C# 1

Ngày 14/05/2013

  • Yêu cầu sinh viên in ấn toàn bộ slide bài giảng và bài tập thực hành khi tham dự lớp học
  • Chuẩn bị bài trước khi vào lớp

Tổng hợp Slide bài giảng Lập trình Windows 1 : http://www.mediafire.com/?omdmkxdo215p0vb

Bài tập thực hành trên lớp: http://www.mediafire.com/?k1s720tiz57174d

Mẫu Lab report:

Đề cương chi tiết môn học:

CHƯƠNG

TÊN CHƯƠNG

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

1

LẬP TRÌNH C#

3

2

LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

12

18

3

KIỂU DỮ LIỆU VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

3

6

4

MẢNG VÀ DANH SÁCH

6

12

5

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP)

3

12

6

CHUỖI VÀ CÁC THAO TÁC TRÊN CHUỖI

3

12

Tổng cộng:

30

60

1. LẬP TRÌNH C#

1.1.      Giới thiệu ngôn ngữ C#.

1.2.      Môi trường IDE, các công cụ của Visual Studio hỗ trợ cho lập trình viên

1.3.      Tạo, biên dịch và thực thi một chương trình ứng dụng C#

1.4.      Nhập xuất ra màn hình

1.5.      Các toán tử toán học, độ ưu tiên của các toán tử

1.6.      Mô hình Lập trình biến cố

2. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

2.1.      Tìm hiểu đồ họa và GDI.

2.2.      Cấu hình một GDI Project Workspace.

2.3.      Tổng quan về không gian System.Drawing..

2.4.      Tìm hiểu về biểu mẫu và lớp Form.

2.5.      Tìm hiểu về Windows Form Control cơ bản

2.5.1 Label control

2.5.2 LinkLabel

2.5.3 TextBox

2.5.4 Button

2.5.5 CheckBox

2.5.6 RadioButton

2.5.7 PictureBox

2.6.      Menu

2.7.      Toolbar

2.8.      Listbox/Combobox…..

3. KIỂU DỮ LIỆU VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

3.1.      Kiểu dữ liệu cơ bản và các Toán Tử

3.2.      Phạm vi biến (variable scope)

3.3.      Emumerations

3.4.      Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

3.5.      Các hàm thông dụng

3.6.      Exception

4. MẢNG VÀ DANH SÁCH

4.1.      Mảng một chiều và Mảng nhiều chiều

4.2.      Collection

4.2.1. ArrayList

4.2.2. SortedList

4.2.3. HashTable

4.2.4. List

5. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP)

5.1.      Không gian tên (Namespaces)

5.2.      Lập trình hướng đối tượng

5.2.1. Lớp và đối tượng

5.2.2. Thuộc tính, sự kiện, phương thức

5.2.3. Kế thừa, đa hình

5.2.4. Overload, override

6. CHUỖI VÀ CÁC THAO TÁC TRÊN CHUỖI

6.1.      Các hàm về chuỗi

6.2.      Các Thao tác trên chuỗi

6.3.      Làm việc với tập tin văn bản

4 thoughts on “C# 1”

  1. Em chào thầy! Em học lớp 4b-lớp học CTDL&GT của thầy. Em đã đăng kí học ngành phần mềm. Em muốn mình phấn đấu học thật tốt, học đến đâu chắc đến đó.Em thấy kiến thức mình rất mơ hồ và hầu như không có gốc. Em mong thầy giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm học tập. Nếu thầy có dạy thực hành môn CTDL&GT cho lớp khác ngoài lớp em thì thầy cho em đi học thực hành cùng lớp đó để em có thể bồi đắp thêm lỗ hổng kiến thức học tập và thành thục hơn trong thực hành, tạo đà sau này thi tốt nghiệp tốt hơn.
    Em xin cám ơn thầy!

  2. Thầy cho em hỏi, có bài tập nào về lập trình C# phần mảng và chuổi không thầy. Em download phần 1 thấy không có phần đó.
    Em xin cám ơn thầy.

Leave a Reply