Lập trình Swift

Swift là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở của Apple

Các bạn có thể tải nhiều tài liệu liên quan tới Swift, với những bạn mới bắt đầu thì nên đọc cuốn “iOS 9 Programming Fundamentals with Swift”, nó rất chi tiết.

Bộ source code của tài liệu này các bạn có thể tải tại link: https://github.com/mattneub/Programming-iOS-Book-Examples