Chương trình mẫu java: quản lý sản phẩm

Bài tập này mang tính tham khảo cho các sinh viên đang học Java1

Trong chương trình mẫu này Tôi muốn giới thiệu một số chức năng:

– Các control : JMenuBar, JSplitPane, JList, JTable, JCombobox

– Các collections: ArrayList, Vector

– JFileChooser

-Cho phép lưu đối tượng xuống ổ cứng và đọc đối tượng lên giao diện

Mô tả:

Cho phép nhập xuất danh sách các danh mục sản phẩm, các sản phẩm của từng danh mục, các chức năng thêm sửa xóa, lưu tập tin

Các em tham khảo và tiếp tục hoàn thiện những phần Thầy chưa làm.

Cũng như các ví dụ trước, Thầy không ghi chú, các em ráng đọc hiểu, vì cách sử dụng control Thầy đã hướng dẫn kỹ trên lớp

Cấu trúc file chương trình gồm có:

Product.java : dùng để lưu thông tin của từng sản phẩm

Category.java: dùng để lưu danh mục sản phẩm và lưu danh sách các sản phẩm của từng danh mục

ListCategory.java: dùng để lưu danh sách các danh mục

MyProcessFile.java: dùng để xử lý tập tin: lưu và đọc đối tượng trên ổ cứng

MainManagerUI.java: lớp giao diện chính của chương trình

CategoryManagerUI.java: lớp giao diện phụ để cập nhật thông tin của danh mục

TestMain.java: dùng để chạy chương trình chính

Giao diện chính của chương trình như sau:

Khi bấm vào nút New của danh mục sẽ hiển thị màn hình cập nhật danh mục:

Coding mẫu:

Product.java

importjava.io.Serializable;public class Product implements Serializable {

       private static final long serialVersionUID = 1L;

private String productId;

private String productName;

private String description;

private double unitPrice;

private int quantity;

public String getProductId() {

return productId;

}

public void setProductId(String productId) {

this.productId = productId;

}

public String getProductName() {

return productName;

}

public void setProductName(String productName) {

this.productName = productName;

}

public String getDescription() {

return description;

}

public void setDescription(String description) {

this.description = description;

}

public double getUnitPrice() {

return unitPrice;

}

public void setUnitPrice(double unitPrice) {

this.unitPrice = unitPrice;

}

public int getQuantity() {

return quantity;

}

public void setQuantity(int quantity) {

this.quantity = quantity;

}

public Product(String productId, String productName,

String description, double unitPrice, int quantity) {

super();

this.productId = productId;

this.productName = productName;

this.description = description;

this.unitPrice = unitPrice;

this.quantity = quantity;

}

public Product() {

super();

}

}

Category.java:

import java.io.Serializable;

import java.util.ArrayList;

public class Category implements Serializable {

private static final long serialVersionUID = 1L;

private String cateId;

private String cateName;

private ArrayList<Product>listPro=new ArrayList<Product>();

public String getCateId() {

return cateId;

}

public void setCateId(String cateId) {

this.cateId = cateId;

}

public String getCateName() {

return cateName;

}

public void setCateName(String cateName) {

this.cateName = cateName;

}

public Category(String cateId, String cateName) {

super();

this.cateId = cateId;

this.cateName = cateName;

}

public Category() {

super();

}

public Product findProductById(String id)

{

for(Product p: listPro)

if(p.getProductId().equalsIgnoreCase(id))

return p;

return null;

}

public boolean addProduct(Product p)

{

Product pFind=findProductById(p.getProductId());

if(pFind!=null)

{

System.err.println(“Duplicate product ID!”);

return false;

}

listPro.add(p);

return true;

}

public ArrayList<Product> getListPro() {

return listPro;

}

public void setListPro(ArrayList<Product> listPro) {

this.listPro = listPro;

}

public void removeProductById(String id)

{

Product pFind=findProductById(id);

if(pFind!=null)

listPro.remove(pFind);

}

public void removeProductByIndex(String index)

{

listPro.remove(index);

}

public int numberOfProduct()

{

return listPro.size();

}

public String toString() {

return this.cateName;

}

}

ListCategory.java:

import java.io.Serializable;

import java.util.ArrayList;

public class ListCategory implements Serializable {

private static final long serialVersionUID = 1L;

private ArrayList<Category>listCate=new  ArrayList<Category>();

public Category findCateById(String id)

{

for(Category cate: listCate)

{

if(cate.getCateId().equalsIgnoreCase(id))

return cate;

}

return null;

}

public void addCate(Category cate)

{

Category cateFind=  findCateById(cate.getCateId());

if(cateFind!=null)

cateFind=cate;

else

listCate.add(cate);

