Viết phần mềm ChatBot dùng OpenAI

Ở bài “Cách đăng ký và sử dụng OpenAI” Tui đã hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký, chờ email mời và cách sử dụng hệ thống online của OpenAI cũng như cách dùng PostMan làm công cụ test API của OpenAI với token lấy được từ hệ thống. Các bước xét duyệt khoảng 2 tuần nên bạn kiên nhẫn chờ đợi.

Bài này Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng 1 phần mềm Mobile ChatBot sử dụng OpenAI mà bạn đăng ký được. Tui sẽ để TOKEN của Tui ở trên này trong vòng 2 tuần, sau đó sẽ deactived nó đi. Mục đích giúp các bạn test được phần mềm ChatBot trước khi bạn nhận được thư mời của OpenAI.

Giao diện và tương tác như sau:

Các bước chi tiết làm như sau (lưu ý nếu chưa có tí kiến thức gì về Android thì đừng máu me làm bài này nha.). Một số bài Android 2020 Tui viết blog ở đây https://duythanhcse.wordpress.com/lap-trinh-di-dong/lap-trinh-android-2020/,

hoặc đăng ký học Android qua Video chi tiết từ cơ bản tới nâng cao ở đây: Android cơ bản + Android nâng cao.

Group FB hỗ trợ học: https://www.facebook.com/groups/communityuni/

Khởi động Android Studio:

Chọn nút “New Project” ở bên trên:

Trong nhóm Phone and Tablet chọn Empty Activity và bấm next.

Tên dự án: OpenAIChatBot
Package: tranduythanh.com.openaichatbot
Nơi lưu trữ: D:\OpenAI\OpenAIChatBot
Language: chọn java
Minimum SDK chọn API 26
Sau đó nhấn Finish để tạo Project.

Chúng ta sẽ làm dự án này với các cấu trúc class như bên dưới (Tui sẽ hướng dẫn chi tiết từng phần):

Trước tiết ta sẽ thiết kế giao diện cho màn hình chính:

Ta thiết kế cho MainLayout.xml như sau:

Bên trên giao diện là 1 RecyclerView, bên dưới là ô nhập dữ liệu chát và nút gửi.

Cấu trúc XML như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rvMessageData"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginBottom="@dimen/margin_h4"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/llChatBox"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/txtOpenAIStatus"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="@dimen/margin_h5"
    android:text="OpenAI đang trả lời..."
    android:textSize="@dimen/text_size_h5"
    android:textStyle="italic"
    android:visibility="invisible"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/llChatBox"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" />

  <LinearLayout
    android:id="@+id/llChatBox"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="@dimen/margin_h5"
    android:background="@drawable/rounded_rectangle_sent_message"
    android:gravity="center_vertical"
    android:minHeight="48dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent">

    <EditText
      android:id="@+id/edtChatBox"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center"
      android:layout_marginLeft="16dp"
      android:layout_marginRight="16dp"
      android:layout_weight="1"
      android:background="@android:color/transparent"
      android:hint="Enter message"
      android:maxLines="6" />

    <ImageView
      android:id="@+id/imgChatBoxSend"
      android:layout_width="@dimen/box_width"
      android:layout_height="@dimen/box_width"
      android:layout_gravity="center_vertical"
      android:layout_margin="@dimen/margin_h4"
      android:background="@drawable/ic_send"
      android:contentDescription="@string/description_image_view"
      android:gravity="center"
      android:scaleType="fitCenter"
      android:textAllCaps="false"
      android:textSize="@dimen/textsize_36"
      app:tint="@color/purple500" />

  </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Lưu ý cần bổ sung thêm 1 số cấu hình trong resource, cụ thể:

Hiệu chỉnh “colors.xml” như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
  <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
  <color name="purple_700">#FF3700B3</color>
  <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
  <color name="teal_700">#FF018786</color>
  <color name="black">#FF000000</color>
  <color name="white">#FFFFFFFF</color>
  <color name="purple500">#9C27B0</color>
  <color name="black200">#eeeeee</color>
</resources>

Hiệu chỉnh “dimens.xml” như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <dimen name="box_width">90dp</dimen>
  <dimen name="textsize_36">36dp</dimen>
  <dimen name="margin_h0">24dp</dimen>
  <dimen name="margin_h1">20dp</dimen>
  <dimen name="margin_h2">16dp</dimen>
  <dimen name="margin_h3">12dp</dimen>
  <dimen name="margin_h4">8dp</dimen>
  <dimen name="margin_h5">4dp</dimen>
  <dimen name="text_size_h5">13sp</dimen>
</resources>

