Thông báo lịch học bù Tablet

Thông báo dành cho lớp DHTH7CLT:

1) Môn Tablet sẽ học bù Lý thuyết vào tối thứ 2 (bắt đầu từ ngày 25/03/2013 đến ngày 29/04/2013). Chi tiết xem hình bên dưới

2) Môn Tablet sẽ học bù Thực hành vào tối thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/03/2013 đến ngày 24/04/2013). Chi tiết xem hình bên dưới

3) Thứ 7 vẫn học lý thuyết + thực hành bình thường như lịch cũ

*** Như vậy 1 tuần sẽ học 4 buổi: Tối thứ 2, tối thứ 4, chiều + tối thứ 7

*** Vì không có phòng đồng nhất, nên lớp phải học ở nhiều phòng vào các buổi khác nhau, do đó yêu cầu các sinh viên phải xem đúng lịch học đúng phòng học.

**** yêu cầu đi học đầy đủ, có điểm danh hàng ngày, điểm chuyên cần được tính vào quá trình học tập (đặc biệt là những sinh viên có Tư Duy Logic lập trình gần tốt)

Leave a Reply

Your email address will not be published.