}

public void removeCateById(String id)

{

Category cateFind=  findCateById(id);

if(cateFind!=null)

listCate.remove(cateFind);

}

public ArrayList<Category>getList()

{

return listCate;

}

}

MyProcessFile.java:

import java.io.FileInputStream;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.ObjectInputStream;

import java.io.ObjectOutputStream;

public class MyProcessFile {

public static void saveData(Object list,String fileName)

{

try

{

FileOutputStream fOut=new FileOutputStream(fileName);

ObjectOutputStream oOut=new ObjectOutputStream(fOut);

oOut.writeObject(list);

}

catch(Exception ex)

{

ex.printStackTrace();

}

}

public static Object openData(String fileName)

{

try

{

FileInputStream fIn=new FileInputStream(fileName);

ObjectInputStream oIn=new ObjectInputStream(fIn);

return oIn.readObject();

}

catch(Exception ex)

{

ex.printStackTrace();

}

return null;

}

}

MainManagerUI.java:

import java.awt.BorderLayout;

import java.awt.Color;

import java.awt.Container;

import java.awt.Dimension;

import java.awt.Font;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import java.util.Vector;

import javax.swing.BorderFactory;

import javax.swing.BoxLayout;

import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JComboBox;

import javax.swing.JFileChooser;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.JList;

import javax.swing.JMenu;

import javax.swing.JMenuBar;

import javax.swing.JMenuItem;

import javax.swing.JOptionPane;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JScrollPane;

import javax.swing.JSplitPane;

import javax.swing.JTable;

import javax.swing.JTextArea;

import javax.swing.JTextField;

import javax.swing.border.TitledBorder;

import javax.swing.event.ListSelectionEvent;

import javax.swing.event.ListSelectionListener;

import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class MainManagerUI extends JFrame {

private static final long serialVersionUID = 1L;

private static JList lstCate;

private JTable tblProduct;

private DefaultTableModel dtmProduct;

private JButton btnCateRemove,btnCateNew,btnCateUpdate,btnNew,btnSave,btnRemove;

private JTextField txtId,txtName,txtUnitprice,txtQuantity;

private JTextArea txtDescription;

private static JComboBox cboCateList;

JMenuBar menubar;

JMenu mnuFile;

JMenuItem mnuFileOpenDataFromDisk,mnuFileWritetodisk,mnuFileExit;

public static ListCategory listData;

public static Category selectedCate;

public MainManagerUI(String title)

{

super(title);

listData=new ListCategory();

}

public void doShow()

{

setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

setSize(800, 550);

addControl();

setLocationRelativeTo(null);

setVisible(true);

}

public void addMenu()

{

menubar=new JMenuBar();

mnuFile=new JMenu(“File”);

mnuFileWritetodisk=new JMenuItem(“Write Data to disk”);

mnuFileOpenDataFromDisk=new JMenuItem(“Open Data from disk”);

mnuFileExit =new JMenuItem(“Exit”);

menubar.add(mnuFile);

mnuFile.add(mnuFileWritetodisk);

mnuFile.add(mnuFileOpenDataFromDisk);

mnuFile.addSeparator();

mnuFile.add(mnuFileExit);

setJMenuBar(menubar);

}

public void addControl()

{

addMenu();

JPanel pnBorder=new JPanel();

pnBorder.setLayout(new BorderLayout());

JPanel pnNorth=new JPanel();

JLabel lblTitle=new JLabel(“Quản lý sản phẩm”);

Font ftTitle=new Font(“arial”, Font.BOLD, 32);

lblTitle.setFont(ftTitle);

lblTitle.setForeground(Color.BLUE);

pnNorth.add(lblTitle);

pnBorder.add(pnNorth,BorderLayout.NORTH);

JPanel pnListCate=new JPanel();

JPanel pnListProduct=new JPanel();

JSplitPane slitPane=new JSplitPane(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT, pnListCate, pnListProduct);

pnBorder.add(slitPane,BorderLayout.CENTER);

pnListCate.setLayout(new BorderLayout());

lstCate=new JList();

TitledBorder cateborder=new TitledBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.RED), “Danh mục sản phẩm”);

lstCate.setBorder(cateborder);

pnListCate.setPreferredSize(new Dimension(300, 0));

pnListCate.add(lstCate,BorderLayout.CENTER);

JPanel pnListCateSouth=new JPanel();

btnCateNew =new JButton(“New”);

pnListCateSouth.add(btnCateNew);

btnCateUpdate =new JButton(“Update”);

pnListCateSouth.add(btnCateUpdate);

btnCateRemove =new JButton(“Remove”);

pnListCateSouth.add(btnCateRemove);

pnListCate.add(pnListCateSouth,BorderLayout.SOUTH);

pnListProduct.setLayout(new BorderLayout());

JPanel pnProductTitle=new JPanel();

JLabel lblProductTitle=new JLabel(“Thông tin chi tiết”);

pnProductTitle.add(lblProductTitle);

pnListProduct.add(pnProductTitle,BorderLayout.NORTH);

JPanel pnProductTable=new JPanel();

pnProductTable.setLayout(new BorderLayout());

pnListProduct.add(pnProductTable,BorderLayout.CENTER);

dtmProduct =new DefaultTableModel();

dtmProduct.addColumn(“Product ID”);

dtmProduct.addColumn(“Product Name”);

dtmProduct.addColumn(“UnitPrice”);

dtmProduct.addColumn(“Quantity”);

dtmProduct.addColumn(“Description”);

tblProduct=new JTable(dtmProduct);

JScrollPane sctblproduct=new JScrollPane(tblProduct );

pnProductTable.add(sctblproduct,BorderLayout.CENTER);

JPanel pnProductDetail=new JPanel();

pnListProduct.add(pnProductDetail,BorderLayout.SOUTH);

pnProductDetail.setLayout(new BoxLayout(pnProductDetail, BoxLayout.Y_AXIS ));

JPanel pnCateList=new JPanel();

JLabel lblCateId=new JLabel(“Category :”);

cboCateList=new JComboBox();

pnCateList.add(lblCateId);

pnCateList.add(cboCateList);

pnProductDetail.add(pnCateList);

JPanel pnProductId=new JPanel();

JLabel lblProId=new JLabel(“Product ID:”);

txtId=new JTextField(20);

pnProductId.add(lblProId);

pnProductId.add(txtId);

pnProductDetail.add(pnProductId);

JPanel pnProductName=new JPanel();

JLabel lblProName=new JLabel(“Product Name:”);

txtName=new JTextField(20);

pnProductName.add(lblProName);

pnProductName.add(txtName);

pnProductDetail.add(pnProductName);

JPanel pnProductUnitPrice=new JPanel();

JLabel lblUnitPrice=new JLabel(“Unit Price:”);

txtUnitprice=new JTextField(20);

pnProductUnitPrice.add(lblUnitPrice);

pnProductUnitPrice.add(txtUnitprice);

pnProductDetail.add(pnProductUnitPrice);

JPanel pnProductQuantity=new JPanel();

JLabel lblQuantity=new JLabel(“Quantity:”);

txtQuantity=new JTextField(20);

pnProductQuantity.add(lblQuantity);

pnProductQuantity.add(txtQuantity);

pnProductDetail.add(pnProductQuantity);

JPanel pnProductDescription=new JPanel();

JLabel lblDescription=new JLabel(“Description:”);

txtDescription=new JTextArea(4, 20);

JScrollPane scare=new JScrollPane(txtDescription);

pnProductDescription.add(lblDescription);

pnProductDescription.add(scare);

pnProductDetail.add(pnProductDescription);

JPanel pnButton=new JPanel();

btnNew=new JButton(“New”);

btnSave=new JButton(“Save”);

btnRemove=new JButton(“Remove”);

pnButton.add(btnNew);

pnButton.add(btnSave);

pnButton.add(btnRemove);

pnProductDetail.add(pnButton);

cboCateList.setPreferredSize(txtId.getPreferredSize());

lblCateId.setPreferredSize(lblProName.getPreferredSize());

lblDescription.setPreferredSize(lblProName.getPreferredSize());

lblQuantity.setPreferredSize(lblProName.getPreferredSize());

lblUnitPrice.setPreferredSize(lblProName.getPreferredSize());

lblProId.setPreferredSize(lblProName.getPreferredSize());

Container con=getContentPane();

con.add(pnBorder);

btnCateNew.addActionListener(new processButtonEvent());

btnNew.addActionListener(new processButtonEvent());

btnSave.addActionListener(new processButtonEvent());

btnRemove.addActionListener(new processButtonEvent());

cboCateList.addActionListener(new processButtonEvent());

mnuFileWritetodisk.addActionListener(new processButtonEvent());

mnuFileOpenDataFromDisk.addActionListener(new processButtonEvent());

lstCate.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {

@Override

public void valueChanged(ListSelectionEvent arg0) {

selectedCate=(Category) lstCate.getSelectedValue();

showListProductIntoTable();

}

});

}

private void showListProductIntoTable()

{

dtmProduct.setRowCount(0);

for(Product p: selectedCate.getListPro())

