.finishSignal.emit()

Lớp Worker được kế thừa từ lớp QRunnable, lớp này Tui định nghĩa 2 hàm:

 • Constructor nhận vào đối số n là số lượng Customer giả lập mà người dùng muốn hiển thị trên giao diện QTableWidget. Nó cũng khởi tạo đối tượng WorkerSignals để sử dụng cho việc truyền tin về màn hình chính (Main Thread), Chúng ta chỉ có thể cập nhật giao diện ở Main Thread
 • override hàm run, hàm này là chạy long time, Tui đang giả lập nó 1 vòng lặp để tạo ngẫu nhiên các đối tượng, và tính percent. Sau đó dùng biến singal runningSignal để truyền tín hiệu cùng với dữ liệu về cho Main Thread thông qua hàm emit. Mỗi lần lặp Tui cho nó nghỉ 0.01 giây.
 • Cuối cùng khi kết thúc vòng lặp Tui gọi finishSignal để truyền tín hiệu là kết thúc tiến trình

Bước 7: Viết mã lệnh cho “MainWindowEx.py”

Khởi tạo Constructor như bên dưới, và override hàm setupUi để thiết lập giao diện cũng như gọi signal cho Button create

from PyQt6.QtCore import QThreadPool
from PyQt6.QtWidgets import QTableWidgetItem, QMessageBox

from MainWindow import Ui_MainWindow
from Worker import Worker


class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    self.pushButtonCreate.clicked.connect(self.processUpdate)

Hàm processUpdate sẽ tạo đối tượng QThreadPool để kích hoạt tiến trình bằng hàm start(worker):

def processUpdate(self):
  self.tableWidgetCustomer.setRowCount(0)
  n=int(self.lineEditN.text())
  self.threadPool = QThreadPool()
  worker=Worker(n)
  worker.signals.runningSignal.connect(self.updateUI)
  worker.signals.finishSignal.connect(self.finishthread)
  self.threadPool.start(worker)

Trong hàm processUpdate này ta khai báo đối tượng worker, truyền n là số lượng Customer mà người giả lập để hiển thị lên QTableWidget.

Đồng thời ta cần gán các signal: runningSignal, finishSignal thông qua các slot updateUI và finishthred; Lúc này khi bên Worker thực hiện gọi các lệnh emit thì bên MainThread này sẽ tự động thực hiện chính xác các Slot.

Hàm updateUI() để hiển thị các Customer lên QTableWidget theo thời gian thực và cập nhật percent tiến độ:

def updateUI(self,customer,percent):
  row=self.tableWidgetCustomer.rowCount()
  self.tableWidgetCustomer.insertRow(row)
  self.tableWidgetCustomer.setItem(row, 0, QTableWidgetItem(str(customer.id)))
  self.tableWidgetCustomer.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(customer.name))
  self.tableWidgetCustomer.setItem(row, 2, QTableWidgetItem(str(customer.age)))
  self.progressBarPercent.setValue(percent)

Mỗi lần bên Worker thực hiện lệnh:

self.signals.runningSignal.emit(customer,percent)

Thì hàm updateUI sẽ tự động được thực thi.

Hàm finishthread() để lắng nghe khi nào thì Worker truyền tín hiệu hoàn tất tiến trình:

def finishthread(self):
  msg=QMessageBox()
  msg.setText("finished!")
  msg.setWindowTitle("information")
  msg.exec()

Khi bên Worker thực thi lệnh:

self.signals.finishSignal.emit()

Thì hàm finishthread sẽ được thực hiện

Mã lệnh đầy đủ của MainWindowEx.py:

from PyQt6.QtCore import QThreadPool
from PyQt6.QtWidgets import QTableWidgetItem, QMessageBox

from MainWindow import Ui_MainWindow
from Worker import Worker


class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    self.pushButtonCreate.clicked.connect(self.processUpdate)

  def processUpdate(self):
    self.tableWidgetCustomer.setRowCount(0)
    n=int(self.lineEditN.text())
    self.threadPool = QThreadPool()
    worker=Worker(n)
    worker.signals.runningSignal.connect(self.updateUI)
    worker.signals.finishSignal.connect(self.finishthread)
    self.threadPool.start(worker)

  def updateUI(self,customer,percent):
    row=self.tableWidgetCustomer.rowCount()
    self.tableWidgetCustomer.insertRow(row)
    self.tableWidgetCustomer.setItem(row, 0, QTableWidgetItem(str(customer.id)))
    self.tableWidgetCustomer.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(customer.name))
    self.tableWidgetCustomer.setItem(row, 2, QTableWidgetItem(str(customer.age)))
    self.progressBarPercent.setValue(percent)

  def finishthread(self):
    msg=QMessageBox()
    msg.setText("finished!")
    msg.setWindowTitle("information")
    msg.exec()

  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Bước 8: Viết mã lệnh “MyApp.py” để thực thi chương trình:

from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

from MainWindowEx import MainWindowEx

app=QApplication([])
myWindow=MainWindowEx()
myWindow.setupUi(QMainWindow())
myWindow.show()
app.exec()

Thực thi MyApp.py ta có kết quả, Chạy phần mềm lên:

Như vậy chúng ta đã làm xong xử lý đa tiến trình để cập nhật giao diện thời gian thực, các bạn ôn tập được cách khai báo WorkerSignals, Worker cũng như ôn tập cách sử dụng QThreadPool để kích hoạt Worker và ứng dụng nó vào cập nhật giao diện thời gian thực trên QTableWidget.

Soure code của bài này các bạn tải ở đây:

https://www.mediafire.com/file/oudzu7kgjil8n3k/LearnMultithreadingPart2.rar/file

Bài học sau Tui sẽ hướng dẫn các bạn xử lý đa tiến trình gồm nhiều Worker thực hiện đồng thời để tải dữ liệu Online nội dung các Website trên internet. Và cập nhật dữ liệu thời gian thực cho QProgressBar trong QTableWidget cùng với lưu nội dung tải được xuống ổ cứng. Các bạn chú ý theo dõi

Chúc các bạn thành công

Bài 38: Trực quan hóa dữ liệu – PyQtGraph-Custom BarGraphItem-PyQt6 – Part 8

Đây là phần cuối cùng về PyQtGraph trong chuỗi bài hướng dẫn, nó vẫn còn nhiều loại chart khác nhau rất đẹp và phong phú, các bạn tự tìm hiểu thêm. Đặc biệt PyQtGraph hỗ trợ cả 3D tương tác rất đẹp và chuyên nghiệp, nhưng vì thời gian có hạn nên Tui không thể giới thiệu tiếp, mà các bài học khác Tui sẽ chuyển qua Lập trình đa tiến trình để cập nhật giao diện thời gian thực được mượt nhất.

Bài học này ta sẽ làm Custom BarGraphItem bằng cách tạo ra một lớp kế thừa từ BarGraphItem. Mục đích của việc này là cung cấp khả năng tương tự sự kiện trực tiếp trên từng BarItem để hỗ trợ cho việc thống kê cũng như xem chi tiết được tốt nhất.

Bài này xử lý y chang như bài 37, nó chỉ khác ở chỗ ta làm CustomBarGraphItem và xử lý sự kiện cho các Bar item này, khi nhấn vào Bar Item nó sẽ tô nền vàng, khi nhấn qua bar item khác thì nó được phục hồi lại màu cũ.

Ta làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Tạo dự án tên “LearnPyQtBarGraphPart8” có cấu trúc như dưới đây:

 • dataset-revenue.xlsx” là file Excel mẫu của dự án
 • “CustomBarGraphItem.py” là lớp kế thừa từ BarGraphItem để làm Custom Bar Item, xử lý người dùng tương tác trực tiếp trên Bar Item
 • “MainWindow.ui” là giao diện thiết kế tương tác người dùng bằng Qt Designer
 • “MainWindow.py” là Generate Python code cho giao diện “MainWindow.ui”
 • “MainWindowEx.py” là file mã lệnh kế thừa từ Generate Python Code để xử lý: Nạp giao diện, hiển thị chart, gán sự kiện và không bị lệ thuộc vào giao diện bị thay đổi sau này khi Generate lại code
 • “MyApp.py” là file mã lệnh thực thi chương trình.

Bước 2: Thiết kế giao diện “MainWindow.ui” và đặt tên cho Widget/layout như hình dưới đây:

Bạn lần lượt kéo thả các Widget vào giao diện như trên, lưu ý việc lựa chọn các Layout cho phù hợp.

Bạn lưu ý trong bài này Tui bổ sung nhóm QHBoxLayout ở bên trên để chọn Dataset là file Excel.

Bước 3: Generate Python Code cho “MainWindow.ui”, lúc này mã lệnh “MainWindow.py” tự động được tạo ra:

# Form implementation generated from reading ui file 'MainWindow.ui'
#
# Created by: PyQt6 UI code generator 6.4.2
#
# WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic6 is
# run again. Do not edit this file unless you know what you are doing.


from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(647, 518)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(parent=MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.label = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label.setObjectName("label")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.label)
    self.lineEditDataset = QtWidgets.QLineEdit(parent=self.centralwidget)
    self.lineEditDataset.setObjectName("lineEditDataset")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.lineEditDataset)
    self.pushButtonPickDataset = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonPickDataset.setObjectName("pushButtonPickDataset")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.pushButtonPickDataset)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout_2)
    self.layoutGraph = QtWidgets.QVBoxLayout()
    self.layoutGraph.setSizeConstraint(QtWidgets.QLayout.SizeConstraint.SetDefaultConstraint)
    self.layoutGraph.setObjectName("layoutGraph")
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.layoutGraph)
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.chkBackgroundGrid = QtWidgets.QCheckBox(parent=self.centralwidget)
    self.chkBackgroundGrid.setChecked(True)
    self.chkBackgroundGrid.setObjectName("chkBackgroundGrid")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.chkBackgroundGrid)
    self.chkLegend = QtWidgets.QCheckBox(parent=self.centralwidget)
    self.chkLegend.setChecked(True)
    self.chkLegend.setObjectName("chkLegend")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.chkLegend)
    self.pushButtonChangBackground = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonChangBackground.setObjectName("pushButtonChangBackground")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonChangBackground)
    self.cboBarItem = QtWidgets.QComboBox(parent=self.centralwidget)
    self.cboBarItem.setObjectName("cboBarItem")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.cboBarItem)
    self.pushButtonChangeBarColor = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonChangeBarColor.setObjectName("pushButtonChangeBarColor")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonChangeBarColor)
    self.pushButtonClose = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonClose.setObjectName("pushButtonClose")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonClose)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(parent=MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 647, 26))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(parent=MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.pushButtonClose.clicked.connect(MainWindow.close) # type: ignore
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Trần Duy Thanh - Custom BarGraph"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "Choose Dataset:"))
    self.pushButtonPickDataset.setText(_translate("MainWindow", "Pick Dataset"))
    self.chkBackgroundGrid.setText(_translate("MainWindow", "Background Grid"))
    self.chkLegend.setText(_translate("MainWindow", "Legend"))
    self.pushButtonChangBackground.setText(_translate("MainWindow", "Chart Background"))
    self.pushButtonChangeBarColor.setText(_translate("MainWindow", "Bar Color"))
    self.pushButtonClose.setText(_translate("MainWindow", "Close"))

Bước 4: Viết mã lệnh cho “CustomBarGraphItem.py”

import pyqtgraph as pg

previousBarGraph=None
previousBarGraphBrush=None
class CustomBarGraphItem(pg.BarGraphItem):
  def mouseClickEvent(self, event):
    global previousBarGraph
    global previousBarGraphBrush
    if previousBarGraph!=None:
      previousBarGraph.opts["brush"]=previousBarGraphBrush
      previousBarGraph._updateColors(previousBarGraph.opts)
      previousBarGraph.update()
    previousBarGraph=self
    previousBarGraphBrush=self.opts["brush"]
    self.opts["brush"]='y'
    self._updateColors(self.opts)
    self.update()

Lớp CustomBarGraphItem kế thừa từ BarGraphItem.

Lớp này khai báo 2 global veriable:

 • previousBarGraph để lưu lại BarItem nào được click trước đó
 • previousBarGraphBrush để lưu lại màu của BarItem được click trước đó

2 biến này dùng để phục hồi lại trạng thái ban đầu khi người dùng chọn qua Bar item khác.

Và ta override phương thức mouseClickEvent, sự kiện này sẽ kiểm tra BarItem nào đang được click để đổi màu, ta dùng hàm _updateColors() để đổi màu

Bước 5: Viết mã lệnh cho “MainWindowEx.py”

Lưu ý lớp này mã lệnh y chang như bài 37, Tui chỉ thay thế chỗ sử dụng CustomBarrGraphItem mà thôi, vì vậy Tui không giải thích chi tiết từng thành phần nữa, mà Tui gửi đầy đủ coding ở đây, cuối coding Tui giải thích sơ lược cách dùng CustomBarGraphItem:

from PyQt6.QtCore import Qt, QPointF
from PyQt6.QtWidgets import QColorDialog, QFileDialog

from CustomBarGraphItem import CustomBarGraphItem
from MainWindow import Ui_MainWindow
import numpy as np
import pyqtgraph as pg
import pandas as pd
import random as nd

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow

    self.setupBarGraph()
    self.setupSignal()
  def setupBarGraph(self):
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    self.graphWidget.setTitle("Revenue Report", color="r", size="15pt", bold=True, italic=True)
    self.graphWidget.setBackground('w')

    labelStyle = {"color": "green", "font-size": "18px"}
    labelBrandStyle = {"color": "purple", "font-size": "18px"}
    self.graphWidget.setLabel("left","Revenue (VNĐ)",**labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("bottom","Cities",**labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com", **labelBrandStyle)