Hiệu chỉnh “strings.xml” như sau:

<resources>
  <string name="app_name">OpenAIChatBot</string>
  <string name="description_image_view">OpenAI Image Description</string>
</resources>

Trong drawble có cấu trúc:

File default_image.png:

File ic_send.png:

File logo_robot.png:

File rounded_rectangle.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:shape="rectangle" >
  <stroke android:width="0.5dp" android:color="@color/purple500"/>
  <corners
    android:radius="20dp">
  </corners>
</shape>

File rounded_rectangle_fill.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:shape="rectangle" >

  <!-- View background color -->
  <solid
    android:color="@color/purple500" >
  </solid>

  <!-- The radius makes the corners rounded -->
  <corners
    android:radius="20dp">
  </corners>
</shape>

File rounded_rectangle_sent_message.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:shape="rectangle">

  <!-- View background color -->
  <solid android:color="@color/black200"></solid>

  <!-- The radius makes the corners rounded -->
  <corners android:radius="30dp"></corners>
</shape>

Tiếp theo tạo package tranduythanh.com.api để lưu lớp OpenAI:

Nội dung của lớp OpenAI như sau:

package tranduythanh.com.api;

public class OpenAI {
  public static String API="https://api.openai.com/v1/engines/davinci/completions";
  public static String TOKEN="";
  public static String METHOD="POST";
  public static String CONTENT_TYPE="Application/json";
}

Ở trên Tui định nghĩa API là api của OpenAI cung cấp, TOKEN(bạn thay bằng cái của bạn khi đăng ký thành công, Tui để tạm đây 2 tuần cho bạn test sau đó Tui sẽ deactived nó), Method là POST theo đặc tả, và Content_Type là json.

Tiếp theo tạo package tranduythanh.com.util để lưu lớp AppUtil:

Cấu trúc lớp AppUtil như sau:

package tranduythanh.com.util;

import android.text.format.DateFormat;

import java.util.Calendar;
import java.util.Locale;

public class AppUtil {
  public static String getTimeFormat(long timeStamp) {
    try {
      Calendar cal = Calendar.getInstance(Locale.US);
      cal.setTimeInMillis(timeStamp);
      String date = DateFormat.format("HH:mm", cal).toString();
      return date;
    } catch (Exception e) {
    }
    return "";
  }

}

Lớp này có hàm getTimeFormat đề đưa time dạng long qua String để người dùng dễ nhìn.

Tiếp theo tạo package tranduythanh.com.model để lưu các lớp sau:

TypeTalking Ở đây là 1 Enum, Tui tạo ra để đánh dấu đâu là tin nhắn của người dùng, đâu là tin nhắn của OpenAI.

Nó có cấu trúc sau:

package tranduythanh.com.model;

public enum TypeTalking {
  OPENAI,
  HUMAN
}

MessageData, OpenAIInput, OpenAIOuput bắt buộc phải theo cấu trúc kết quả của hệ thống. Và có chỉnh sửa thêm chút đỉnh để hỗ trợ cho việc coding được nhanh chóng và dễ dàng.

Ta quan sát lại cấu trúc của API lúc gọi mà ta thử nghiệm trong PostMan (bài trước):

Mục 8. Data Json là phần Input đầu vào cho API, Tui tạo lớp OpenAIInput :

package tranduythanh.com.model;

import java.io.Serializable;

public class OpenAIInput implements Serializable {
  private String prompt;

  public OpenAIInput() {
  }

  public OpenAIInput(String prompt) {
    this.prompt = prompt;
  }

  public String getPrompt() {
    return prompt;
  }

  public void setPrompt(String prompt) {
    this.prompt = prompt;
  }
}

Mục 10. Kết quả nó có 2 thành phần:

cục bự ở ngoài là OpenAIOuput. Cục bên trong chỗ mảng choices là MessageData (Tui thiết kế để nó vừa dùng cho con OpenAI và cho người dùng lúc tương tác).

Xem cấu trúc của OpenAIOutput:

package tranduythanh.com.model;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;

public class OpenAIOutput implements Serializable {
  private String id;
  private String object;
  private long created;
  private String model;
  private ArrayList<MessageData> choices;

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getObject() {
    return object;
  }

  public void setObject(String object) {
    this.object = object;
  }

  public long getCreated() {
    return created;
  }

  public void setCreated(long created) {
    this.created = created;
  }

  public String getModel() {
    return model;
  }

  public void setModel(String model) {
    this.model = model;
  }

  public ArrayList<MessageData> getChoices() {
    return choices;
  }

  public void setChoices(ArrayList<MessageData> choices) {
    this.choices = choices;
  }
}

Mảng choices, Tui thiết kế từng phần tử của nó là MessageData. Mấy bài này là liên quan cấu trúc GSON mà các bạn được học:

Bài 61: Cách đưa định dạng JSon về Java class bằng GSon

Bài 62: Cách đưa định dạng JSon về Java class bằng GSon (tiếp 1)

Bài 63: Cách đưa định dạng JSon về Java class bằng GSon (tiếp 2)

Cấu trúc của MessageData:

package tranduythanh.com.model;

public class MessageData {
  private String text;
  private int index;
  private String logprobs;
  private String finish_reason;

  private TypeTalking typeTalking;
  private long created;
  private String userName;


  public String getText() {
    return text;
  }

  public void setText(String text) {
    this.text = text;
  }

  public int getIndex() {
    return index;
  }

  public void setIndex(int index) {
    this.index = index;
  }

  public String getLogprobs() {
    return logprobs;
  }

  public void setLogprobs(String logprobs) {
    this.logprobs = logprobs;
  }

  public String getFinish_reason() {
    return finish_reason;
  }

  public void setFinish_reason(String finish_reason) {
    this.finish_reason = finish_reason;
  }

  public TypeTalking getTypeTalking() {
    return typeTalking;
  }

  public void setTypeTalking(TypeTalking typeTalking) {
    this.typeTalking = typeTalking;
  }

  public long getCreated() {
    return created;
  }

  public void setCreated(long created) {
    this.created = created;
  }

  public String getUserName() {
    return userName;
  }

  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }
}

Tiếp theo ta cần phần tích giao diện dành cho nội dung người gửi và nội dung của OpenAI trả về:

Đầu tiên là giao diện nội dung gửi đi của người dùng:

Cấu trúc của “item_chatbox_message_sent.xml” như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:paddingTop="8dp">

  <TextView
    android:id="@+id/txtPrompt"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:background="@drawable/rounded_rectangle_fill"
    android:maxWidth="240dp"
    android:padding="8dp"
    android:text="hello, hello!"
    android:textColor="#ffffff"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/txtSendTime"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="4dp"
    android:text="11:40"
    android:textSize="10sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/txtPrompt"
    app:layout_constraintRight_toLeftOf="@+id/txtPrompt" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Tiếp theo giao diện của con OpenAI trả về:

Cấu trúc của item_chatbox_message_received.xml như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:paddingTop="8dp">

  <ImageView
    android:id="@+id/imgAvatar"
    android:layout_width="32dp"
    android:layout_height="32dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:contentDescription="@string/description_image_view"
    android:src="@drawable/logo_robot"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/txtName"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="4dp"
    android:text="Open AI"
    android:textSize="12sp"
    app:layout_constraintLeft_toRightOf="@+id/imgAvatar"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:background="@drawable/rounded_rectangle"
    android:id="@+id/txtText"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="4dp"
    android:maxWidth="240dp"
    android:padding="8dp"
    android:text="hi man, how are you?"
    android:textColor="@color/purple500"
    app:layout_constraintLeft_toRightOf="@+id/imgAvatar"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txtName" />

  <TextView
    android:id="@+id/txtCreated"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="4dp"
    android:text="11:40"
    android:textSize="10sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/txtText"
    app:layout_constraintLeft_toRightOf="@+id/txtText" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Sau đó ta sẽ viêt Adapter cho các giao diện này như sau:

Bạn nhìn vào màu đỏ và màu xanh của các mũi tên để biết được chức năng và sự liên quan giữa Code, xml và giao diện khi chạy.

Coding của MessageDataAdapter như sau (Tui ko đủ thời gian để giải thích chi tiết từng hàm, các bạn dựa vào tên hàm mà suy luận, vì như Tui đã nói chưa có kiến thức gì về Android thì đừng máu me làm bài này):

package tranduythanh.com.adapter;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;


import java.util.List;

import tranduythanh.com.model.MessageData;
import tranduythanh.com.model.TypeTalking;
import tranduythanh.com.openaichatbot.R;
import tranduythanh.com.util.AppUtil;


public class MessageDataAdapter extends RecyclerView.Adapter {

  private static final int VIEW_TYPE_MESSAGE_SENT = 1;
  private static final int VIEW_TYPE_MESSAGE_RECEIVED = 2;

  private Context context;
  private List<MessageData> messageDataList;

  public MessageDataAdapter(Context context, List<MessageData> messageList) {
    this.context = context;
    this.messageDataList = messageList;
  }

  @NonNull
  @Override
  public RecyclerView.ViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    View view;

    if (viewType == VIEW_TYPE_MESSAGE_SENT) {
      view = LayoutInflater.from(parent.getContext())
          .inflate(R.layout.item_chatbox_message_sent, parent, false);
      return new SentMessageHolder(view);
    } else if (viewType == VIEW_TYPE_MESSAGE_RECEIVED) {
      view = LayoutInflater.from(parent.getContext())
          .inflate(R.layout.item_chatbox_message_received, parent, false);
      ImageView imageView=view.findViewById(R.id.imgAvatar);

      return new ReceivedMessageHolder(view);
    }

    return null;
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull RecyclerView.ViewHolder holder, int position) {
    MessageData message = messageDataList.get(position);

    switch (holder.getItemViewType()) {
      case VIEW_TYPE_MESSAGE_SENT:
        ((SentMessageHolder) holder).bind(message);
        break;
      case VIEW_TYPE_MESSAGE_RECEIVED:
        ((ReceivedMessageHolder) holder).bind(message);
    }
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return messageDataList != null ? messageDataList.size() : 0;
  }

  @Override
  public int getItemViewType(int position) {
    MessageData message = messageDataList.get(position);

    if (message.getTypeTalking()== TypeTalking.HUMAN) {
      // If the current user is the sender of the message
      return VIEW_TYPE_MESSAGE_SENT;
    } else {
      // If some other user sent the message
      return VIEW_TYPE_MESSAGE_RECEIVED;
    }
  }
  //Lớp này dùng để hiển thị giao diện và dữ liệu do người dùng hỏi OpenAI
  class SentMessageHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    private View view;
    TextView txtPrompt;
    TextView txtSendTime;

    SentMessageHolder(@NonNull View itemView) {
      super(itemView);
      view = itemView;
      txtPrompt=view.findViewById(R.id.txtPrompt);
      txtSendTime=view.findViewById(R.id.txtSendTime);
    }

    void bind(MessageData message) {
      txtPrompt.setText(message.getText());

      // Format the stored timestamp into a readable String using method.
      txtSendTime.setText(AppUtil.getTimeFormat(message.getCreated()));
    }
  }
  //Lớp này dùng để hiển thị giao diện và dữ liệu khi nhận được kết quả trả về từ OpenAI
  class ReceivedMessageHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    private View view;
    TextView txtName;
    TextView txtText;
    TextView txtCreated;

    ReceivedMessageHolder(@NonNull View itemView) {
      super(itemView);
      view = itemView;
      txtName=view.findViewById(R.id.txtName);

      txtText=view.findViewById(R.id.txtText);

      txtCreated=view.findViewById(R.id.txtCreated);
    }

    void bind(MessageData message) {
      txtName.setText(message.getUserName());
      txtText.setText(message.getText());
      txtCreated.setText(AppUtil.getTimeFormat(message.getCreated()));
     }
  }
}

Tiếp theo tới coding cho MainActivity:

Trước khi code cho MainActivity thì cần bổ sung GSon cho nó. Trong buid.gradle thêm implementation ‘com.google.code.gson:gson:2.8.6’

dependencies {

  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.3.1'
  implementation 'com.google.android.material:material:1.4.0'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.0'
  testImplementation 'junit:junit:4.+'
  androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.3'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.4.0'

  implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.6'
}

Tiếp tục vào AndroidManifest cấp quyền internet, và 1 số cấu hình:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="tranduythanh.com.openaichatbot">

