Điểm tổng kết thường kỳ và cuối kỳ Java2

Thông báo dành cho lớp CDTH10ALT

Điểm thường kỳ và cuối kỳ, link : ketqua_ThuongKy_GiuaKy_cdth10alt

Số lượng cấm thi : 11 sinh viên (danh sách kèm theo)

Ngày thi: Chiều thứ 7 ngày 22/12/2012, thi lúc 12h30

Phòng thi : H4.1

Đã trừ điểm những em không biết cách gửi email và gửi email trễ

Leave a Reply