    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

    self.width = 0.2
    self.bargraphItems = []

    self.legend = self.graphWidget.addLegend()

    self.layoutGraph.addWidget(self.graphWidget)

  def setupSignal(self):
    self.pushButtonPickDataset.clicked.connect(self.processPickDataset)
    self.chkBackgroundGrid.stateChanged.connect(self.processChangeGrid)
    self.chkLegend.stateChanged.connect(self.processChangeLegend)
    self.pushButtonChangBackground.clicked.connect(self.processChangeChartBackground)
    self.pushButtonChangeBarColor.clicked.connect(self.processChangeBarColor)

  def processPickDataset(self):
    filters = "Dataset (*.xlsx);;All files(*)"
    filename, selected_filter = QFileDialog.getOpenFileName(
      self.MainWindow,
      filter=filters,
    )
    self.lineEditDataset.setText(filename)

    self.drawChart(filename)

  def drawChart(self,datasetPath):
    #read Excel file into DataFrame by Pandas
    dataframe = pd.read_excel(datasetPath)
    #Read columns, we omit first column (corner)
    #Hà Nội,Huế,TP.HCM,Cần Thơ,An Giang:
    self.xlab = dataframe.columns.values[1:]
    #create an array from 1 to number of column
    self.positions = np.arange(1, len(self.xlab) + 1)
    #remove existing BarGraph Item
    #(user can choose file many times)
    for barItem in self.bargraphItems:
      self.graphWidget.removeItem(barItem)
    self.bargraphItems = []
    self.cboBarItem.clear()
    i = 0
    #loop to read row data
    for row in range(len(dataframe.values)):
      #Get value in the first column for each row(quarter X)
      name = dataframe.values[row][0]
      #Get an Array data for each row
      revenues = dataframe.values[row][1:].tolist()
      #setup the position for each graph bar item
      x = self.positions + i * self.width
      #random color for each bar item
      brush = (nd.randint(0, 255), nd.randint(0, 255), nd.randint(0, 255))
      #create BarGraphItem:
      bargraphItem = CustomBarGraphItem(x=x, height=revenues, width=self.width, brush=brush, name=name)
      i = i + 1
      #store bargraphItem into bargraphItems
      self.bargraphItems.append(bargraphItem)
      #add the Bar Graph Item into the Chart
      self.graphWidget.addItem(bargraphItem)
      #Draw the name of BarItem into QComBoBox
      self.cboBarItem.addItem(bargraphItem.name(), bargraphItem)
    #setup tick
    self.autoTick(self.graphWidget, self.xlab)
    #setup label
    self.autolabel(self.bargraphItems)
  def processChangeGrid(self,value):
    state=Qt.CheckState(value)
    if state==Qt.CheckState.Checked:
      self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    else:
      self.graphWidget.showGrid(x=False, y=False)
  def processChangeLegend(self,value):
    state=Qt.CheckState(value)
    if state==Qt.CheckState.Checked:
      self.legend.show()
    else:
      self.legend.hide()
  def processChangeChartBackground(self):
    dialog = QColorDialog()
    if dialog.exec():
      color = dialog.currentColor()
      self.graphWidget.setBackground(color.name())
      del dialog
  def processChangeBarColor(self):
    dialog = QColorDialog()
    if dialog.exec():
      color = dialog.currentColor()
      bargraphItem=self.bargraphItems[self.cboBarItem.currentIndex()]
      bargraphItem.opts["brush"]=color.name()
      bargraphItem._updateColors(bargraphItem.opts)
      del dialog
  def autoTick(self,graphWidget, xlab):
    ticks = []
    for i, item in enumerate(xlab):
      ticks.append((i +1+ 2*self.width, item))
    ticks = [ticks]
    ax = graphWidget.getAxis('bottom')
    ax.setTicks(ticks)

  def autolabel(self,barItems):
    # attach some text labels
    for barItem in barItems:
      xs, heights = barItem.getData()
      for i in range(len(heights)):
        height = heights[i]
        x = xs[i]
        clr = barItem.opts["brush"]
        text = pg.TextItem(str(height), color=clr)
        text.setParentItem(barItem)
        text.setX(x)
        text.setY(height)
        text.setAnchor((QPointF(0.5, 0.75)))

  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chúng ta quan sát dòng lệnh 83 thôi, đây là chỗ thay thế pg.BarGraphItem bằng:

bargraphItem = CustomBarGraphItem(x=x, height=revenues, width=self.width, brush=brush, name=name).

Bước 6: Viết mã lệnh “MyApp.py” để thực thi chương trình:

from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

from MainWindowEx import MainWindowEx

app=QApplication([])
myWindow=MainWindowEx()
myWindow.setupUi(QMainWindow())
myWindow.show()
app.exec()

Thực thi MyApp.py ta có kết quả, Chạy phần mềm lên:

Khi nhấn BarItem nào thì nó tự động đổi qua nền vàng, bấm qua BarItem khác thì nó phục hồi lại màu như cũ.

Như vậy chúng ta đã làm xong CustomGraphBarItem, các bạn đã biết cách xử lý sự kiện riêng cho từng bar item, có thể áp dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Soure code của bài này các bạn tải ở đây:

https://www.mediafire.com/file/kdvzf1melwq37ty/LearnPyQtBarGraphPart8.rar/file

Bài học sau Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách lập trình Đa tiến trình để giúp cập nhật giao diện thời gian thực được mượt mà.

Chúc các bạn thành công

Bài 37: Trực quan hóa dữ liệu – PyQtGraph-Excel Data-PyQt6 – Part 7

Bài học này Tui sẽ nâng cấp bài 36, đó là dữ liệu thay vì hardcode thì Tui đọc tự động từ Excel:

 • Tự lấy tick trong cột file Excel (Hà Nội, Huế, TP.HCM, Cần Thơ, An Giang)
 • Tự lấy Legend cho Bar Item (Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4)
 • Màu các Bar Item được tạo ngẫu nhiên theo 3 thông số R, G, B
 • Tự động vẽ Chart mà không lệ thuộc vào tiêu đề Cột hay tiều đề dòng của dữ liệu trong File Excel
 • Các chức năng còn lại được kế thừa từ bài 36

Ta tiến hành từng bước như sau:

Bước 0: Cài thư viện “xlrd

pip install xlrd

Bước 1: Tạo dự án tên “LearnPyQtBarGraphPart7” có cấu trúc như dưới đây:

 • dataset-revenue.xlsx” là file Excel mẫu của dự án
 • “MainWindow.ui” là giao diện thiết kế tương tác người dùng bằng Qt Designer
 • “MainWindow.py” là Generate Python code cho giao diện “MainWindow.ui”
 • “MainWindowEx.py” là file mã lệnh kế thừa từ Generate Python Code để xử lý: Nạp giao diện, hiển thị chart, gán sự kiện và không bị lệ thuộc vào giao diện bị thay đổi sau này khi Generate lại code
 • “MyApp.py” là file mã lệnh thực thi chương trình.

Bước 2: Thiết kế giao diện “MainWindow.ui” và đặt tên cho Widget/layout như hình dưới đây:

Bạn lần lượt kéo thả các Widget vào giao diện như trên, lưu ý việc lựa chọn các Layout cho phù hợp.

Bạn lưu ý trong bài này Tui bổ sung nhóm QHBoxLayout ở bên trên để chọn Dataset là file Excel.

Bước 3: Generate Python Code cho “MainWindow.ui”, lúc này mã lệnh “MainWindow.py” tự động được tạo ra:

# Form implementation generated from reading ui file 'MainWindow.ui'
#
# Created by: PyQt6 UI code generator 6.4.2
#
# WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic6 is
# run again. Do not edit this file unless you know what you are doing.


from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(647, 518)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(parent=MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.label = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label.setObjectName("label")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.label)
    self.lineEditDataset = QtWidgets.QLineEdit(parent=self.centralwidget)
    self.lineEditDataset.setObjectName("lineEditDataset")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.lineEditDataset)
    self.pushButtonPickDataset = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonPickDataset.setObjectName("pushButtonPickDataset")
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.pushButtonPickDataset)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout_2)
    self.layoutGraph = QtWidgets.QVBoxLayout()
    self.layoutGraph.setSizeConstraint(QtWidgets.QLayout.SizeConstraint.SetDefaultConstraint)
    self.layoutGraph.setObjectName("layoutGraph")
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.layoutGraph)
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.chkBackgroundGrid = QtWidgets.QCheckBox(parent=self.centralwidget)
    self.chkBackgroundGrid.setChecked(True)
    self.chkBackgroundGrid.setObjectName("chkBackgroundGrid")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.chkBackgroundGrid)
    self.chkLegend = QtWidgets.QCheckBox(parent=self.centralwidget)
    self.chkLegend.setChecked(True)
    self.chkLegend.setObjectName("chkLegend")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.chkLegend)
    self.pushButtonChangBackground = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonChangBackground.setObjectName("pushButtonChangBackground")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonChangBackground)
    self.cboBarItem = QtWidgets.QComboBox(parent=self.centralwidget)
    self.cboBarItem.setObjectName("cboBarItem")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.cboBarItem)
    self.pushButtonChangeBarColor = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonChangeBarColor.setObjectName("pushButtonChangeBarColor")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonChangeBarColor)
    self.pushButtonClose = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonClose.setObjectName("pushButtonClose")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonClose)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(parent=MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 647, 26))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(parent=MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.pushButtonClose.clicked.connect(MainWindow.close) # type: ignore
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Trần Duy Thanh - BarGraph"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "Choose Dataset:"))
    self.pushButtonPickDataset.setText(_translate("MainWindow", "Pick Dataset"))
    self.chkBackgroundGrid.setText(_translate("MainWindow", "Background Grid"))
    self.chkLegend.setText(_translate("MainWindow", "Legend"))
    self.pushButtonChangBackground.setText(_translate("MainWindow", "Chart Background"))
    self.pushButtonChangeBarColor.setText(_translate("MainWindow", "Bar Color"))
    self.pushButtonClose.setText(_translate("MainWindow", "Close"))

Bước 4: Viết mã lệnh cho “MainWindowEx.py”

Khai báo lớp MainWindowEx kế thừa từ Generate Python code ở bước 3, dưới đây là hàm override setupUi, Tui chỉnh sửa chút xíu so với bài học trước, đó là trong hàm này nó sẽ gọi 2 hạm setupBarGraph() để cấu hình Graph trống ban đầu và setupSignal() để xủ lý sự kiến:

from PyQt6.QtCore import Qt, QPointF
from PyQt6.QtWidgets import QColorDialog, QFileDialog

from MainWindow import Ui_MainWindow
import numpy as np
import pyqtgraph as pg
import pandas as pd
import random as nd

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow

    self.setupBarGraph()
    self.setupSignal()

Hàm setupBarGraph() được viết theo mã lệnh như dưới đây:

def setupBarGraph(self):
  self.graphWidget = pg.PlotWidget()
  self.graphWidget.setTitle("Revenue Report", color="r", size="15pt", bold=True, italic=True)
  self.graphWidget.setBackground('w')

  labelStyle = {"color": "green", "font-size": "18px"}
  labelBrandStyle = {"color": "purple", "font-size": "18px"}
  self.graphWidget.setLabel("left","Revenue (VNĐ)",**labelStyle)
  self.graphWidget.setLabel("bottom","Cities",**labelStyle)
  self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com", **labelBrandStyle)

  self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

  self.width = 0.2
  self.bargraphItems = []

  self.legend = self.graphWidget.addLegend()

  self.layoutGraph.addWidget(self.graphWidget)

Hàm setupBarGraph() ở trên thiết kế Graph trống như hình dưới đây (các mã lệnh Tui đã giải thích chi tiết ở các bài học trước, nếu chưa hiểu thì các bạn xem lại):

Hàm setupSignal() để gán các Signal để triệu gọi các hàm, slot:

def setupSignal(self):
  self.pushButtonPickDataset.clicked.connect(self.processPickDataset)
  self.chkBackgroundGrid.stateChanged.connect(self.processChangeGrid)
  self.chkLegend.stateChanged.connect(self.processChangeLegend)
  self.pushButtonChangBackground.clicked.connect(self.processChangeChartBackground)
  self.pushButtonChangeBarColor.clicked.connect(self.processChangeBarColor)

Hàm setupSignal() Tui có bổ sung slot “processPickDataset”, slot này sẽ cung cấp chức năng lựa chọn file Excel cho người dùng và vẽ lên Graph.

def processPickDataset(self):
  filters = "Dataset (*.xlsx);;All files(*)"
  filename, selected_filter = QFileDialog.getOpenFileName(
    self.MainWindow,
    filter=filters,
  )
  self.lineEditDataset.setText(filename)

  self.drawChart(filename)

Hàm trên, Tui dùng QFileDialog cho người dùng chọn File được filter .xlsx mặc định.

Chương trình sẽ hiển thị tên file và đường dẫn lên trên QLineEdit

Và gọi hàm drawChart() để vẽ các BarGraph Item.

def drawChart(self,datasetPath):
  #read Excel file into DataFrame by Pandas
  dataframe = pd.read_excel(datasetPath)
  #Read columns, we omit first column (corner)
  #Hà Nội,Huế,TP.HCM,Cần Thơ,An Giang:
  self.xlab = dataframe.columns.values[1:]
  #create an array from 1 to number of column
  self.positions = np.arange(1, len(self.xlab) + 1)
  #remove existing BarGraph Item
  #(user can choose file many times)
  for barItem in self.bargraphItems:
    self.graphWidget.removeItem(barItem)
  self.bargraphItems = []
  self.cboBarItem.clear()
  i = 0
  #loop to read row data
  for row in range(len(dataframe.values)):
    #Get value in the first column for each row(quarter X)
    name = dataframe.values[row][0]
    #Get an Array data for each row
    revenues = dataframe.values[row][1:].tolist()
    #setup the position for each graph bar item
    x = self.positions + i * self.width
    #random color for each bar item
    brush = (nd.randint(0, 255), nd.randint(0, 255), nd.randint(0, 255))
    #create BarGraphItem:
    bargraphItem = pg.BarGraphItem(x=x, height=revenues, width=self.width, brush=brush, name=name)
    i = i + 1
    #store bargraphItem into bargraphItems
    self.bargraphItems.append(bargraphItem)
    #add the Bar Graph Item into the Chart
    self.graphWidget.addItem(bargraphItem)
    #Draw the name of BarItem into QComBoBox
    self.cboBarItem.addItem(bargraphItem.name(), bargraphItem)
  #setup tick
  self.autoTick(self.graphWidget, self.xlab)
  #setup label
  self.autolabel(self.bargraphItems)

Hàm ẩn hiển thị lưới processChangeGrid():

def processChangeGrid(self,value):
  state=Qt.CheckState(value)
  if state==Qt.CheckState.Checked:
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
  else:
    self.graphWidget.showGrid(x=False, y=False)

Hàm ẩn hiển thị legend processChangeLegend():

def processChangeLegend(self,value):
  state=Qt.CheckState(value)
  if state==Qt.CheckState.Checked:
    self.legend.show()
  else:
    self.legend.hide()

Hàm thay đổi màu nền của Chart processChangeChartBackground():

def processChangeChartBackground(self):
  dialog = QColorDialog()
  if dialog.exec():
    color = dialog.currentColor()
    self.graphWidget.setBackground(color.name())
    del dialog

Hàm thay đổi màu của từng Baritem, lưu ý là người sử dụng sẽ chọn Bar item trong QComboBox trước, sau đó nhấn vào button “bar color” để đổi màu:

def processChangeBarColor(self):
  dialog = QColorDialog()
  if dialog.exec():
    color = dialog.currentColor()
    bargraphItem=self.bargraphItems[self.cboBarItem.currentIndex()]
    bargraphItem.opts["brush"]=color.name()
    bargraphItem._updateColors(bargraphItem.opts)
    del dialog

Hàm autoTick() sẽ thiết lập label cho các thành phố ở bottom Cities:

def autoTick(self,graphWidget, xlab):
  ticks = []
  for i, item in enumerate(xlab):
    ticks.append((i +1+ 2*self.width, item))
  ticks = [ticks]
  ax = graphWidget.getAxis('bottom')
  ax.setTicks(ticks)

Hàm autolabel() sẽ thiết lập label cho các Bar Item:

def autolabel(self,barItems):
  # attach some text labels
  for barItem in barItems:
    xs, heights = barItem.getData()
    for i in range(len(heights)):
      height = heights[i]
      x = xs[i]
      clr = barItem.opts["brush"]
      text = pg.TextItem(str(height), color=clr)
      text.setParentItem(barItem)
      text.setX(x)
      text.setY(height)
      text.setAnchor((QPointF(0.5, 0.75)))

Label cho từng Bar item giúp người sử dụng dễ dàng quan sát và so sánh cũng như đánh giá dữ liệu.

