Sự khác biệt giữa Managed code and unmanaged code trong .NET

.NET hỗ trợ 2 loại coding:

– Managed Code

– Unmanaged Code

Vậy sự khác biệt giữa chúng là gì?

– Managed Code: Các bạn hiểu nôm na là tất cả các code mà được viết trong .net framework thì được gọi là Managed code, các mã này sẽ được trực tiếp thực thi bởi CLR(Common Language Runtime). Lúc đó ứng dụng của chúng ta sẽ được CLR quản lý bộ nhớ, xử lý các vấn đề bảo mật, gỡ rối chương trình…và các tính năng hữu ích khác.

– Unmanaged Code: mã nguồn được phát triển ngoài .net framework, tức là ứng dụng không có chạy dưới sự điều khiển của CLR, Unmanaged Code được thực thi dưới sự hỗ trợ của 2 wrapper class đó là: CCW (COM Callable Wrapper) and RCW (Runtime Callable Wrapper). 2 class này thực thi như sau:

Nguồn http://www.c-sharpcorner.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.