  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
  <application
    android:usesCleartextTraffic="true"
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.OpenAIChatBot">
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Ok, bây giờ ta có thể quay lại MainActivity để coding chính:

package tranduythanh.com.openaichatbot;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.google.gson.Gson;

import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import tranduythanh.com.adapter.MessageDataAdapter;
import tranduythanh.com.api.OpenAI;
import tranduythanh.com.model.MessageData;
import tranduythanh.com.model.OpenAIInput;
import tranduythanh.com.model.OpenAIOutput;
import tranduythanh.com.model.TypeTalking;

public class MainActivity extends AppCompatActivity{
  private static final String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
  RecyclerView rvMessageData;
  EditText edtChatBox;
  TextView txtOpenAIStatus;
  ImageView imgChatBoxSend;

  private MessageDataAdapter messageDataAdapter;
  private List<MessageData> messageList;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    addControls();
    addEvents();
  }

  private void addControls() {
    edtChatBox=findViewById(R.id.edtChatBox);
    rvMessageData=findViewById(R.id.rvMessageData);
    txtOpenAIStatus=findViewById(R.id.txtOpenAIStatus);
    imgChatBoxSend=findViewById(R.id.imgChatBoxSend);

    messageList = new ArrayList<>();

    messageDataAdapter = new MessageDataAdapter(this, messageList);
    rvMessageData.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
    rvMessageData.setAdapter(messageDataAdapter);
  }

  private void addEvents() {
    imgChatBoxSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        processSendMessage();
      }
    });
  }

  private void processSendMessage() {
    String message = edtChatBox.getText().toString();
    if (message.isEmpty()) {
      Toast.makeText(this, "Nhập nội dung.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }
    sendMessageByMe(message);
  }

  private void sendMessageByMe(String msg) {
    //Khi người dùng nhấn nút send
    //ta khởi tạo MessageData
    //và gán TypeTalking.HUMAN
    MessageData userMessage = new MessageData();
    userMessage.setUserName("Trần Duy Thanh");
    userMessage.setTypeTalking(TypeTalking.HUMAN);

    userMessage.setCreated(System.currentTimeMillis());
    userMessage.setText(msg);

    messageList.add(userMessage);
    //Cập nhật lại giao diện
    refreshMessageList();
    edtChatBox.setText("");
    //gửi thông tin này cho OpenAI
    getMessageByOpenAI(msg);
  }

  private void getMessageByOpenAI(String msg) {
    txtOpenAIStatus.setVisibility(View.VISIBLE);
    //dùng AsyncTask để tạo tiểu trình
    AsyncTask<OpenAIInput,Void, OpenAIOutput> task=new AsyncTask<OpenAIInput, Void, OpenAIOutput>() {
      @Override
      protected OpenAIOutput doInBackground(OpenAIInput... openAIInputs) {
        try {
          //gọi HttpURLConnection
          //và coding như bên dưới đây:
          URL url = new URL(OpenAI.API);
          HttpURLConnection conn =(HttpURLConnection) url.openConnection();
          conn.setRequestProperty("Authorization","Bearer "+OpenAI.TOKEN);
          conn.setRequestProperty("Content-Type",OpenAI.CONTENT_TYPE);
          conn.setRequestMethod(OpenAI.METHOD);
          conn.setDoOutput(true);
          OpenAIInput aiInput=openAIInputs[0];
          String myData=new Gson().toJson(aiInput);
          conn.getOutputStream().write(myData.getBytes());
          InputStream responseBody = conn.getInputStream();
          InputStreamReader responseBodyReader =
              new InputStreamReader(responseBody, StandardCharsets.UTF_8);
          //lấy dữ liệu trả về là OpenAIOutput
          OpenAIOutput data= new Gson().fromJson(responseBodyReader, OpenAIOutput.class);
          return data;
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Log.e(TAG,ex.toString());
        }
        return null;
      }

      @Override
      protected void onPostExecute(OpenAIOutput openAIOutput) {
        super.onPostExecute(openAIOutput);
        if(openAIOutput!=null)
        {
          if(openAIOutput.getChoices()!=null)
          {
            //nếu có dữ liệu, ta lấy phần tử đầu tiên trong mảng choices
            MessageData openAIMessage=openAIOutput.getChoices().get(0);
            //cập nhật lại tên
            openAIMessage.setUserName("OpenAI");
            //cập nhật lại loại OpenAI để show box cho đúng
            openAIMessage.setTypeTalking(TypeTalking.OPENAI);
            //cập nhật thời gian để show
            openAIMessage.setCreated(openAIOutput.getCreated());
            messageList.add(openAIMessage);
            //cập nhật giao diện
            refreshMessageList();

            txtOpenAIStatus.setVisibility(View.INVISIBLE);
          }
        }
      }
    };
    //Kích hoạt tiểu trình:
    OpenAIInput input=new OpenAIInput(msg);
    task.execute(input);
  }
  private void refreshMessageList() {
    messageDataAdapter.notifyDataSetChanged();

    rvMessageData.scrollToPosition(messageList.size() - 1);
  }

}

Như vậy là mọi thứ chúng ta đã coding xong.

Giờ chạy phần mềm để test. Ta có kết quả :

Coding các bạn có thể tải ở đây (tuy nhiên Các bạn nên cố gắng coding theo từng bước mà Tui đã hướng dẫn). bài này chạy hoàn chỉnh nên code cẩn thận là thành công thôi.

https://www.mediafire.com/file/qiqs13bm4nh1xoh/OpenAIChatBot.rar/file

Có câu hỏi nào thì vào group này hỏi: https://www.facebook.com/groups/communityuni/

Lưu ý group này người lớn nhiều, chuyên gia nhiều. Khi hỏi phải có đầu có đuôi, và lịch sự.

Chúc các bạn thành công.

Cách đăng ký và sử dụng OpenAI

OpenAI là một hệ thống hỗ trợ phát triển Các dự án Trí tuệ nhân tạo mở và miễn phí(* tui để dấu *)

Với góc độ lập trình viên, hay công ty để ứng dụng các API của OpenAI vào việc phát triển các phần mềm liên quan tới Trí Tuệ Nhân tạo thì nó cũng là một trong những lựa chọn tuyệt vời.

Với Sinh Viên, nhà nghiên cứu thì nó cũng là 1 platform giúp ta thí nghiệm các tính năng liên quan tới trí tuệ nhân tạo một cách miễn phí, khá thuận lợi.

Trong bài này Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký và sử dụng OpenAI bằng cách dùng Postman để thử nghiệm API của OpenAI.

Các bài sau nếu có thời gian, chúng ta thử build các ứng dụng riêng có tích hợp các API này (có thể là trên Web, desktop, mobile…). Có thể dùng Python, java… để xử lý

OpenAI hỗ trợ các API thuộc các nhóm sau:

Còn nhiều tính năng trong: https://beta.openai.com/examples

Đây là trang chủ của OpenAI:

https://openai.com (trang chủ)

https://openai.com/api/login/ (trang đăng nhập, có thể bấm signup để đăng ký)

Lưu ý ta chỉ có thể đăng ký thành công khi được gửi email mời (Tức là không thể khơi khơi nhào vào đăng ký).

nếu không được mời, thì khi đăng ký xong ta sẽ nhận thông báo:

The account you signed up with does not yet have an invite.

Thường OpenAI sẽ chờ ta nhập thông tin và tiến hành các bước xét duyệt (khoảng 2 tuần). Với Sinh Viên, nhà nghiên cứu ta có thể vào form sau cho lẹ (sau này họ đổi thì đổi lại link) để nhận được email mời:

https://share.hsforms.com/1b-BEAq_qQpKcfFGKwwuhxA4sk30

Bạn cần cung cấp đầy đủ các thông tin ở trên

Sau đó bấm Submit và chờ OpenAI xét duyệt.

Sau khi xét duyệt nếu thành công thì bạn sẽ được nhận 1 email như sau (dĩ nhiên tiêu đề Email có thể khác):

Ở trên bạn bấm vào “Create Account” để tạo tài khoản. Các bước tạo đơn giản nên Tui không chụp (dùng ngay tài khoản gmail để đăng ký và đăng nhập cho lẹ).

Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập thành công ta có giao diện sau:

Bây giờ vào mục Examples, chọn Q&A để trải nghiệm:

https://beta.openai.com/playground/p/default-qa

ở trên là 1 số ví dụ, có thể dùng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau kể cả Tiếng Việt.

Bây giờ Tui hướng dẫn các bạn cách lấy API để test bằng Post Man. Từ hướng dẫn này bạn có thể tự viết một App riêng để trải nghiệm.

Nhấn vào Personal -> sau đó chọn “View API keys“:

Màn hình quản lý API keys hiển thị như dưới đây:

Bạn có thể tạo, copy, xóa, xem thời gian sử dụng.

bây giờ copy 1 key nào đó nha.

Sử dụng API sau:

https://api.openai.com/v1/engines/davinci/completions

method: post

Authorization chọn Bearer Token

body chọn raw json nha:

{“prompt”: “cho tôi biết Thủ đô của nước Việt Nam”}

Xem hình minh họa trong PostMan:

Như vậy Tui đã hướng dẫn xong cách đăng ký, sử dụng online API cũng như lấy token để test Postman. Là minh họa rõ ràng, đơn giản dễ hiểu cho các bạn có thể sử dụng nó ở các app riêng của mình.

Chúc các bạn thành công