NCTH3TH: Điểm thường kỳ CĐPTPM

Điểm thường kỳ Chuyên đề phát triển phần mềm

Lớp NCTH3TH:

http://www.mediafire.com/?p2n905pqt6134i1 (mới cập nhật)

Một số em nếu vượt qua thường kỳ nhưng trong EDU bị cấm thi thì vẫn không được đi thi (lý do có thể do chưa nộp học phí)

Sĩ số 39 sinh viên

Được dự thi : 19 sinh viên

Cấm thi : 20 sinh viên

Thầy Thanh.

Leave a Reply