Bài 13: QPushButton – Basic Widgets – PyQt6

QPushButton là widget cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong mọi phần mềm tương tác người dùng. QPushButton sẽ nhận lệnh từ người dùng và tiến hành xử lý các yêu cầu tương ứng. Ví dụ như Nút lệnh Thoát phần mềm, nhấn vào sẽ thoát phần mềm. Nút lệnh Đăng nhập, bấm vào sẽ xử lý đăng nhập vào hệ thống. Thông thường chúng ta sẽ dùng signal clicked của QPush Button để nhận và xử lý thao tác của người dùng khi họ nhấn vào Button. Button cũng có thể định dạng màu nền, màu chữ, icon…

Để sử dụng QPushButton ta thực hiện các bước như dưới đây:

Bước 1:

Ta import lớp QPushButton từ module PyQt6.QtWidgets:

from PyQt6.QtWidgets import QPushButton

Bước 2:

Tạo đối tượng QPushButton và các thuộc tính liên quan:

button = QPushButton('Click Me')

Nếu muốn thêm icon cho QPushButton ta sẽ import thêm thư viện:

from PyQt6.QtGui import QIcon

Chép hình vào dự án, sau đó gọi đối tượng setIcon như dưới đây cho QPushButton:

button.setIcon(QIcon('myicon.png'))

Để thiết lập kích thước của QPushButton cho đẹp hơn thì ta gọi hàm setFixedSize() như dưới đây:

button.setFixedSize(QSize(100, 30))

QSize thuộc module PyQt6.QtCore nên ta cần import thư viện này, QSize sẽ nhận chiều rộng (100) và chiều cao (30) và gán cho QPushButton.

Bước 3:

Gán signal clicked cho QPushButton với slit tên là on_clicked

button.clicked.connect(self.on_clicked)
def on_clicked(self):
  print("You clicked me!")

Bây giờ ta thiết màn hình dưới đây để minh họa cho QPushButton (mặc dù chúng ta đã dùng widget này rất nhiều lần ở các bài học trước):

Phần mềm trên là phần mềm BMI (Body Mass Index) phần mềm tính chỉ số cân đối của cơ thể. Chương trình nhận vào chiều cao và cân nặng. Các QPushButton có các Icon bên cạnh.

BMI = Cân nặng (kg)/ Chiều cao (mét)*Chiều cao (mét)

Do đó khi giao diện nhân được chiều cao là CM thì cần đổi qua mét và Comment được tính theo bảng Classification như dưới đây:

ClassificationBMI range – kg/m2
Severe Thinness< 16
Moderate Thinness16 – 17
Mild Thinness17 – 18.5
Normal18.5 – 25
Overweight25 – 30
Obese Class I30 – 35
Obese Class II35 – 40
Obese Class III> 40

Trong Pycharm ta tạo dự án “LearnQPushButton” với cấu trúc như hình dưới đây:

Thư mục “images” sẽ lưu 2 biểu tượng icon, các bạn có thể lựa chọn hình bất kỳ.

Tương tư như các bài học trước thì ta dùng công cụ Qt Designer được tích hợp trong Pycharm để thiết kế màn hình “MainWindow.UI”, các bài học trước chúng ta đã rất quen thuộc với thiết kế Qt Designer rồi, ở bài này ta bổ sung Icon cho QPushButton, chọn Button và trong mục Icon bấm chọn Choose From File rồi tìm tới hình ảnh và chọn lúc này ta có Icon như hình bên dưới :

Ta có thể gán signal cho Button Close.

Sau khi thiết kế và đặt tên cho các Widget như hình ở trên thì ta tiến hành Generate giao diện thành Python code “MainWindow.py”:

# Form implementation generated from reading ui file 'MainWindow.ui'
#
# Created by: PyQt6 UI code generator 6.4.2
#
# WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic6 is
# run again. Do not edit this file unless you know what you are doing.


