Thông báo lịch học bù môn PPLT lớp TCTH39A

Thông báo dành cho lớp TCTH39A nhóm 2:

Nhóm 2 sẽ học bù vào 2 ngày:

Sáng Thứ 3 ngày 22/11/2011 – Phòng H3.2

Sáng Thứ 4 ngày 23/11/2011 – Phòng H9.1

Thầy Thanh.