Dưới đây là coding đầy đủ của MainWindowEx.py:

from PyQt6.QtCore import Qt, QPointF
from PyQt6.QtWidgets import QColorDialog, QFileDialog

from MainWindow import Ui_MainWindow
import numpy as np
import pyqtgraph as pg
import pandas as pd
import random as nd

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow

    self.setupBarGraph()
    self.setupSignal()
  def setupBarGraph(self):
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    self.graphWidget.setTitle("Revenue Report", color="r", size="15pt", bold=True, italic=True)
    self.graphWidget.setBackground('w')

    labelStyle = {"color": "green", "font-size": "18px"}
    labelBrandStyle = {"color": "purple", "font-size": "18px"}
    self.graphWidget.setLabel("left","Revenue (VNĐ)",**labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("bottom","Cities",**labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com", **labelBrandStyle)

    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

    self.width = 0.2
    self.bargraphItems = []

    self.legend = self.graphWidget.addLegend()

    self.layoutGraph.addWidget(self.graphWidget)

  def setupSignal(self):
    self.pushButtonPickDataset.clicked.connect(self.processPickDataset)
    self.chkBackgroundGrid.stateChanged.connect(self.processChangeGrid)
    self.chkLegend.stateChanged.connect(self.processChangeLegend)
    self.pushButtonChangBackground.clicked.connect(self.processChangeChartBackground)
    self.pushButtonChangeBarColor.clicked.connect(self.processChangeBarColor)

  def processPickDataset(self):
    filters = "Dataset (*.xlsx);;All files(*)"
    filename, selected_filter = QFileDialog.getOpenFileName(
      self.MainWindow,
      filter=filters,
    )
    self.lineEditDataset.setText(filename)

    self.drawChart(filename)

  def drawChart(self,datasetPath):
    #read Excel file into DataFrame by Pandas
    dataframe = pd.read_excel(datasetPath)
    #Read columns, we omit first column (corner)
    #Hà Nội,Huế,TP.HCM,Cần Thơ,An Giang:
    self.xlab = dataframe.columns.values[1:]
    #create an array from 1 to number of column
    self.positions = np.arange(1, len(self.xlab) + 1)
    #remove existing BarGraph Item
    #(user can choose file many times)
    for barItem in self.bargraphItems:
      self.graphWidget.removeItem(barItem)
    self.bargraphItems = []
    self.cboBarItem.clear()
    i = 0
    #loop to read row data
    for row in range(len(dataframe.values)):
      #Get value in the first column for each row(quarter X)
      name = dataframe.values[row][0]
      #Get an Array data for each row
      revenues = dataframe.values[row][1:].tolist()
      #setup the position for each graph bar item
      x = self.positions + i * self.width
      #random color for each bar item
      brush = (nd.randint(0, 255), nd.randint(0, 255), nd.randint(0, 255))
      #create BarGraphItem:
      bargraphItem = pg.BarGraphItem(x=x, height=revenues, width=self.width, brush=brush, name=name)
      i = i + 1
      #store bargraphItem into bargraphItems
      self.bargraphItems.append(bargraphItem)
      #add the Bar Graph Item into the Chart
      self.graphWidget.addItem(bargraphItem)
      #Draw the name of BarItem into QComBoBox
      self.cboBarItem.addItem(bargraphItem.name(), bargraphItem)
    #setup tick
    self.autoTick(self.graphWidget, self.xlab)
    #setup label
    self.autolabel(self.bargraphItems)
  def processChangeGrid(self,value):
    state=Qt.CheckState(value)
    if state==Qt.CheckState.Checked:
      self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    else:
      self.graphWidget.showGrid(x=False, y=False)
  def processChangeLegend(self,value):
    state=Qt.CheckState(value)
    if state==Qt.CheckState.Checked:
      self.legend.show()
    else:
      self.legend.hide()
  def processChangeChartBackground(self):
    dialog = QColorDialog()
    if dialog.exec():
      color = dialog.currentColor()
      self.graphWidget.setBackground(color.name())
      del dialog
  def processChangeBarColor(self):
    dialog = QColorDialog()
    if dialog.exec():
      color = dialog.currentColor()
      bargraphItem=self.bargraphItems[self.cboBarItem.currentIndex()]
      bargraphItem.opts["brush"]=color.name()
      bargraphItem._updateColors(bargraphItem.opts)
      del dialog
  def autoTick(self,graphWidget, xlab):
    ticks = []
    for i, item in enumerate(xlab):
      ticks.append((i +1+ 2*self.width, item))
    ticks = [ticks]
    ax = graphWidget.getAxis('bottom')
    ax.setTicks(ticks)

  def autolabel(self,barItems):
    # attach some text labels
    for barItem in barItems:
      xs, heights = barItem.getData()
      for i in range(len(heights)):
        height = heights[i]
        x = xs[i]
        clr = barItem.opts["brush"]
        text = pg.TextItem(str(height), color=clr)
        text.setParentItem(barItem)
        text.setX(x)
        text.setY(height)
        text.setAnchor((QPointF(0.5, 0.75)))

  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Bước 5: Viết mã lệnh “MyApp.py” để thực thi chương trình:

from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

from MainWindowEx import MainWindowEx

app=QApplication([])
myWindow=MainWindowEx()
myWindow.setupUi(QMainWindow())
myWindow.show()
app.exec()

Thực thi MyApp.py ta có kết quả, Chạy phần mềm lên:

Ta nhấn vào nút “Pick Dataset” rồi trỏ tới file Excel data mẫu:

Chọn File Excel rồi nhấn Open, Sau khi nhấn Open ta có kết quả:

Chương trình sẽ tự động nạp tên vào QComBoBox như bài trước để ta có thể chọn và đổi màu cho từng bar item:

Ví dụ như ta chọn “Quarter 3” Bar Item rồi chọn Bar Color:

Ta thử chọn màu đỏ rồi bấm OK:

Màu Bar Item cũng đổi như ta mong muốn, tương tự như bài trước.

Như vậy tới đây Tui đã trình bày xong cách lập trình xử lý trực quan hóa dữ liệu với Multiple BarGraph đọc dữ liệu từ EXCEL. Ôn tập lại cách khai báo các mảng dữ liệu tương ứng với các trục, Ôn tập cách gọi các hàm liên quan tới BarGraphItem để hiển thị Chart. Cũng như ôn tập lại được toàn bộ kiến thức liên quan tới PlotWidget.

Ôn tập cách tương tác Chart thông qua các QCheckBox và QPushButton để tương tác lưới của chart, tương tác legend, đổi màu chart và màu bar.

Ôn tập cách lập trình để Auto Tick, và Auto Label cho Bar. Nó có ý nghĩa quan trọng để giúp Chart được rõ nghĩa, đọc dễ hiểu hơn.

Soure code của bài này các bạn tải ở đây:

https://www.mediafire.com/file/89e33vfnoiob6dl/LearnPyQtBarGraphPart7.rar/file

Bài học sau Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách kế thừa BarGraphItem để lắng nghe và xử lý sự kiện click chuột ngay trên từng Baritem

Chúc các bạn thành công

Bài 36: Trực quan hóa dữ liệu – PyQtGraph-Multiple BarGraph-PyQt6 – Part 6

Bài này chúng ta sẽ trực quan hóa dạng Multiple Bar Graph và nó được mở rộng từ bài trước.

Giả sử chúng ta có doanh số trung bình của công ty Lucy ở các chi nhánh Hà Nội, Huế, TP.HCM, Cần Thơ và An Giang theo 4 quý như sau:

Hà NộiHuếTP.HCMCần ThơAn Giang
Quarter 1100200250190220
Quarter 21207015080160
Quarter 380270180200250
Quarter 472230106210180

Sau khi viết các mã lệnh trực quan hóa thì ta có giao diện như dưới đây:

Sự khác biệt lớn của bài này là ở 2 chỗ:

 • Có nhiều Bar Item ở mỗi nhóm trực quan
 • Khi đổi Bar Color thì người dùng có thể lực chọn từng Bar Item để đổi màu, các Bar Item này được hiển thị trong QComboBox.

Chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tạo dự án tên “LearnPyQtBarGraphPart6” có cấu trúc như dưới đây:

 • “MainWindow.ui” là giao diện thiết kế tương tác người dùng bằng Qt Designer
 • “MainWindow.py” là Generate Python code cho giao diện “MainWindow.ui”
 • “MainWindowEx.py” là file mã lệnh kế thừa từ Generate Python Code để xử lý: Nạp giao diện, hiển thị chart, gán sự kiện và không bị lệ thuộc vào giao diện bị thay đổi sau này khi Generate lại code
 • “MyApp.py” là file mã lệnh thực thi chương trình.

Bước 2: Thiết kế giao diện “MainWindow.ui” và đặt tên cho Widget/layout như hình dưới đây:

Bạn lần lượt kéo thả các Widget vào giao diện như trên, lưu ý việc lựa chọn các Layout cho phù hợp.

Bước 3: Generate Python Code cho “MainWindow.ui”, lúc này mã lệnh “MainWindow.py” tự động được tạo ra:

# Form implementation generated from reading ui file 'MainWindow.ui'
#
# Created by: PyQt6 UI code generator 6.4.2
#
# WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic6 is
# run again. Do not edit this file unless you know what you are doing.


from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(647, 518)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(parent=MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.label = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Policy.Preferred, QtWidgets.QSizePolicy.Policy.Fixed)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.label.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.label.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.label.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 25))
    self.label.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 20))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(15)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setAlignment(QtCore.Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
    self.label.setObjectName("label")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.label)
    self.layoutGraph = QtWidgets.QVBoxLayout()
    self.layoutGraph.setSizeConstraint(QtWidgets.QLayout.SizeConstraint.SetDefaultConstraint)
    self.layoutGraph.setObjectName("layoutGraph")
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.layoutGraph)
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.chkBackgroundGrid = QtWidgets.QCheckBox(parent=self.centralwidget)
    self.chkBackgroundGrid.setChecked(True)
    self.chkBackgroundGrid.setObjectName("chkBackgroundGrid")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.chkBackgroundGrid)
    self.chkLegend = QtWidgets.QCheckBox(parent=self.centralwidget)
    self.chkLegend.setChecked(True)
    self.chkLegend.setObjectName("chkLegend")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.chkLegend)
    self.pushButtonChangBackground = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonChangBackground.setObjectName("pushButtonChangBackground")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonChangBackground)
    self.cboBarItem = QtWidgets.QComboBox(parent=self.centralwidget)
    self.cboBarItem.setObjectName("cboBarItem")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.cboBarItem)
    self.pushButtonChangeBarColor = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonChangeBarColor.setObjectName("pushButtonChangeBarColor")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonChangeBarColor)
    self.pushButtonClose = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonClose.setObjectName("pushButtonClose")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonClose)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(parent=MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 647, 26))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(parent=MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.pushButtonClose.clicked.connect(MainWindow.close) # type: ignore
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Trần Duy Thanh - BarGraph"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "Lucy Company"))
    self.chkBackgroundGrid.setText(_translate("MainWindow", "Background Grid"))
    self.chkLegend.setText(_translate("MainWindow", "Legend"))
    self.pushButtonChangBackground.setText(_translate("MainWindow", "Chart Background"))
    self.pushButtonChangeBarColor.setText(_translate("MainWindow", "Bar Color"))
    self.pushButtonClose.setText(_translate("MainWindow", "Close"))

Bước 4: Viết mã lệnh cho “MainWindowEx.py”

Khai báo lớp MainWindowEx kết thừa từ Generate Python code ở bước 3, dưới đây là hàm override setupUi để định nghĩa các thành phần cho Bar Chart:

from PyQt6.QtCore import Qt, QPointF
from PyQt6.QtWidgets import QColorDialog

from MainWindow import Ui_MainWindow
import numpy as np
import pyqtgraph as pg

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow

    self.width = 0.2
    self.xlab = ["Hà Nội", "Huế", "TP.HCM", "Cần Thơ", "An Giang"]
    self.titleLegends=["Quarter 1","Quarter 2","Quarter 3","Quarter 4"]
    self.positions = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
    self.revenues = [[100, 200, 250, 190, 220],
             [120, 70, 150, 80, 160],
             [80, 270, 180, 200, 250],
             [72, 230, 106, 210, 180]
             ]
    self.brushes=["r","g","b","c"]
    self.bargraphItems=[]

    self.setupBarGraph()

    self.autoTick(self.graphWidget,self.xlab)

    self.autolabel(self.bargraphItems)

Mã lệnh ở trên Tui định nghĩa các tiêu đề cho 5 thành phố (Hà Nội, Huế, TP.HCM, Cần Thơ, An Giang) và các doanh thu tương ứng theo các quý.

Đồng thời khai báo mảng các màu brushes (r, g, b, c) cho các Bar Item.

Trong setupUi() có gọi các hàm setupBarGraph(), autoTick(), và autoLabel()

Dưới đây là hàm setupBarGraph để vẽ Multiple Bar Graph:

def setupBarGraph(self):
  self.graphWidget = pg.PlotWidget()
  self.graphWidget.setTitle("Revenue Report", color="r", size="15pt", bold=True, italic=True)
  self.graphWidget.setBackground('w')

  labelStyle = {"color": "green", "font-size": "18px"}
  labelBrandStyle = {"color": "purple", "font-size": "18px"}
  self.graphWidget.setLabel("left","Revenue (VNĐ)",**labelStyle)
  self.graphWidget.setLabel("bottom","Cities",**labelStyle)
  self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com", **labelBrandStyle)
  self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

  self.legend = self.graphWidget.addLegend()
  self.bargraphItems.clear()
  self.cboBarItem.clear()
  for i in range(len(self.revenues)):
    bargraphItem = pg.BarGraphItem(
      x=self.positions+i*self.width,
      height=self.revenues[i],
      width=self.width,
      brush=self.brushes[i],
      name=self.titleLegends[i])
    self.bargraphItems.append(bargraphItem)
    self.graphWidget.addItem(bargraphItem)
    self.cboBarItem.addItem(bargraphItem.name(),bargraphItem)

  self.layoutGraph.addWidget( self.graphWidget)

  self.chkBackgroundGrid.stateChanged.connect(self.processChangeGrid)
  self.chkLegend.stateChanged.connect(self.processChangeLegend)
  self.pushButtonChangBackground.clicked.connect(self.processChangeChartBackground)
  self.pushButtonChangeBarColor.clicked.connect(self.processChangeBarColor)

Các mã lệnh ở trên đã được giải thích chi tiết ở những bài học trước do đó các bạn cần xem lại. Chỉ có chỗ vòng lặp là Tui dùng để duyệt qua từng phần tử trong ma trận revenues, mỗi lần duyệt sẽ tạo ra một BarGraphItem và tiến hành định dạng cho nó.

Trong vòng lặp ngoài việc vẽ các Bar Item thì nó cũng đưa tên và bar item object vào bên trong QCombox để cho người sử dụng có thể lựa chọn từng Bar item trên giao diện để đổi màu theo mong muốn của họ.

Ở cuối hàm setupUi() cũng gọi các signal như hiển thị/ẩn lưới của chart, ẩn hiện Legend, đổi màu nền chart, đổi bar item color.

Hàm ẩn hiển thị lưới processChangeGrid():

def processChangeGrid(self,value):
  state=Qt.CheckState(value)
  if state==Qt.CheckState.Checked:
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
  else:
    self.graphWidget.showGrid(x=False, y=False)

Hàm ẩn hiển thị legend processChangeLegend():

def processChangeLegend(self,value):
  state=Qt.CheckState(value)
  if state==Qt.CheckState.Checked:
    self.legend.show()
  else:
    self.legend.hide()

Hàm thay đổi màu nền của Chart processChangeChartBackground():

def processChangeChartBackground(self):
  dialog = QColorDialog()
  if dialog.exec():
    color = dialog.currentColor()
    self.graphWidget.setBackground(color.name())
    del dialog

Hàm thay đổi màu của từng Baritem, lưu ý là người sử dụng sẽ chọn Bar item trong QComboBox trước, sau đó nhấn vào button “bar color” để đổi màu:

def processChangeBarColor(self):
  dialog = QColorDialog()
  if dialog.exec():
    color = dialog.currentColor()
    bargraphItem=self.bargraphItems[self.cboBarItem.currentIndex()]
    bargraphItem.opts["brush"]=color.name()
    bargraphItem._updateColors(bargraphItem.opts)
    del dialog

Ví dụ chọn Quarter 2 trên giao diện:

Sau đó chọn Bar Color button:

Sau khi nhấn OK ta có màu vàng được thiết lập cho Bar Item Quarter 2:

Hàm autoTick() sẽ thiết lập label cho các thành phố ở bottom Cities:

def autoTick(self,graphWidget, xlab):
  ticks = []
  for i, item in enumerate(xlab):
    ticks.append((i +1+ 2*self.width, item))
  ticks = [ticks]
  ax = graphWidget.getAxis('bottom')
  ax.setTicks(ticks)

Hàm autolabel() sẽ thiết lập label cho các Bar Item:

def autolabel(self,barItems):
  # attach some text labels
  for barItem in barItems:
    xs, heights = barItem.getData()
    for i in range(len(heights)):
      height = heights[i]
      x = xs[i]
      clr = barItem.opts["brush"]
      text = pg.TextItem(str(height), color=clr)
      text.setParentItem(barItem)
      text.setX(x)
      text.setY(height)
      text.setAnchor((QPointF(0.5, 0.75)))

Label cho từng Bar item giúp người sử dụng dễ dàng quan sát và so sánh cũng như đánh giá dữ liệu.

Dưới đây là coding đầy đủ của MainWindowEx.py:

from PyQt6.QtCore import Qt, QPointF
from PyQt6.QtWidgets import QColorDialog

from MainWindow import Ui_MainWindow
import numpy as np
import pyqtgraph as pg

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow

    self.width = 0.2
    self.xlab = ["Hà Nội", "Huế", "TP.HCM", "Cần Thơ", "An Giang"]
    self.titleLegends=["Quarter 1","Quarter 2","Quarter 3","Quarter 4"]
    self.positions = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
    self.revenues = [[100, 200, 250, 190, 220],
             [120, 70, 150, 80, 160],
             [80, 270, 180, 200, 250],
             [72, 230, 106, 210, 180]
             ]
    self.brushes=["r","g","b","c"]
    self.bargraphItems=[]

    self.setupBarGraph()

    self.autoTick(self.graphWidget,self.xlab)

    self.autolabel(self.bargraphItems)
  def setupBarGraph(self):
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    self.graphWidget.setTitle("Revenue Report", color="r", size="15pt", bold=True, italic=True)
    self.graphWidget.setBackground('w')

    labelStyle = {"color": "green", "font-size": "18px"}
    labelBrandStyle = {"color": "purple", "font-size": "18px"}
    self.graphWidget.setLabel("left","Revenue (VNĐ)",**labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("bottom","Cities",**labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com", **labelBrandStyle)
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

    self.legend = self.graphWidget.addLegend()
    self.bargraphItems.clear()
    self.cboBarItem.clear()
    for i in range(len(self.revenues)):
      bargraphItem = pg.BarGraphItem(
        x=self.positions+i*self.width,
        height=self.revenues[i],
        width=self.width,
        brush=self.brushes[i],
        name=self.titleLegends[i])
      self.bargraphItems.append(bargraphItem)
      self.graphWidget.addItem(bargraphItem)
      self.cboBarItem.addItem(bargraphItem.name(),bargraphItem)

    self.layoutGraph.addWidget( self.graphWidget)

    self.chkBackgroundGrid.stateChanged.connect(self.processChangeGrid)
    self.chkLegend.stateChanged.connect(self.processChangeLegend)
    self.pushButtonChangBackground.clicked.connect(self.processChangeChartBackground)
    self.pushButtonChangeBarColor.clicked.connect(self.processChangeBarColor)
  def processChangeGrid(self,value):
    state=Qt.CheckState(value)
    if state==Qt.CheckState.Checked:
      self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    else:
      self.graphWidget.showGrid(x=False, y=False)
  def processChangeLegend(self,value):
    state=Qt.CheckState(value)
    if state==Qt.CheckState.Checked:
      self.legend.show()
    else:
      self.legend.hide()
  def processChangeChartBackground(self):
    dialog = QColorDialog()
    if dialog.exec():
      color = dialog.currentColor()
      self.graphWidget.setBackground(color.name())
      del dialog
  def processChangeBarColor(self):
    dialog = QColorDialog()
    if dialog.exec():
      color = dialog.currentColor()
      bargraphItem=self.bargraphItems[self.cboBarItem.currentIndex()]
      bargraphItem.opts["brush"]=color.name()
      bargraphItem._updateColors(bargraphItem.opts)
      del dialog
  def autoTick(self,graphWidget, xlab):
    ticks = []
    for i, item in enumerate(xlab):
      ticks.append((i +1+ 2*self.width, item))
    ticks = [ticks]
    ax = graphWidget.getAxis('bottom')
    ax.setTicks(ticks)

  def autolabel(self,barItems):
    # attach some text labels
    for barItem in barItems:
      xs, heights = barItem.getData()
      for i in range(len(heights)):
        height = heights[i]
        x = xs[i]
        clr = barItem.opts["brush"]
        text = pg.TextItem(str(height), color=clr)
        text.setParentItem(barItem)
        text.setX(x)
        text.setY(height)
        text.setAnchor((QPointF(0.5, 0.75)))

  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Bước 5: Viết mã lệnh “MyApp.py” để thực thi chương trình:

from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

from MainWindowEx import MainWindowEx

app=QApplication([])
myWindow=MainWindowEx()
myWindow.setupUi(QMainWindow())
myWindow.show()
app.exec()

Thực thi MyApp.py ta có kết quả:

Như vậy tới đây Tui đã trình bày xong cách lập trình xử lý trực quan hóa dữ liệu với Multiple BarGraph. Ôn tập lại cách khai báo các mảng dữ liệu tương ứng với các trục, Ôn tập cách gọi các hàm liên quan tới BarGraphItem để hiển thị Chart. Cũng như ôn tập lại được toàn bộ kiến thức liên quan tới PlotWidget.

Ôn tập cách tương tác Chart thông qua các QCheckBox và QPushButton để tương tác lưới của chart, tương tác legend, đổi màu chart và màu bar.

Ôn tập cách lập trình để Auto Tick, và Auto Label cho Bar. Nó có ý nghĩa quan trọng để giúp Chart được rõ nghĩa, đọc dễ hiểu hơn.

Đặc biệt trong bài này chúng ta biết cách vẽ Multiple Bar Item lên 1 Chart, nạp được bar item vào QComboBox để người dùng có thể tùy ý chọn màu cho từng Bar item. Đây là bài học ứng dụng thực tế rất cao. Các bạn chú ý làm lại nhiều lần để thuần thục về kỹ thuật, cũng như biết cách áp dụng vào các bài multiple chart tương tự

Soure code của bài này các bạn tải ở đây:

https://www.mediafire.com/file/gyv9hgo9ezgro0e/LearnPyQtBarGraphPart6.rar/file

Bài học sau Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp dữ liệu từ Excel vào phần mềm Python và vẽ lên Bar chart. Nó cũng là một bài áp dụng trong thức tế, Các bạn chú ý theo dõi

Chúc các bạn thành công

Bài 35: Trực quan hóa dữ liệu – PyQtGraph-BarGraph-PyQt6 – Part 5

Chúng ta đã biết cách sử dụng BarGraph để trực quan hóa dữ liệu ở các bài học trước, Lập trình xử lý sự kiện được trên BarGraph như ẩn hiện Background Grid, ẩn hiện Legend, thay đổi màu nền của Chart, thay đổi màu nền của Bar bằng QColorDialog. Với các bài minh họa trước thì các bạn đã có thể ứng dụng vào việc trực quan hóa dữ liệu dạng Bar ở một số trường hợp trong thực tế.

Trong bài học này Tui bổ sung thêm 2 kỹ thuật: Viết mã lệnh để tự động gán label cho các Bar Item, và viết mã lệnh để tự động tạo các Tick cho trục X của Chart nhằm làm rõ nghĩa cho các cột này thay vì chỉ các con số.

Đặc biệt Tui sẽ lập trình để 2 chức năng này có thể tự động hiểu được các Bar Chart theo dữ liệu khác nhau, có thể hiển thị chính xác theo Bar Item đơn hay nhóm các Bar Item, và các label có khả năng khớp màu với màu của mỗi Bar Item tương ứng.

 • Ở trên ta thấy Trục X thay vì chỉ hiển thị các con số 1, 2, 3, 4 mà nó được hiển thị bằng chuỗi “Quarter 1”, “Quarter 2”, “Quarter 3”, và “Quarter 4”
 • Đồng thời trên mỗi Bar item ta có các giá trị được hiển thị, ta gọi nó là label hoặc notation. Ví dụ ta thấy cột đầu tiên có giá trị 100, cột thứ 2 có giá trị 200, vân vân.

Rõ ràng việc hiển thị các Tick và Label sẽ giúp Chart được rõ nghĩa và dễ quan sát hơn.

Như vậy bài này sẽ có giao diện giống như bài trước, và các mã lệnh của một số chức năng cũng y chang nên Tui sẽ không giải thích lại các hàm này. Mà Tui chỉ nói tới 2 giải thuật về tự động tick và tự động label thôi.

Dưới đây là chi tiết từng bước thực hiện dự án:

Bước 1: Tạo dự án “LearnPyQtBarGraphPart5” trong Pycharm có cấu trúc như dưới đây:

 • “MainWindow.ui” là giao diện thiết kế tương tác người dùng bằng Qt Designer
 • “MainWindow.py” là Generate Python code cho giao diện “MainWindow.ui”
 • “MainWindowEx.py” là file mã lệnh kế thừa từ Generate Python Code để xử lý: Nạp giao diện, hiển thị chart, gán sự kiện và không bị lệ thuộc vào giao diện bị thay đổi sau này khi Generate lại code
 • “MyApp.py” là file mã lệnh thực thi chương trình.

Bước 2: Thiết kế giao diện “MainWindow.ui” và đặt tên cho Widget/layout như hình dưới đây:

Bạn lần lượt kéo thả các Widget vào giao diện như trên, lưu ý việc lựa chọn các Layout cho phù hợp.

Bước 3: Generate Python Code cho “MainWindow.ui”, lúc này mã lệnh “MainWindow.py” tự động được tạo ra:

# Form implementation generated from reading ui file 'MainWindow.ui'
#
# Created by: PyQt6 UI code generator 6.5.2
#
# WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic6 is
# run again. Do not edit this file unless you know what you are doing.


from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(566, 436)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(parent=MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.label = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Policy.Preferred, QtWidgets.QSizePolicy.Policy.Fixed)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.label.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.label.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.label.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 25))
    self.label.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 20))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(15)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setAlignment(QtCore.Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
    self.label.setObjectName("label")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.label)
    self.layoutGraph = QtWidgets.QVBoxLayout()
    self.layoutGraph.setSizeConstraint(QtWidgets.QLayout.SizeConstraint.SetDefaultConstraint)
    self.layoutGraph.setObjectName("layoutGraph")
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.layoutGraph)
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.chkBackgroundGrid = QtWidgets.QCheckBox(parent=self.centralwidget)
    self.chkBackgroundGrid.setChecked(True)
    self.chkBackgroundGrid.setObjectName("chkBackgroundGrid")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.chkBackgroundGrid)
    self.chkLegend = QtWidgets.QCheckBox(parent=self.centralwidget)
    self.chkLegend.setChecked(True)
    self.chkLegend.setObjectName("chkLegend")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.chkLegend)
    self.pushButtonChangBackground = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonChangBackground.setObjectName("pushButtonChangBackground")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonChangBackground)
    self.pushButtonChangeBarColor = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonChangeBarColor.setObjectName("pushButtonChangeBarColor")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonChangeBarColor)
    self.pushButtonClose = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonClose.setObjectName("pushButtonClose")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonClose)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(parent=MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 566, 22))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(parent=MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.pushButtonClose.clicked.connect(MainWindow.close) # type: ignore
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Trần Duy Thanh - BarGraph"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "Lucy Company"))
    self.chkBackgroundGrid.setText(_translate("MainWindow", "Background Grid"))
    self.chkLegend.setText(_translate("MainWindow", "Legend"))
    self.pushButtonChangBackground.setText(_translate("MainWindow", "Chart Background"))
    self.pushButtonChangeBarColor.setText(_translate("MainWindow", "Bar Color"))
    self.pushButtonClose.setText(_translate("MainWindow", "Close"))

Bước 4: Viết mã lệnh cho “MainWindowEx.py”

Chú ý rằng các mã lệnh nó y chang như bài 34, còn bài này Ta chỉ bổ sung thêm 2 giải thuật cho Auto Tick và Auto Label. Do đó Tui sẽ gửi code đầy đủ ở đây, và ở bên dưới Tui sẽ giải thích 2 giải thuật này:

from PyQt6.QtCore import Qt, QPointF
from PyQt6.QtWidgets import QColorDialog

from MainWindow import Ui_MainWindow
import numpy as np
import pyqtgraph as pg

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    self.setupBarGraph()

    self.xlab = ["Quarter 1", "Quarter 2", "Quarter 3", "Quarter 4"]

    self.autoTick(self.graphWidget,self.xlab)

    self.autolabel([self.bargraphItem])

Trong hàm setupUi() ta khai báo và gọi 3 lệnh:

self.xlab = ["Quarter 1", "Quarter 2", "Quarter 3", "Quarter 4"]

Lệnh trên khai báo mảng chuỗi để hiển thị Tick ở bottom của Chart, nó sẽ thay thế cho các giá trị số, việc hiển thị chuỗi như này sẽ giúp cho Chart được rõ nghĩa hơn.