from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(507, 405)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(parent=MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.label = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(20, 10, 471, 51))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(15)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setStyleSheet("background-color: rgb(255, 255, 0);\n"
"color: rgb(0, 0, 127);")
    self.label.setAlignment(QtCore.Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
    self.label.setObjectName("label")
    self.label_2 = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label_2.setGeometry(QtCore.QRect(30, 70, 81, 41))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.label_2.setFont(font)
    self.label_2.setObjectName("label_2")
    self.lineEditWeight = QtWidgets.QLineEdit(parent=self.centralwidget)
    self.lineEditWeight.setGeometry(QtCore.QRect(140, 80, 191, 31))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.lineEditWeight.setFont(font)
    self.lineEditWeight.setObjectName("lineEditWeight")
    self.label_3 = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label_3.setGeometry(QtCore.QRect(350, 70, 81, 41))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.label_3.setFont(font)
    self.label_3.setObjectName("label_3")
    self.label_4 = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label_4.setGeometry(QtCore.QRect(350, 130, 81, 41))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.label_4.setFont(font)
    self.label_4.setObjectName("label_4")
    self.lineEditHeight = QtWidgets.QLineEdit(parent=self.centralwidget)
    self.lineEditHeight.setGeometry(QtCore.QRect(140, 140, 191, 31))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.lineEditHeight.setFont(font)
    self.lineEditHeight.setObjectName("lineEditHeight")
    self.label_5 = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label_5.setGeometry(QtCore.QRect(30, 130, 81, 41))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.label_5.setFont(font)
    self.label_5.setObjectName("label_5")
    self.pushButtonCalculate = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonCalculate.setGeometry(QtCore.QRect(110, 290, 141, 51))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.pushButtonCalculate.setFont(font)
    icon = QtGui.QIcon()
    icon.addPixmap(QtGui.QPixmap("images/ic_calculate.png"), QtGui.QIcon.Mode.Normal, QtGui.QIcon.State.Off)
    self.pushButtonCalculate.setIcon(icon)
    self.pushButtonCalculate.setIconSize(QtCore.QSize(32, 32))
    self.pushButtonCalculate.setObjectName("pushButtonCalculate")
    self.pushButtonClose = QtWidgets.QPushButton(parent=self.centralwidget)
    self.pushButtonClose.setGeometry(QtCore.QRect(290, 290, 141, 51))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.pushButtonClose.setFont(font)
    icon1 = QtGui.QIcon()
    icon1.addPixmap(QtGui.QPixmap("images/ic_close.png"), QtGui.QIcon.Mode.Normal, QtGui.QIcon.State.Off)
    self.pushButtonClose.setIcon(icon1)
    self.pushButtonClose.setIconSize(QtCore.QSize(32, 32))
    self.pushButtonClose.setObjectName("pushButtonClose")
    self.label_6 = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label_6.setGeometry(QtCore.QRect(30, 190, 81, 41))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.label_6.setFont(font)
    self.label_6.setObjectName("label_6")
    self.label_7 = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label_7.setGeometry(QtCore.QRect(30, 239, 91, 41))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.label_7.setFont(font)
    self.label_7.setObjectName("label_7")
    self.labelComment = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.labelComment.setGeometry(QtCore.QRect(140, 240, 281, 41))
    palette = QtGui.QPalette()
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.WindowText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.Button, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 127, 127))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.Light, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 63, 63))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.Midlight, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(127, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.Dark, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(170, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.Mid, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.Text, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.BrightText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.ButtonText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.Base, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.Window, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.Shadow, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 127, 127))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.AlternateBase, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 220))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.ToolTipBase, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Active, QtGui.QPalette.ColorRole.ToolTipText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.WindowText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.Button, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 127, 127))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.Light, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 63, 63))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.Midlight, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(127, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.Dark, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(170, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.Mid, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.Text, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.BrightText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.ButtonText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.Base, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.Window, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.Shadow, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 127, 127))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.AlternateBase, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 220))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.ToolTipBase, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Inactive, QtGui.QPalette.ColorRole.ToolTipText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.WindowText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.Button, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 127, 127))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.Light, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 63, 63))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.Midlight, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(127, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.Dark, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(170, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.Mid, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.Text, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.BrightText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.ButtonText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.Base, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.Window, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.Shadow, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.AlternateBase, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 220))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.ToolTipBase, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.BrushStyle.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.ColorGroup.Disabled, QtGui.QPalette.ColorRole.ToolTipText, brush)
    self.labelComment.setPalette(palette)
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.labelComment.setFont(font)
    self.labelComment.setStyleSheet("color: rgb(255, 0, 0);")
    self.labelComment.setObjectName("labelComment")
    self.labelBMI = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.labelBMI.setGeometry(QtCore.QRect(140, 190, 191, 41))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.labelBMI.setFont(font)
    self.labelBMI.setStyleSheet("color: rgb(0, 0, 255);")
    self.labelBMI.setObjectName("labelBMI")
    self.label_10 = QtWidgets.QLabel(parent=self.centralwidget)
    self.label_10.setGeometry(QtCore.QRect(350, 190, 81, 41))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(12)
    self.label_10.setFont(font)
    self.label_10.setObjectName("label_10")
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(parent=MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 507, 26))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(parent=MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.pushButtonClose.clicked.connect(MainWindow.close) # type: ignore
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Trần Duy Thanh"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "BMI Application"))
    self.label_2.setText(_translate("MainWindow", "Weight:"))
    self.lineEditWeight.setText(_translate("MainWindow", "80"))
    self.label_3.setText(_translate("MainWindow", "(Kg)"))
    self.label_4.setText(_translate("MainWindow", "(CM)"))
    self.lineEditHeight.setText(_translate("MainWindow", "170"))
    self.label_5.setText(_translate("MainWindow", "Height:"))
    self.pushButtonCalculate.setText(_translate("MainWindow", "Calculate"))
    self.pushButtonClose.setText(_translate("MainWindow", "Close"))
    self.label_6.setText(_translate("MainWindow", "BMI:"))
    self.label_7.setText(_translate("MainWindow", "Comment:"))
    self.labelComment.setText(_translate("MainWindow", "Overweight"))
    self.labelBMI.setText(_translate("MainWindow", "27.7"))
    self.label_10.setText(_translate("MainWindow", "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
"</style></head><body style=\" font-family:\'MS Shell Dlg 2\'; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
"<p style=\" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">kg/m2</p></body></html>"))

