Thông báo về việc nộp Labreport + source code Java2

Thông báo dành cho lớp CDTH10ALT

– Hiện nay đa số các sinh viên không biết gửi 1 email như thế nào

– Yêu cầu học lại cách viết một email

– Viết email mà các em không nói mình là ai, từ đâu tới … thì làm sao người đọc email có thể chấp nhận được

– Không chỉ viết cho Thầy, mà viết cho bất cứ người nào cũng phải kính thưa, chào hỏi, phải cho người đọc email biết thông tin về mình, cái đó là cái tối thiểu của việc viết 1 bức thư.

– Vì vậy yêu cầu tất cả các sinh viên chưa biết cách viết email thì phải viết lại email và gửi lại Lab + source. Nếu còn vi phạm sẽ trừ điểm tối đa.

Thầy Trần Duy Thanh.

One thought on “Thông báo về việc nộp Labreport + source code Java2”

  1. Kính chào thầy, em là Văn Nguyễn Tiến Đạt lớp CDTH10ALT, mail em đã ghi đầy đủ học tên, số SV, lớp học nhưng sao vẫn chưa nhận được hồi âm của thầy?

Leave a Reply