Lệnh:

self.autoTick(self.graphWidget,self.xlab)

Để gán các Tick

def autoTick(self,graphWidget, xlab):
  ticks = []
  for i, item in enumerate(xlab):
    ticks.append((i + 1, item))
  ticks = [ticks]
  ax = graphWidget.getAxis('bottom')
  ax.setTicks(ticks)

Hàm autoTick nhận vào 2 đối số:

-Đối số 1 là graphWidget (đối tượng PlotWidget)

– Đối số 2 là xlab là mảng chuỗi để hiển thị Tick

Vòng lặp mã lệnh bên trong autoTick ta sẽ đưa các chuỗi tick vào mảng ticks.

Lệnh graphWidget.getAxis(‘bottom’) để truy suất trục bottom,

Sau đó ta gọi lệnh setTicks(ticks) lúc này chương trình sẽ gán các Tick lên giao diện

Lệnh self.autolabel([self.bargraphItem]) để gán label cho mỗi Bar Item:

def autolabel(self,barItems):
  # attach some text labels
  for barItem in barItems:
    xs, heights = barItem.getData()
    for i in range(len(heights)):
      height = heights[i]
      x = xs[i]
      clr = barItem.opts["brush"]
      text = pg.TextItem(str(height), color=clr)
      text.setParentItem(barItem)
      text.setX(x)
      text.setY(height)
      text.setAnchor((QPointF(0.5, 0.75)))

Hàm autolabel sẽ nhận vào 1 mảng BarGraphItem, Tui thiết kế đối số là mảng để chương trình có thể tự động hiểu được tùy ý số nhóm và số bar item trong mỗi nhóm.

Hàm barItem.getData() sẽ trả về 2 dữ liệu: xs mảng trục bottom, heights mảng độ cao của Bar Item (mảng giá trị mà ta trực quan hóa). Dựa vào 2 dữ liệu này ta dễ dàng phân bổ các vị trí label phù hợp

Ta dùng lệnh: pg.TextItem() để tạo các TextItem tương ứng với từng nhóm Bar Item, và nó được vẽ chính xác vị trí thông qua hàm setX(), setY().

Lệnh setAnchor() giúp neo label theo tọa độ cho từng Bar Item.

Dưới đây là mã lệnh đầy đủ của “MainWindowEx.py“:

from PyQt6.QtCore import Qt, QPointF
from PyQt6.QtWidgets import QColorDialog

from MainWindow import Ui_MainWindow
import numpy as np
import pyqtgraph as pg

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    self.setupBarGraph()

    self.xlab = ["Quarter 1", "Quarter 2", "Quarter 3", "Quarter 4"]

    self.autoTick(self.graphWidget,self.xlab)

    self.autolabel([self.bargraphItem])

  def setupBarGraph(self):
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    self.graphWidget.setTitle("Revenue Report", color="r", size="15pt", bold=True, italic=True)
    self.graphWidget.setBackground('w')

    labelStyle = {"color": "green", "font-size": "18px"}
    labelBrandStyle = {"color": "purple", "font-size": "18px"}
    self.graphWidget.setLabel("left","Revenue (VNĐ)",**labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("bottom","Quarter (time)",**labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com", **labelBrandStyle)
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

    width = 0.3

    quarter = np.array([1, 2, 3, 4])
    revenue = [100, 200, 250, 190]

    self.bargraphItem = pg.BarGraphItem(x=quarter, height=revenue, width=width, brush='b', name="ABC Revenue")

    self.legend=self.graphWidget.addLegend()

    self.graphWidget.addItem(self.bargraphItem)
    self.layoutGraph.addWidget( self.graphWidget)

    self.chkBackgroundGrid.stateChanged.connect(self.processChangeGrid)
    self.chkLegend.stateChanged.connect(self.processChangeLegend)
    self.pushButtonChangBackground.clicked.connect(self.processChangeChartBackground)
    self.pushButtonChangeBarColor.clicked.connect(self.processChangeBarColor)
  def processChangeGrid(self,value):
    state=Qt.CheckState(value)
    if state==Qt.CheckState.Checked:
      self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    else:
      self.graphWidget.showGrid(x=False, y=False)
  def processChangeLegend(self,value):
    state=Qt.CheckState(value)
    if state==Qt.CheckState.Checked:
      self.legend.show()
    else:
      self.legend.hide()
  def processChangeChartBackground(self):
    dialog = QColorDialog()
    if dialog.exec():
      color = dialog.currentColor()
      self.graphWidget.setBackground(color.name())
      del dialog
  def processChangeBarColor(self):
    dialog = QColorDialog()
    if dialog.exec():
      color = dialog.currentColor()
      self.bargraphItem.opts["brush"]=color.name()
      self.bargraphItem._updateColors(self.bargraphItem.opts)
      del dialog
  def autoTick(self,graphWidget, xlab):
    ticks = []
    for i, item in enumerate(xlab):
      ticks.append((i + 1, item))
    ticks = [ticks]
    ax = graphWidget.getAxis('bottom')
    ax.setTicks(ticks)

  def autolabel(self,barItems):
    # attach some text labels
    for barItem in barItems:
      xs, heights = barItem.getData()
      for i in range(len(heights)):
        height = heights[i]
        x = xs[i]
        clr = barItem.opts["brush"]
        text = pg.TextItem(str(height), color=clr)
        text.setParentItem(barItem)
        text.setX(x)
        text.setY(height)
        text.setAnchor((QPointF(0.5, 0.75)))

  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Bước 5: Viết mã lệnh “MyApp.py” để thực thi chương trình:

from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

from MainWindowEx import MainWindowEx

app=QApplication([])
myWindow=MainWindowEx()
myWindow.setupUi(QMainWindow())
myWindow.show()
app.exec()

Chạy “MyApp.py” ta có kết quả như mong muốn:

Như vậy tới đây Tui đã trình bày xong cách lập trình xử lý trực quan hóa dữ liệu với BarGraph. Ôn tập lại cách khai báo các mảng dữ liệu tương ứng với các trục, Ôn tập cách gọi các hàm liên quan tới BarGraphItem để hiển thị Chart. Cũng như ôn tập lại được toàn bộ kiến thức liên quan tới PlotWidget. Đặc biệt các bạn biết cách tương tác Chart thông qua các QCheckBox và QPushButton để tương tác lưới của chart, tương tác legend, đổi màu chart và màu bar.

Đồng thời bài này Tui hướng dẫn các bạn cách lập trình để Auto Tick, và Auto Label cho Bar. Nó có ý nghĩa quan trọng để giúp Chart được rõ nghĩa, đọc dễ hiểu hơn.

Soure code của bài này các bạn tải ở đây:

https://www.mediafire.com/file/gypdzk2ajb61fni/LearnPyQtBarGraphPart5.rar/file

Bài học sau Tui sẽ hướng cách vẽ Multiple Bar Item trên cùng một Chart. Đây là tính năng rất quan trọng và phổ biến để trực quan hóa dữ liệu trong việc so sánh kết quả.

Các bạn chú ý theo dõi

Chúc các bạn thành công

Bài 34: Trực quan hóa dữ liệu – PyQtGraph-BarGraph-PyQt6 – Part 4

Bài học này chúng ta tiếp tục làm việc với BarGraph, Tui hướng dẫn các bạn cách bổ sung thiết kế giao diện trong Qt Designer để cung cấp các chức năng tương tác trong quá trình trực quan hóa dữ liệu với BarGraph:

 • Chức năng ẩn và hiện Background Grid
 • Chức năng ẩn và hiện Legend
 • Chức năng đổi màu nền của Chart dùng QColorDialog
 • Chức năng đổi màu nền của Bar dùng QColorDialog

Các chức năng này đều được thiết kế giao diện và cung cấp sự kiện tương tác người dùng. Dựa vào bài này mà các bạn có thể tùy chỉnh tương tác biểu đồ trong các trường hợp thực tế khác nhau.

Ngoài ra các bạn cũng được ôn tập lại các kiến thức liên quan tới QCheckBox, xử lý các sự kiện trên QCheckBox. Cũng như xử lý sự kiện trên QPushButton.

Bạn quan sát giao diện ở trên có 2 QCheckBox, 3 QPushButton được bổ sung vào giao diện để cho người dùng tương tác. Bài này mở rộng từ bài trước

Dưới đây là chi tiết từng bước thực hiện dự án:

Bước 1: Tạo dự án “LearnPyQtBarGraphPart4” trong Pycharm có cấu trúc như dưới đây:

 • “MainWindow.ui” là giao diện thiết kế tương tác người dùng bằng Qt Designer
 • “MainWindow.py” là Generate Python code cho giao diện “MainWindow.ui”
 • “MainWindowEx.py” là file mã lệnh kế thừa từ Generate Python Code để xử lý: Nạp giao diện, hiển thị chart, gán sự kiện và không bị lệ thuộc vào giao diện bị thay đổi sau này khi Generate lại code
 • “MyApp.py” là file mã lệnh thực thi chương trình.

Bước 2: Thiết kế giao diện “MainWindow.ui” và đặt tên cho Widget/layout như hình dưới đây:

Bạn lần lượt kéo thả các Widget vào giao diện như trên, lưu ý việc lựa chọn các Layout cho phù hợp.

Bước 3: Generate Python Code cho “MainWindow.ui”, lúc này mã lệnh “MainWindow.py” tự động được tạo ra:

# Form implementation generated from reading ui file 'MainWindow.ui'
#
# Created by: PyQt6 UI code generator 6.5.2
#
# WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic6 is
# run again. Do not edit this file unless you know what you are doing.


from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(566, 436)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(parent=MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.label = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Policy.Preferred, QtWidgets.QSizePolicy.Policy.Fixed)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(self.label.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    self.label.setSizePolicy(sizePolicy)
    self.label.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 25))
    self.label.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 20))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(15)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setAlignment(QtCore.Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
    self.label.setObjectName("label")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.label)
    self.layoutGraph = QtWidgets.QVBoxLayout()
    self.layoutGraph.setSizeConstraint(QtWidgets.QLayout.SizeConstraint.SetDefaultConstraint)
    self.layoutGraph.setObjectName("layoutGraph")
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.layoutGraph)
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout()
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.chkBackgroundGrid = QtWidgets.QCheckBox(parent=self.centralwidget)
    self.chkBackgroundGrid.setChecked(True)
    self.chkBackgroundGrid.setObjectName("chkBackgroundGrid")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.chkBackgroundGrid)
    self.chkLegend = QtWidgets.QCheckBox(parent=self.centralwidget)
    self.chkLegend.setChecked(True)
    self.chkLegend.setObjectName("chkLegend")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.chkLegend)
    self.pushButtonChangBackground = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonChangBackground.setObjectName("pushButtonChangBackground")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonChangBackground)
    self.pushButtonChangeBarColor = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonChangeBarColor.setObjectName("pushButtonChangeBarColor")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonChangeBarColor)
    self.pushButtonClose = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonClose.setObjectName("pushButtonClose")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButtonClose)
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.horizontalLayout)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(parent=MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 566, 22))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(parent=MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.pushButtonClose.clicked.connect(MainWindow.close) # type: ignore
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Trần Duy Thanh - BarGraph"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "Lucy Company"))
    self.chkBackgroundGrid.setText(_translate("MainWindow", "Background Grid"))
    self.chkLegend.setText(_translate("MainWindow", "Legend"))
    self.pushButtonChangBackground.setText(_translate("MainWindow", "Chart Background"))
    self.pushButtonChangeBarColor.setText(_translate("MainWindow", "Bar Color"))
    self.pushButtonClose.setText(_translate("MainWindow", "Close"))

Bước 4: Viết mã lệnh cho “MainWindowEx.py”

Lớp MainWindowEx kế thừa lớp Ui_MainWindow (lớp được Generate Python code ở bước trước)

Tui định nghĩa 1 constructor __init__() gọi lại constructor ở lớp cha, tạm thời trong bài tập này chưa xử lý gì khác.

from PyQt6.QtCore import Qt
from PyQt6.QtWidgets import QColorDialog

from MainWindow import Ui_MainWindow
import numpy as np
import pyqtgraph as pg

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    self.setupBarGraph()

Hàm setupUi() được override để nạp giao diện, lưu lại biến MainWindow để sử dụng cho quá trình xử lý trong tương lai. Đồng thời nó cũng gọi hàm setupBarGraph() để hiển thị Chart, Hàm này ta viết như sau:

def setupBarGraph(self):
  self.graphWidget = pg.PlotWidget()
  self.graphWidget.setTitle("Revenue Report", color="r", size="15pt", bold=True, italic=True)
  self.graphWidget.setBackground('w')

  labelStyle = {"color": "green", "font-size": "18px"}
  labelBrandStyle = {"color": "purple", "font-size": "18px"}
  self.graphWidget.setLabel("left","Revenue (VNĐ)",**labelStyle)
  self.graphWidget.setLabel("bottom","Quarter (time)",**labelStyle)
  self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com", **labelBrandStyle)
  self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

  width = 0.3

  quarter = np.array([1, 2, 3, 4])
  revenue = [100, 200, 250, 190]

  self.bargraphItem = pg.BarGraphItem(x=quarter, height=revenue, width=width, brush='b', name="ABC Revenue")

  self.legend=self.graphWidget.addLegend()

  self.graphWidget.addItem(self.bargraphItem)
  self.layoutGraph.addWidget( self.graphWidget)

  self.chkBackgroundGrid.stateChanged.connect(self.processChangeGrid)
  self.chkLegend.stateChanged.connect(self.processChangeLegend)
  self.pushButtonChangBackground.clicked.connect(self.processChangeChartBackground)
  self.pushButtonChangeBarColor.clicked.connect(self.processChangeBarColor)
 • Tất cả các kỹ thuật liên quan tới PlotWidget và cách xử lý BarGraphItem Tui đã trình bày chi tiết và cụ thể ở các bài trước rồi, nên bài này Tui không nhắc lại. Mà chúng ta chỉ quan tâm xử lý Signal liên quan tới các QCheckBox và QPushButton để cung cấp chức năng tương tác Chart cho người dùng.
 • Ta xem Signal statechanged của QCheckBox background grid:
self.chkBackgroundGrid.stateChanged.connect(self.processChangeGrid)

Slot(hàm) chi tiết xử lý khi người dùng Checked vào QCheckBox background grid được khai báo trong hàm processChangeGrid():

def processChangeGrid(self,value):
  state=Qt.CheckState(value)
  if state==Qt.CheckState.Checked:
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
  else:
    self.graphWidget.showGrid(x=False, y=False)

Khi chạy chức năng này thì ta thấy như sau: Nếu người sử dụng Unchecked QCheckBox background Grid này thì các lưới sẽ bị biến mất, còn Checked thì các lưới sẽ được hiển thị trở lại:

 • Tiếp theo Ta xem Signal statechanged của QCheckBox Legend:
self.chkLegend.stateChanged.connect(self.processChangeLegend)

Slot(hàm) chi tiết xử lý khi người dùng Checked vào QCheckBox legend được khai báo trong hàm processChangeLegend():

def processChangeLegend(self,value):
  state=Qt.CheckState(value)
  if state==Qt.CheckState.Checked:
    self.legend.show()
  else:
    self.legend.hide()

Khi chạy chức năng này thì ta thấy như sau: Nếu người sử dụng Unchecked QCheckBox Legend này thì Legend bị biến mất, còn Checked thì Legend sẽ được hiển thị trở lại:

 • Tiếp theo ta qua Signal clicked cho QPushButton thay đổi màu nền của Chart:
self.pushButtonChangBackground.clicked.connect(self.processChangeChartBackground)

Slot(hàm) chi tiết xử lý khi người dùng nhấn vào QPushButton Chart Background được khai báo trong hàm processChangeChartBackground():

def processChangeChartBackground(self):
  dialog = QColorDialog()
  if dialog.exec():
    color = dialog.currentColor()
    self.graphWidget.setBackground(color.name())
    del dialog

Ta thấy, hàm trên Tui dùng QColorDialog() để hiển thị màn hình chọn màu, khi người dùng lựa chọn màu và nhần OK thì màu sẽ được lấy từ hàm currentColor(), sau đó ta truy suất tên của màu này để đổi màu cho Chart thông qua hàm: setBackground(color.name()).

Ví dụ người dùng chọn màu hồng rồi nhấn OK. Lúc này nền màu của Chart sẽ đổi thành màu hồng này:

 • Tiếp theo ta qua Signal clicked cho QPushButton thay đổi màu của Bar:
self.pushButtonChangeBarColor.clicked.connect(self.processChangeBarColor)

Slot(hàm) chi tiết xử lý khi người dùng nhấn vào QPushButton Chart Background được khai báo trong hàm processChangeBarColor():

def processChangeBarColor(self):
  dialog = QColorDialog()
  if dialog.exec():
    color = dialog.currentColor()
    self.bargraphItem.opts["brush"]=color.name()
    self.bargraphItem._updateColors(self.bargraphItem.opts)
    del dialog

Mã lệnh ở trên Tui cũng sử dụng QColorDialog để cho người dùng lựa chọn màu, sau khi lựa chọn màu thì tên màu sẽ được lưu với mảng opts[“brush”] của BarGraphItem.

sau đó nó sẽ được cập nhật màu thông qua hàm:

_updateColors(self.bargraphItem.opts) của BarGraphItem

Ví dụ người dùng chọn màu vàng rồi nhấn OK:

Dưới đây là mã lệnh đầy đủ của “MainWindowEx.py“:

from PyQt6.QtCore import Qt
from PyQt6.QtWidgets import QColorDialog

from MainWindow import Ui_MainWindow
import numpy as np
import pyqtgraph as pg

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    self.setupBarGraph()
  def setupBarGraph(self):
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    self.graphWidget.setTitle("Revenue Report", color="r", size="15pt", bold=True, italic=True)
    self.graphWidget.setBackground('w')

    labelStyle = {"color": "green", "font-size": "18px"}
    labelBrandStyle = {"color": "purple", "font-size": "18px"}
    self.graphWidget.setLabel("left","Revenue (VNĐ)",**labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("bottom","Quarter (time)",**labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com", **labelBrandStyle)
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

    width = 0.3

    quarter = np.array([1, 2, 3, 4])
    revenue = [100, 200, 250, 190]

    self.bargraphItem = pg.BarGraphItem(x=quarter, height=revenue, width=width, brush='b', name="ABC Revenue")

    self.legend=self.graphWidget.addLegend()

    self.graphWidget.addItem(self.bargraphItem)
    self.layoutGraph.addWidget( self.graphWidget)

    self.chkBackgroundGrid.stateChanged.connect(self.processChangeGrid)
    self.chkLegend.stateChanged.connect(self.processChangeLegend)
    self.pushButtonChangBackground.clicked.connect(self.processChangeChartBackground)
    self.pushButtonChangeBarColor.clicked.connect(self.processChangeBarColor)
  def processChangeGrid(self,value):
    state=Qt.CheckState(value)
    if state==Qt.CheckState.Checked:
      self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    else:
      self.graphWidget.showGrid(x=False, y=False)
  def processChangeLegend(self,value):
    state=Qt.CheckState(value)
    if state==Qt.CheckState.Checked:
      self.legend.show()
    else:
      self.legend.hide()
  def processChangeChartBackground(self):
    dialog = QColorDialog()
    if dialog.exec():
      color = dialog.currentColor()
      self.graphWidget.setBackground(color.name())
      del dialog
  def processChangeBarColor(self):
    dialog = QColorDialog()
    if dialog.exec():
      color = dialog.currentColor()
      self.bargraphItem.opts["brush"]=color.name()
      self.bargraphItem._updateColors(self.bargraphItem.opts)
      del dialog
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Bước 5: Viết mã lệnh “MyApp.py” để thực thi chương trình:

from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

from MainWindowEx import MainWindowEx

app=QApplication([])
myWindow=MainWindowEx()
myWindow.setupUi(QMainWindow())
myWindow.show()
app.exec()

Chạy “MyApp.py” ta có kết quả như mong muốn, các biểu đồ cột, các nhãn của các cột, tiêu đề chart, các QCheckBox và QPushButton được hiển thị để người dùng tương tác:

Như vậy tới đây Tui đã trình bày xong cách lập trình xử lý trực quan hóa dữ liệu với BarGraph. Ôn tập lại cách khai báo các mảng dữ liệu tương ứng với các trục, Ôn tập cách gọi các hàm liên quan tới BarGraphItem để hiển thị Chart. Cũng như ôn tập lại được toàn bộ kiến thức liên quan tới PlotWidget. Đặc biệt các bạn biết cách tương tác Chart thông qua các QCheckBox và QPushButton để tương tác lưới của chart, tương tác legend, đổi màu chart và màu bar.

Soure code của bài này các bạn tải ở đây:

https://www.mediafire.com/file/mrb3yyoajnirgfr/LearnPyQtBarGraphPart4.rar/file

Bài học sau Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách lập trình để hiển thị ticks và cách tự động gán notation cho từng Bar, các bạn chú ý theo dõi

Chúc các bạn thành công

Bài 33: Trực quan hóa dữ liệu – PyQtGraph-BarGraph-PyQt6 – Part 3

Trong chuỗi các bài học về BarGraph để trực quan hóa dữ liệu Tui sẽ trình bày 6 bài về các kỹ thuật liên quan tới BarGraph, để tùy từng tình huống hay nhu cầu sử dụng khác nhau mà các bạn có thể áp dụng.

Đối tượng PlotWidget cũng như các kỹ thuật liên quan chúng ta đã học rất chi tiết và đầy đủ ở phần 2, ở phần này Tui không nói lại PlotWidget mà Tui chỉ sử dụng lại PlotWidget để vẽ các BarGraph biểu độ dạng cột, một trong những loại trực quan quá phổ biến.

Mô tả tập dữ liệu cho bài này:

Công ty Lucy có dữ liệu doanh thu trung bình theo quý của năm 2023 như sau:

QuýTrung bình doanh thu
1100
2200
3250
4190

Hãy trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ cột. Hình dưới đây minh họa kỹ thuật đầu tiên trong chuỗi 6 bài về BarGraphItem này:

Chúng ta lưu ý là toàn bộ các bài liên quan tới trực quan hóa dữ liệu, Chúng ta sẽ sử dụng PlotWidget, các hàm phổ biến liên quan đã được học ở các bài trước đều được tái sử dụng. Còn loại Chart hiển thị như thế nào thì tùy từng trường hợp mà ta sẽ gọi các hàm hiển thị khác nhau.

Ta từng bước thực hiện bài này như sau:

Bước 1: Tạo dự án “LearnPyQtBarGraphPart3” có cấu trúc như hình dưới đây:

 • “MainWindow.ui” là giao diện thiết kế tương tác người dùng bằng Qt Designer
 • “MainWindow.py” là Generate Python code cho giao diện “MainWindow.ui”
 • “MainWindowEx.py” là file mã lệnh kế thừa từ Generate Python Code để xử lý: Nạp giao diện, hiển thị chart, gán sự kiện và không bị lệ thuộc vào giao diện bị thay đổi sau này khi Generate lại code
 • “MyApp.py” là file mã lệnh thực thi chương trình.

Bước 2: Thiết kế giao diện “MainWindow.ui” và đặt tên cho Widget/layout như hình dưới đây:

Bước 3: Generate Python Code cho “MainWindow.ui”, lúc này mã lệnh “MainWindow.py” tự động được tạo ra:

# Form implementation generated from reading ui file 'MainWindow.ui'
#
# Created by: PyQt6 UI code generator 6.5.2
#
# WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic6 is
# run again. Do not edit this file unless you know what you are doing.


from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(434, 352)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(parent=MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.myLayout = QtWidgets.QVBoxLayout()
    self.myLayout.setObjectName("myLayout")
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.myLayout)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(parent=MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 434, 22))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(parent=MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Trần Duy Thanh - BarGraphItem"))

Bước 4: Viết mã lệnh cho “MainWindowEx.py”

Lớp MainWindowEx kế thừa lớp Ui_MainWindow (lớp được Generate Python code ở bước trước)

Tui định nghĩa 1 constructor __init__() gọi lại constructor ở lớp cha, tạm thời trong bài tập này chưa xử lý gì khác.

from MainWindow import Ui_MainWindow
import pyqtgraph as pg

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    self.setupBarGraph()

Hàm setupUi() được override để nạp giao diện, lưu lại biến MainWindow để sử dụng cho quá trình xử lý trong tương lai. Đồng thời nó cũng gọi hàm setupBarGraph() để hiển thị Chart, Hàm này ta viết như sau:

def setupBarGraph(self):
  self.graphWidget = pg.PlotWidget()
  self.graphWidget.setTitle("Lucy Company",
               color="r",
               size="15pt",
               bold=True,
               italic=True)
  self.graphWidget.setBackground('w')

  labelStyle = {"color": "green", "font-size": "18px"}
  labelBrandStyle = {"color": "pink", "font-size": "18px"}
  self.graphWidget.setLabel("left", "Revenue (VNĐ)", **labelStyle)
  self.graphWidget.setLabel("bottom", "Quarter (time)", **labelStyle)
  self.graphWidget.setLabel("top", "Revenue Report", **labelStyle)
  self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com", **labelBrandStyle)
  self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

  width = 0.3

  quarter = [1, 2, 3, 4]
  revenue = [100, 200, 250, 190]

  self.bargraphItem = pg.BarGraphItem(x=quarter, height=revenue, width=width, brush='b', name="ABC Revenue")

  self.legend = self.graphWidget.addLegend()

  self.graphWidget.addItem(self.bargraphItem)
  self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)

Ta thấy rằng tất cả các phương thức thường sử dụng của PlotWidget trình bày ở bài học trước đều được dùng lại ở đây, nên Tui không có trình bày lại các kiến thức cũ.

Mà các bạn hãy để ý các dòng lệnh mới liên quan tới BarGraphItem thôi:

 • Khai bao và khởi tạo giá trị cho biến width, biến này là độ rộng của cột Bar :
width = 0.3
 • Khai báo mảng lưu 4 quý vào biến quarter:
quarter = [1, 2, 3, 4]
 • Khai báo mảng doanh thu tương ứng với mảng quarter:
revenue = [100, 200, 250, 190]
 • Cuối cùng là hàm vẽ biểu đồ BarGraph bằng cách khai báo đối tượng BarGraphItem:
self.bargraphItem = pg.BarGraphItem(x=quarter, height=revenue, width=width, brush='b', name="ABC Revenue")

Ý nghĩa của BarGraphItem là vẽ các biểu đồ cột, dưới đây là một số thuộc tính/parameter thường dùng của BarGraphItem:

Thuộc tínhÝ nghĩa, Chức năng
xlà đối số lưu mảng các vị trí mà mỗi Cột biểu đồ sẽ được vẽ
heightlà đối số lưu mảng các giá trị (độ cao) của mỗi cột biểu đồ ở vị trí tương ứng trong mảng x
widthLà độ rộng của cột biểu đồ, mà ở trên ta khai báo mặc định là 0.3, ta có thể lựa chọn giá trị tùy thích
brushlà màu của các cột trong biểu đồ
nameLà tên của biểu đồ, nó có ý nghĩa cho xử lý tương tác biểu đồ, legend trên biểu đồ….
optsMảng lưu đầy đủ các thông số cấu hình của Chart, dựa vào đây ta có thể hiệu chỉnh trực tiếp biểu đồ.

Dưới đây là mã lệnh đầy đủ của “MainWindowEx.py“:

from MainWindow import Ui_MainWindow
import pyqtgraph as pg

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    self.setupBarGraph()
  def setupBarGraph(self):
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    self.graphWidget.setTitle("Lucy Company",
                 color="r",
                 size="15pt",
                 bold=True,
                 italic=True)
    self.graphWidget.setBackground('w')

    labelStyle = {"color": "green", "font-size": "18px"}
    labelBrandStyle = {"color": "pink", "font-size": "18px"}
    self.graphWidget.setLabel("left", "Revenue (VNĐ)", **labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("bottom", "Quarter (time)", **labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("top", "Revenue Report", **labelStyle)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com", **labelBrandStyle)
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

    width = 0.3

    quarter = [1, 2, 3, 4]
    revenue = [100, 200, 250, 190]

    self.bargraphItem = pg.BarGraphItem(x=quarter, height=revenue, width=width, brush='b', name="ABC Revenue")

    self.legend = self.graphWidget.addLegend()

    self.graphWidget.addItem(self.bargraphItem)
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)

  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Bước 5: Viết mã lệnh “MyApp.py” để thực thi chương trình:

from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

from MainWindowEx import MainWindowEx

app=QApplication([])
myWindow=MainWindowEx()
myWindow.setupUi(QMainWindow())
myWindow.show()
app.exec()

Chạy “MyApp.py” ta có kết quả như mong muốn, các biểu đồ cột, các nhãn của các cột, tiêu đề chart… được hiển thị:

Như vậy tới đây Tui đã trình bày xong cách lập trình xử lý trực quan hóa dữ liệu với BarGraph. Các bạn đã biết cách khai báo các mảng tương ứng với các trục, biết cách gọi các hàm liên quan tới BarGraphItem để hiển thị Chart. Cũng như ôn tập lại được toàn bộ kiến thức liên quan tới PlotWidget, một trong các đối tượng quan trọng và thường sử dụng trong trực quan hóa dữ liệu.

Soure code của bài này các bạn tải ở đây:

https://www.mediafire.com/file/tpic3u6bkckjilt/LearnPyQtBarGraphPart3.rar/file

Bài học sau Tui sẽ nâng cấp bài học này bằng cách bổ sung thêm các Widget cho người dùng tương tác, chẳng hạn như:

 • Cung cấp chức năng ẩn hiện Background Grid
 • Cung cấp chức năng ẩn hiện Legend
 • Cung cấp chức năng đổi màu nền của Chart
 • Cung cấp chức năng đổi màu nền của Bar

Các bạn chú ý theo dõi

Chúc các bạn thành công

Bài 32: Trực quan hóa dữ liệu – PyQtGraph-PlotWidget-PyQt6 – Part 2

Bài học này Tui trình bày chi tiết về đối tượng PlotWidget được đề cập trong PyQtGraph Part 1 mà ta đã dùng để vẽ một Chart đơn giản.

Việc nắm được ý nghĩa và các kỹ thuật sử dụng các phương thức của đối tượng PlotWidget sẽ giúp chúng ta dễ dàng hiệu chỉnh Chart theo nhu cầu:

 1. Thiết lập tiêu đề cho Chart
 2. Thiết lập tiêu đề cho các Trục
 3. Thiết lập màu nền cho Chart
 4. Thiết lập Background Grid
 5. Thiết lập màu, độ rộng và kiểu dáng của đường kẻ
 6. Thiết lập Line Markers
 7. Thiết lập Legends
 8. Thiết lập giới hạn các trục
 9. Thiết lập multiple plot trong một Chart
 10. Xóa và cập nhật Plot

Tui tóm tắt sơ lược ý nghĩa chức năng của một số phương thức của PlotWidget

Phương thứcÝ nghĩa chức năng
setTitle(title)Thiết lập tiêu đề cho Chart
Ví dụ:
self.graphWidget.setTitle(“My Chart Title”)
setTitle(title, color, size)Thiết lập tiêu đề cho Chart cùng với định dạng màu chữ và cỡ chữ.
Ví dụ:
self.graphWidget.setTitle(“My Chart Title”, color=”b”, size=”30pt”)
setLabel(position,text)Thiết lập tiêu đề cho các trục.
position có 4 giá trị: ‘left,’right’,’top’,’bottom’
Ví dụ:
styles = {‘color’:’r’, ‘font-size’:’30pt’}
self.graphWidget.setLabel(‘left’, ‘Temperature (°C)’, **styles)
self.graphWidget.setLabel(‘bottom’, ‘Hour (H)’, **styles)
setBackground(background)Phương thức này dùng để thiết lập màu nền cho Chart.
Ví dụ:
import pyqtgraph as pg
self.graphWidget=pg.PlotWidget()
self.graphWidget.setBackground(“y”)
showGrid(x=True, y=True)Hiển thị lưới cho Chart
plot(X value, Y value,
name=”Plot 1″,
pen=pen, symbol=”+”,
symbolSize=30,
symbolBrush=(“b”),
)
Hàm để vẽ Chart có sử dụng Pen để định dạng đường vẽ như màu đường kẻ, kiểu đường kẻ, độ dày đường kẻ, biểu tượng.
Ví dụ:
pen = pg.mkPen(color=(255, 0, 0))
self.graphWidget.plot(hour, temperature, pen=pen)
addLegend()Hàm hiển thị Legend cho Chart
setXRange(5, 20, padding=0)Thiết lập giới hạn cho trục X
setYRange(30, 40, padding=0)Thiết lập giới hạn cho trục Y
clear()Xóa các plot trên Chart
data_line= graphWidget.plot(x, y)

data_line.setData(new x, new y)
Cập nhật dữ liệu cho Plot

Tui trình bày chi tiết các chức năng dưới này, vừa kết hợp lý thuyết và thực hành, các bạn nhớ thực hiện theo.

Tạo dự án “LearnPyQtGraphPart2” thiết kế giao diện và dữ liệu mẫu giống như bài trước. Bạn có thể copy y chang toàn bộ các file .py, .ui của bài trước vào “LearnPyQtGraphPart2” để sử dụng luôn

 • “MainWindow.ui” là giao diện được thiết kế bằng Qt Designer
 • “MainWindow.py” là generate python code của “MainWindow.ui”
 • “MainWindowEx.py” là file mã lệnh kế thừa từ “MainWindow.py” để xử lý nạp giao diện, gán Chart và các sự kiện, lớp này sẽ không lệ thuộc vào sự thay đổi của giao diện cũng như generate code
 • “MyApp.py” là file mã lệnh thực thi chương trình

Giao diện “MainWindow.ui” và dữ liệu mẫu trong “MainWidowEx.py” là y chang như bài trước nên Tui không chụp hình lại, các bạn tự chuyển qua. Còn dưới đây Tui sẽ lần lượt hướng dẫn từng chức năng cụ thể, các bạn bổ sung vào “MainWindowEx.py“:

1. Thiết lập tiêu đề cho Chart

Ta thiết lập tiêu đề cho Chart bằng hàm setTitle(title)

self.graphWidget.setTitle("Chart Title Here")

Ngoài ra ta có thể định dạng style cho title như màu tiêu đề, cỡ chữ tiêu đề, in đậm, in nghiêng.

StyleCách dùng
color‘CCFF00’ , ‘b’
size’10pt’
boldTrue/False
italicTrue/False
self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt",bold=True,italic=True)

Dưới đây là chi tiết mã lệnh của MainWindowEx.py cho phần tiêu đề:

#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg
from MainWindow import Ui_MainWindow

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt")
    self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="20pt",bold=True,italic=True)
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    # Step 4: call plot method
    self.graphWidget.plot(hour, temperature)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chạy “MyApp.py” ta có kết quả:

Ngoài ra ta cũng có thể thiết lập title bằng cấu trúc HTML như dưới đây:

self.graphWidget.setTitle("<span style=\"color:blue;font-size:20pt\">Temperature per hour</span>")


2. Thiết lập tiêu đề cho các Trục

Chúng ta dùng hàm setLabel(position,text,style) để thiết lập tiêu đề cho các trục. position có ‘left,’right’,’top’,’bottom’. Ví dụ:

styles = {"color": "#f00", "font-size": "20px"}
self.graphWidget.setLabel("left", "Temperature (°C)", **styles)
self.graphWidget.setLabel("bottom", "Hour (H)", **styles)

Coding đầy đủ của MainWindowEx.py cho phần thiết lập tiêu đề cho các Trục:

#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg
from MainWindow import Ui_MainWindow

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="20pt",bold=True,italic=True)
    self.graphWidget.setTitle("<span style=\"color:blue;font-size:20pt\">Temperature per hour</span>")
    styles = {"color": "#f00", "font-size": "20px"}
    self.graphWidget.setLabel("left", "Temperature (°C)", **styles)
    self.graphWidget.setLabel("bottom", "Hour (H)", **styles)
    styles_top_right = {"color": "green", "font-size": "15px"}
    self.graphWidget.setLabel("top", "Learn PyQtGraph",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com",**styles_top_right)
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    # Step 4: call plot method
    self.graphWidget.plot(hour, temperature)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chạy “MyApp.py” ta có kết quả như dưới đây:

Ở Chart bên trên ta thấy, cả 4 trục đều có tiêu đề.


3. Thiết lập màu nền cho Chart

Bây giờ ta làm quen với phương thức setBackground(). Phương thức đổi thiết lập màu nền có thể nhận các dạng màu sau:

 • Dùng Letter code
ColorLetter Code
blueb
greeng
redr
cyanc
magentam
yellowy
blackk
whitew

Ví dụ lệnh dưới đây thiết lập nền trắng cho Chart:

self.graphWidget.setBackground("w")
 • Dùng hex color

Danh sách Hex Color bạn có thể lấy nhiều nơi, có thể lấy ở đây:

https://www.color-hex.com/

Ví dụ ta thiết lập màu nền Hex Color #ff0000 màu đỏ:

self.graphWidget.setBackground('#ff0000')
 • Sử dụng RGB (Red – Green-Blue) RGBA (Red Green Blue Alpha Opacity)

Khi dùng RGB thì ta dùng bộ 3:

self.graphWidget.setBackground((100,50,255)) # RGB each 0-255

Khi dùng RGBA thì ta dùng bộ 4:

self.graphWidget.setBackground((100,50,255,25)) # RGBA (A = alpha opacity)
 • Ngoài ra ta có thể dùng đối tượng QColor để thiết lập màu
self.graphWidget.setBackground(QColor(50, 168, 82,255)) # R, G, B, A

Mã lệnh đầy đủ của MainWindowEx.py để đổi màu nền của Chart qua màu trắng:

#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg
from MainWindow import Ui_MainWindow

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="20pt",bold=True,italic=True)
    self.graphWidget.setTitle("<span style=\"color:blue;font-size:20pt\">Temperature per hour</span>")
    styles = {"color": "#f00", "font-size": "20px"}
    self.graphWidget.setLabel("left", "Temperature (°C)", **styles)
    self.graphWidget.setLabel("bottom", "Hour (H)", **styles)
    styles_top_right = {"color": "green", "font-size": "15px"}
    self.graphWidget.setLabel("top", "Learn PyQtGraph",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setBackground("w")
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    # Step 4: call plot method
    self.graphWidget.plot(hour, temperature)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chạy “MyApp.py” ta có kết quả:


4. Thiết lập Background Grid

Để hiển thị lưới cho Chart ta dùng hàm .showGrid()

self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)

Ta có thể tùy chỉnh trục nào sẽ xuất hiện lưới, mã lệnh ở trên là hiển thị cả trục tung và trục hoành, dưới đây là mã lệnh đầy đủ của MainWindowEx.py:

#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg
from MainWindow import Ui_MainWindow

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="20pt",bold=True,italic=True)
    self.graphWidget.setTitle("<span style=\"color:blue;font-size:20pt\">Temperature per hour</span>")
    styles = {"color": "#f00", "font-size": "20px"}
    self.graphWidget.setLabel("left", "Temperature (°C)", **styles)
    self.graphWidget.setLabel("bottom", "Hour (H)", **styles)
    styles_top_right = {"color": "green", "font-size": "15px"}
    self.graphWidget.setLabel("top", "Learn PyQtGraph",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setBackground("w")
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    # Step 4: call plot method
    self.graphWidget.plot(hour, temperature)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chạy “MyApp.py” ta có kết quả:


5. Thiết lập màu, độ rộng và kiểu dáng của đường kẻ

 • Bây giờ chúng ta làm quen với đối tượng QPen hiệu chỉnh màu đường kẻ, kiểu đường kẻ, độ dày đường kẻ:
pen = pg.mkPen(color=(255, 0, 0), width=15, style=Qt.PenStyle.DashLine)
self.graphWidget.plot(hour, temperature,pen=pen)

Kiểu của đường kẻ ta dùng như dưới đây:

Enum StyleÝ nghĩa chức năng
Qt.PenStyle.SolidLineVẽ đường liên tục
Qt.PenStyle.DashLineVẽ đường các gạch ngang
Qt.PenStyle.DotLineVẽ đường các chấm
Qt.PenStyle.DashDotLineVẽ đường: Gạch ngang – chấm – gạch ngang
Qt.PenStyle.DashDotDotLineVẽ đường: Gạch ngang – chấm- chấm – gạch ngang

Coding đầy đủ của MainWindowEx.py:

#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg
from PyQt6.QtCore import Qt

from MainWindow import Ui_MainWindow

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="20pt",bold=True,italic=True)
    self.graphWidget.setTitle("<span style=\"color:blue;font-size:20pt\">Temperature per hour</span>")
    styles = {"color": "#f00", "font-size": "20px"}
    self.graphWidget.setLabel("left", "Temperature (°C)", **styles)
    self.graphWidget.setLabel("bottom", "Hour (H)", **styles)
    styles_top_right = {"color": "green", "font-size": "15px"}
    self.graphWidget.setLabel("top", "Learn PyQtGraph",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setBackground("w")
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    # Step 4: call plot method
    pen = pg.mkPen(color=(255, 0, 0), width=15, style=Qt.PenStyle.DashDotLine)
    self.graphWidget.plot(hour, temperature,pen=pen)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chạy MyApp.py ta có kết quả:


6. Thiết lập Line Markers

Để thiết lập Markers cho các Line plot, ta dùng các thuộc tính sau cho hàm plot() của đối tương PlotWidget:

self.graphWidget.plot(hour, temperature, pen=pen, symbol='+', symbolSize=30, symbolBrush=('b'))
 • symbol: Thiết lập biểu tượng của Marker
SymbolÝ nghĩa
oCircular
sSquare
tTriangular
dDiamond
+Cross
 • symbolSize: Thiết lập độ lớn của Marker
 • symbolBrush: Thiết lập màu của Marker
 • symbolPen: Thiết lập màu đường viên của Marker

Dưới đây là coding minh họa phần Marker trong MainWindowEx.py:

#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg
from PyQt6.QtCore import Qt

from MainWindow import Ui_MainWindow

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="20pt",bold=True,italic=True)
    self.graphWidget.setTitle("<span style=\"color:blue;font-size:20pt\">Temperature per hour</span>")
    styles = {"color": "#f00", "font-size": "20px"}
    self.graphWidget.setLabel("left", "Temperature (°C)", **styles)
    self.graphWidget.setLabel("bottom", "Hour (H)", **styles)
    styles_top_right = {"color": "green", "font-size": "15px"}
    self.graphWidget.setLabel("top", "Learn PyQtGraph",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setBackground("w")
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    # Step 4: call plot method
    pen = pg.mkPen(color=(255, 0, 0), width=15, style=Qt.PenStyle.DotLine)
    symbolPen = pg.mkPen(color=(196, 196, 196), width=2)
    self.graphWidget.plot(hour, temperature, pen=pen,
               symbol='+',
               symbolSize=15,
               symbolBrush=('b'),
               symbolPen=symbolPen)
    #self.graphWidget.plot(hour, temperature,pen=pen)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chạy MyApp.py ta có kết quả:

Ta thấy Marker có màu xanh (symbolBrush) và màu viền là xám (symbolPen), biểu tượng + (symbol), kích thước của marker (symbolSize). Ta thử thay thế các symbol khác nhau rồi quan sát so sánh kết quả.


7. Thiết lập Legends

Để thiết lập Legends cho Chart, trước tiên các Line/plot cần được đặt tên khi gọi phương thức plot() của PlotWidget.

Sau đó ta gọi phương thức addLegend() của PlotWidget.

self.graphWidget.addLegend()
self.graphWidget.plot(hour, temperature,name="Sensor X",
           pen=pen,
           symbol='+',
           symbolSize=15,
           symbolBrush=('b'),
           symbolPen=symbolPen)

Dưới đây là mã lệnh đầy đủ của MainWindowEx.py để hiển thị Legend:

#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg
from PyQt6.QtCore import Qt

from MainWindow import Ui_MainWindow

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="20pt",bold=True,italic=True)
    self.graphWidget.setTitle("<span style=\"color:blue;font-size:20pt\">Temperature per hour</span>")
    styles = {"color": "#f00", "font-size": "20px"}
    self.graphWidget.setLabel("left", "Temperature (°C)", **styles)
    self.graphWidget.setLabel("bottom", "Hour (H)", **styles)
    styles_top_right = {"color": "green", "font-size": "15px"}
    self.graphWidget.setLabel("top", "Learn PyQtGraph",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setBackground("w")
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    # Step 4: call plot method
    pen = pg.mkPen(color=(255, 0, 0), width=15, style=Qt.PenStyle.DotLine)
    symbolPen = pg.mkPen(color=(196, 196, 196), width=2)
    self.graphWidget.addLegend()
    self.graphWidget.plot(hour, temperature,name="Sensor X",
               pen=pen,
               symbol='+',
               symbolSize=15,
               symbolBrush=('b'),
               symbolPen=symbolPen)
    #self.graphWidget.plot(hour, temperature,pen=pen)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chạy “MyApp.py” ta có kết quả:

Quan sát Chart ta thấy Legen “Sensor X” được hiển thị mặc định ở góc trái bên trên của Chart, ta có thể dùng chuột để di chuyển.