Tiếp tục tạo lớp “MainWindowEx.py” kế thừa từ lớp giao diện được Generate ở trên để xử lý các sự kiện:

from MainWindow import Ui_MainWindow


class MainWindowEx(Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    pass
  def setupUi(self, MainWindow):
    super().setupUi(MainWindow)
    self.MainWindow=MainWindow
    self.pushButtonCalculate.clicked.connect(self.calculateBMI)
  def calculateBMI(self):
    weight=float(self.lineEditWeight.text())
    height=float(self.lineEditHeight.text())
    height=height/100
    BMI=weight/(height*height)
    BMI=round(BMI,2)
    comment=""
    if BMI<16:
      comment="Severe Thinness"
    elif BMI<17:
      comment="Moderate Thinness"
    elif BMI<18.5:
      comment="Mild Thinness"
    elif BMI<25:
      comment="Normal"
    elif BMI<30:
      comment="Overweight"
    elif BMI<35:
      comment="Obese Class I"
    elif BMI<40:
      comment="Obese Class II"
    else:
      comment = "Obese Class III"
    self.labelBMI.setText(str(BMI))
    self.labelComment.setText(comment)
  def show(self):
    self.MainWindow.show()

Lớp “MainWindowEx.py” ở trên được cung cấp slot calculateBMI cho Button “Calculate BMI” để tính chỉ số BMI cũng như đưa ra phân loại chỉ số cân đối cơ thể. Hàm này còn sử dụng round() để làm tròn 2 chữ số thập phân.

Cuối cùng ta viết “MyApp.py” để thực thi chương trình:

from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow

from MainWindowEx import MainWindowEx

app=QApplication([])
myWindow= MainWindowEx()
myWindow.setupUi(QMainWindow())
myWindow.show()
app.exec()

Chạy phần mềm lên ta sẽ có kết quả như mong muốn.

Mã lệnh đầy đủ của bài BMI các bạn tải ở đây:

https://www.mediafire.com/file/a1z1zl19ov7og68/LearnQPushButton.rar/file

Ngoài ra QPushButton còn có thể định dạng loại toggle:

button = QPushButton('Toggle Me')
button.setCheckable(True)
button.clicked.connect(self.on_toggle)

Hàm on_toggle để kiểm tra trạng thái:

def on_toggle(self, checked):
  print(checked)

Như vậy tới đây Tui đã trình bày xong QPushButton về cấu trúc, cách sử dụng cũng như kỹ thuật lập trình liên quan tới QPushButton, các bạn cũng biết cách tạo Icon cho nó, biết cách gán sự kiện và xử lý các tác vụ liên quan.

Bài học sau Tui sẽ trình bày về các Widget liên quan tới CheckBox và RadioButton. Các bạn chú ý theo dõi

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply