Lịch học bù PPLT lớp TCTH39E (nhóm 1 và nhóm 3)

Thông báo dành cho Nhóm 1 và nhóm 3 lớp TCTH39E

Nhóm 1 sẽ học bù vào chiều Thứ 4 (23/11/2011) phòng H8.3

Nhóm 3 sẽ học bù vào chiều Thứ 3 (22/11/2011) phòng H7.1

Các ngày học bù này sẽ ôn tập và thi lại, yêu cầu các em phải có mặt đúng giờ.

Thầy Thanh.