8. Thiết lập giới hạn các trục

Đôi khi trong quá trình trực quan hóa dữ liệu, chúng ta cần thiết phải giới hạn hiển thị dữ liệu ở các trục.

Ta dùng hàm setXRange(min, max,padding) và setYRange(min,max,padding) để giới hạn

Ví dụ:

self.graphWidget.setXRange(1, 8, padding=0)
self.graphWidget.setYRange(10, 80, padding=0)

Dưới đây là mã lệnh đầy đủ của MainWindowEx.py:

#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg
from PyQt6.QtCore import Qt

from MainWindow import Ui_MainWindow

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="20pt",bold=True,italic=True)
    self.graphWidget.setTitle("<span style=\"color:blue;font-size:20pt\">Temperature per hour</span>")
    styles = {"color": "#f00", "font-size": "20px"}
    self.graphWidget.setLabel("left", "Temperature (°C)", **styles)
    self.graphWidget.setLabel("bottom", "Hour (H)", **styles)
    styles_top_right = {"color": "green", "font-size": "15px"}
    self.graphWidget.setLabel("top", "Learn PyQtGraph",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setBackground("w")
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    # Step 4: call plot method
    pen = pg.mkPen(color=(255, 0, 0), width=15, style=Qt.PenStyle.DotLine)
    symbolPen = pg.mkPen(color=(196, 196, 196), width=2)
    self.graphWidget.addLegend()
    self.graphWidget.setXRange(1, 8, padding=0)
    self.graphWidget.setYRange(10, 80, padding=0)
    self.graphWidget.plot(hour, temperature,name="Sensor X",
               pen=pen,
               symbol='+',
               symbolSize=15,
               symbolBrush=('b'),
               symbolPen=symbolPen)
    #self.graphWidget.plot(hour, temperature,pen=pen)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chạy MyApp.py ta có kết quả:


9. Thiết lập multiple plot trong một Chart

Thông thường khi vẽ chart ta hay kết hợp nhiều plot để hiển thị, so sánh…. PyQtGraph cũng hỗ trợ đặc tính này:

hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
temperature2 = [25, 18, 30,10, 47, 29, 26, 32, 35, 45, 40, 42]

pen = pg.mkPen(color=(255, 0, 0), width=15, style=Qt.PenStyle.DotLine)
pen2 = pg.mkPen(color=(0, 0, 255), width=8, style=Qt.PenStyle.SolidLine)

symbolPen = pg.mkPen(color=(196, 196, 196), width=2)
symbolPen2 = pg.mkPen(color=(255, 255, 0), width=2)


self.graphWidget.plot(hour, temperature,name="Sensor X",
           pen=pen,
           symbol='+',
           symbolSize=15,
           symbolBrush=('b'),
           symbolPen=symbolPen)

self.graphWidget.plot(hour, temperature2, name="Sensor Y",
           pen=pen2,
           symbol='d',
           symbolSize=8,
           symbolBrush=('r'),
           symbolPen=symbolPen2)

Mã lệnh ở trên các bạn quan sát Tui bổ sung thêm các biến:

 • temperature2: lưu trữ mảng nhiệt độ mới cho Sensor Y
 • pen2: thiết lập đường kẻ thứ 2
 • symbolPen2: thiết lập biểu tượng cho đường kẻ thứ 2

Và Ta gọi 2 lần hàm plot() của đối tượng PlotWidget (biến graphWidget)

Dưới đây là mã lệnh đẩy đủ của MainWindowEx.py:

#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg
from PyQt6.QtCore import Qt

from MainWindow import Ui_MainWindow

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="20pt",bold=True,italic=True)
    self.graphWidget.setTitle("<span style=\"color:blue;font-size:20pt\">Temperature per hour</span>")
    styles = {"color": "#f00", "font-size": "20px"}
    self.graphWidget.setLabel("left", "Temperature (°C)", **styles)
    self.graphWidget.setLabel("bottom", "Hour (H)", **styles)
    styles_top_right = {"color": "green", "font-size": "15px"}
    self.graphWidget.setLabel("top", "Learn PyQtGraph",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setBackground("w")
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    temperature2 = [25, 18, 30,10, 47, 29, 26, 32, 35, 45, 40, 42]
    # Step 4: call plot method
    pen = pg.mkPen(color=(255, 0, 0), width=15, style=Qt.PenStyle.DotLine)
    pen2 = pg.mkPen(color=(0, 0, 255), width=8, style=Qt.PenStyle.SolidLine)
    symbolPen = pg.mkPen(color=(196, 196, 196), width=2)
    symbolPen2 = pg.mkPen(color=(255, 255, 0), width=2)
    self.graphWidget.addLegend()
    #self.graphWidget.setXRange(1, 8, padding=0)
    #self.graphWidget.setYRange(10, 80, padding=0)
    self.graphWidget.plot(hour, temperature,name="Sensor X",
               pen=pen,
               symbol='+',
               symbolSize=15,
               symbolBrush=('b'),
               symbolPen=symbolPen)
    self.graphWidget.plot(hour, temperature2, name="Sensor Y",
               pen=pen2,
               symbol='d',
               symbolSize=8,
               symbolBrush=('r'),
               symbolPen=symbolPen2)
    #self.graphWidget.plot(hour, temperature,pen=pen)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chạy “MyApp.py” ta có kết quả:

Ta có thể ẩn/hiển thị các Plot bằng cách nhấn vào Legend, ví dụ như muốn ẩn Sensor Y:

Ta có thể áp dụng kỹ thuật của Multiple Line để tự động nạp nhiều Plot cho 1 Chart. Ví dụ như hãy vẽ biểu đồ doanh thu từng tháng của 10 chi nhánh trong năm 2023.


10. Xóa và cập nhật Plot

Để xóa Plot trên Chart ta gọi lệnh:

self.graphWidget.clear()

Trong quá trình hiển thị Chart, đặc biệt là liên quan tới Realtime data thì rõ ràng ta muốn Chart được cập nhật tự động.

Bước 1: Khai báo đối tượng lưu trữ lại Plot, ví dụ ta khai báo plot 2 cho Sensor Y

plot2=self.graphWidget.plot(hour, temperature2, name="Sensor Y",
               pen=pen2,
               symbol='d',
               symbolSize=8,
               symbolBrush=('r'),
               symbolPen=symbolPen2)

Bước 2: Thay đổi giá trị trong mảng temperature2, ví dụ:

temperature2[3]=100

Ở bước 2 này tức là nếu trong quá trình vận hành trực quan hóa, mà bất cứ khi nào đó mảng dữ liệu bị thay đổi. Ở đây là Tui minh họa 1 trường hợp phần tử thứ 3 bị đổi dữ liệu

Bước 3: Gọi hàm setData() của plot2 để cập nhật Plot

plot2.setData(hour, temperature2)

Code đầy đủ của MainWindowEx.py cho phần cập nhật Plot:

#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg
from PyQt6.QtCore import Qt

from MainWindow import Ui_MainWindow

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="30pt")
    #self.graphWidget.setTitle("Temperature per hour", color="b", size="20pt",bold=True,italic=True)
    self.graphWidget.setTitle("<span style=\"color:blue;font-size:20pt\">Temperature per hour</span>")
    styles = {"color": "#f00", "font-size": "20px"}
    self.graphWidget.setLabel("left", "Temperature (°C)", **styles)
    self.graphWidget.setLabel("bottom", "Hour (H)", **styles)
    styles_top_right = {"color": "green", "font-size": "15px"}
    self.graphWidget.setLabel("top", "Learn PyQtGraph",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setLabel("right", "tranduythanh.com",**styles_top_right)
    self.graphWidget.setBackground("w")
    self.graphWidget.showGrid(x=True, y=True)
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    temperature2 = [25, 18, 30,10, 47, 29, 26, 32, 35, 45, 40, 42]
    # Step 4: call plot method
    pen = pg.mkPen(color=(255, 0, 0), width=15, style=Qt.PenStyle.DotLine)
    pen2 = pg.mkPen(color=(0, 0, 255), width=8, style=Qt.PenStyle.SolidLine)
    symbolPen = pg.mkPen(color=(196, 196, 196), width=2)
    symbolPen2 = pg.mkPen(color=(255, 255, 0), width=2)
    self.graphWidget.addLegend()
    #self.graphWidget.setXRange(1, 8, padding=0)
    #self.graphWidget.setYRange(10, 80, padding=0)
    self.graphWidget.plot(hour, temperature,name="Sensor X",
               pen=pen,
               symbol='+',
               symbolSize=15,
               symbolBrush=('b'),
               symbolPen=symbolPen)
    plot2=self.graphWidget.plot(hour, temperature2, name="Sensor Y",
               pen=pen2,
               symbol='d',
               symbolSize=8,
               symbolBrush=('r'),
               symbolPen=symbolPen2)
    temperature2[3]=100
    plot2.setData(hour, temperature2)
    #self.graphWidget.plot(hour, temperature,pen=pen)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Chạy MyApp.py ta thấy temperature2[3]=100 được update.

Dựa vào tính năng nay ta có thể viết code tự động update dữ liệu theo thời gian.

Như vậy tới Tui đã hướng dẫn đầy đủ và chi tiết các chức năng quan trọng và thường dùng của PlotWidget trong trực quan hóa dữ liệu. Các bạn chú ý làm lại nhiều lần và hiểu thật rõ, áp dụng thật tốt từng kỹ thuật để giúp cho trực quan hóa được tốt nhất.

Các bạn tải mã lệnh đầy đủ của dự án ở đây:

https://www.mediafire.com/file/7s7lkzsmsoyufy0/LearnPyQtGraphPart2.rar/file

Bài học sau Tui sẽ minh họa cách sử dụng PyQtGraph và OpenGL để hiển thị 3D Graph, các bạn chú ý theo dõi

Chúc các bạn thành công

Bài 31: Trực quan hóa dữ liệu – PyQtGraph-PlotWidget-PyQt6 – Part 1

PyQt6 cung cấp gói thư viện PyQtGraph, QGraphicScene để trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ một cách hiệu quả. Đặc biệt đối với Live Data, cũng như cung cấp khả năng tương tác và khả năng dễ dàng tùy chỉnh các loại biểu đồ bằng các tiện ích đồ họa trong Qt.

Bài học này Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tải thư viện và vẽ một chart đơn giản bằng PyQtGraph. Bài học sau Tui sẽ trình bày chi tiết các thành phần bên trong PyQtGraph, và hướng dẫn cách customize màu đường kẻ, loại đường kẻ, các tiêu đề của các trục, màu nền, cũng như cách vẽ nhiều biểu đồ trong cùng một màn hình.

Ta tiến hành từng bước như hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Cài đặt PyQtGraph bằng lệnh dưới đây:

pip install git+https://github.com/pyqtgraph/pyqtgraph@master

Mở command line để thực hiện câu lệnh trên:

Bước 2: Tạo một dự án tên “LearnPyQtGraphPart1” trong Pycharm. Thiết kế giao diện và tạo các lớp cho dự án có cấu trúc như dưới đây:

 • “MainWindow.ui” là giao diện được thiết kế bằng Qt Designer
 • “MainWindow.py” là generate python code của “MainWindow.ui”
 • “MainWindowEx.py” là file mã lệnh kế thừa từ “MainWindow.py” để xử lý nạp giao diện, gán Chart và các sự kiện, lớp này sẽ không lệ thuộc vào sự thay đổi của giao diện cũng như generate code
 • “MyApp.py” là file mã lệnh thực thi chương trình

Bước 3: Thiết kế Giao diện “MainWindow.ui” như dưới đây

Trong giao diện ta chỉ cần kéo một QVBoxLayout vào MainWindow và đặt tên là “myLayout

Bước 4: Generate Python code “MainWindow.py” cho “MainWindow.ui”

# Form implementation generated from reading ui file 'MainWindow.ui'
#
# Created by: PyQt6 UI code generator 6.4.2
#
# WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic6 is
# run again. Do not edit this file unless you know what you are doing.


from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(441, 322)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(parent=MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.myLayout = QtWidgets.QVBoxLayout()
    self.myLayout.setObjectName("myLayout")
    self.verticalLayout_2.addLayout(self.myLayout)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(parent=MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 441, 26))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(parent=MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Trần Duy Thanh - PyQtGraph"))

Bước 5: Viết lớp python kế thừa trong “MainWindowEx.py

from MainWindow import Ui_MainWindow
#Step 1: import pyqtgraph
import pyqtgraph as pg

class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    #Step 2: call pg.PlotWidget()
    self.graphWidget = pg.PlotWidget()
    #Step 3: Create plot data
    hour = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12]
    temperature = [20, 21, 20, 32, 33, 31, 29,31, 32, 35,37, 45]
    #Step 4: call plot method
    self.graphWidget.plot(hour, temperature)
    #Step 5: add graphWidget into Layout:
    self.myLayout.addWidget(self.graphWidget)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Trong bước 5 ta có một số bước nhỏ để tạo Chart bằng PyQtGraph. Chúng ta làm theo các ghi chú mà Tui để ở trong code.

 • Bước 5.1: Khai báo thư viện PyQtGraph và đặt lại tên thư viện pg (ta có thể đặt tên khác hoặc không đặt)
 • Bước 5.2: Tạo đối tượng PlotWidget bằng cách gọi pg.PlotWidget() và lưu đối tượng này vào biến graphWidget
 • Bước 5.3: Khai báo 2 mảng dữ liệu cho hour temperature, 2 mảng này phải cùng số lượng phần tử
 • Bước 5.4: Gọi phương thức plot(hour,temperature) của đối tượng graphWidget
 • Bước 5.5: Đưa đối tượng graphWidget vào layout

Bước 6: Viết “MyApp.py” để thực thi chương trình

from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

from MainWindowEx import MainWindowEx

app=QApplication([])
myWindow= MainWindowEx()
myWindow.setupUi(QMainWindow())
myWindow.show()
app.exec()

Chạy chương trình MyApp.py ta có Chart như dưới đây:

Ta thấy trục Temperature hiển thị: 20, 25, 30, 35, 40, 45

Trục Hour, hiển thị: 2, 4, 6, 8, 10, 12

Bạn thực hành lại bài này để hiểu được cách sử dụng thư viện PyQtGraph một cách đơn giản nhất nhé. Khoan hãy đi vào chi tiết, chỉ cần biết cách gọi và sử dụng thư viện này để hiển thị Chart là thành công.

Source code đầy đủ của bài này các bạn tải ở đây:

https://www.mediafire.com/file/ckrg97s6xul5jrr/LearnPyQtGraphPart1.rar/file

Bài học sau Tui sẽ trình bày chi tiết các thành phần bên trong PyQtGraph, và hướng dẫn cách customize màu đường kẻ, loại đường kẻ, các tiêu đề của các trục, màu nền, cũng như cách vẽ nhiều biểu đồ trong cùng một màn hình. Các bạn chú ý theo dõi.

Chúc các bạn thành công