{

Vector<String> vec=new Vector<String>();

vec.add(p.getProductId());

vec.add(p.getProductName());

vec.add(p.getUnitPrice()+””);

vec.add(p.getQuantity()+””);

vec.add(p.getDescription());

dtmProduct.addRow(vec);

}

}

public static void updateCateList()

{

lstCate.removeAll();

lstCate.setListData(listData.getList().toArray());

lstCate.updateUI();

cboCateList.removeAllItems();

for(Category cate : listData.getList())

{

cboCateList.addItem(cate);

}

}

private void doCreateNewCate()

{

CategoryManagerUI cateUI=new CategoryManagerUI(“Cate information”);

cateUI.doShow();

}

private void doSaveProduct()

{

if(selectedCate!=null)

{

Product p=new Product();

p.setProductId(txtId.getText());

p.setProductName(txtName.getText());

p.setQuantity(Integer.parseInt(txtQuantity.getText()));

p.setUnitPrice(Double.parseDouble(txtUnitprice.getText()));

p.setDescription(txtDescription.getText());

selectedCate.addProduct(p);

}

}

private void doComboboxSelected()

{

selectedCate=(Category) cboCateList.getSelectedItem();

}

private void doWriteDataToDisk()

{

JFileChooser fc=new JFileChooser(“.”);

if(fc.showSaveDialog(null)==JFileChooser.APPROVE_OPTION)

{

MyProcessFile.saveData(listData, fc.getSelectedFile().getAbsolutePath());

}

}

private void doReadDataFromDisk()

{

JFileChooser fc=new JFileChooser(“.”);

if(fc.showOpenDialog(null)==JFileChooser.APPROVE_OPTION)

{

listData=(ListCategory)      MyProcessFile.openData(fc.getSelectedFile().getAbsolutePath());

updateCateList();

}

}

private class processButtonEvent implements ActionListener

{

@Override

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

Object o=e.getSource();

if(o.equals(btnCateNew))

{

doCreateNewCate();

}

else if(o.equals(btnNew))

{

txtDescription.setText(“”);

txtId.setText(“”);

txtName.setText(“”);

txtUnitprice.setText(“”);

txtQuantity.setText(“”);

txtId.requestFocus();

}

else if(o.equals(btnSave))

{

doSaveProduct();

}

else if(o.equals(cboCateList))

{

doComboboxSelected();

}

else if(o.equals(mnuFileWritetodisk))

{

doWriteDataToDisk();

}

else if(o.equals(mnuFileOpenDataFromDisk))

{

doReadDataFromDisk();

}

}

}

}

CategoryManagerUI.java:

import java.awt.Container;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.BoxLayout;

import javax.swing.JButton;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.JPanel;

import javax.swing.JTextField;

public class CategoryManagerUI extends JFrame{

private static final long serialVersionUID = 1L;

private JTextField txtId,txtName;

private JButton btnOk;

public CategoryManagerUI(String title)

{

setTitle(title);

}

public void doShow()

{

setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);

setSize(300, 150);

addControl();

setLocationRelativeTo(null);

setAlwaysOnTop(true);

setVisible(true);

}

public void addControl()

{

JPanel pnBox=new JPanel();

pnBox.setLayout(new BoxLayout(pnBox, BoxLayout.Y_AXIS));

JPanel pnId=new JPanel();

txtId=new JTextField(15);

txtName=new JTextField(15);

JLabel lblId=new JLabel(“Cate Id:”);

JLabel lblName=new JLabel(“Cate Name:”);

pnId.add(lblId);

pnId.add(txtId);

pnBox.add(pnId);

JPanel pnName=new JPanel();

pnName.add(lblName);

pnName.add(txtName);

pnBox.add(pnName);

JPanel pnButton=new JPanel();

btnOk=new JButton(“OK”);

pnButton.add(btnOk);

pnBox.add(pnButton);

lblId.setPreferredSize(lblName.getPreferredSize());

Container con=getContentPane();

con.add(pnBox);

btnOk.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

Category cate=new Category(txtId.getText(), txtName.getText());

MainManagerUI.listData.addCate(cate);

MainManagerUI.updateCateList();

dispose();

}

});

}

}

TestMain.java:

 public class TestMain {

public static void main(String[] args) {

MainManagerUI uiProduct=new MainManagerUI(“Quản lý sản phẩm!”);

uiProduct.doShow();

}

}

One thought on “Chương trình mẫu java: quản lý sản phẩm”

  1. thầy có thể hướng dẩn một ít về cách viết hàm removeproduct trong hàm mainmanager không a em ngâm kiu mãi mà hok ra hic hic!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.