Tổng hợp học liệu các khóa Online

Dear all
vì nhiều em không biết tải học liệu trên hệ thống và nhiều bạn cần để tham khảo. Nên Thầy cung cấp giáo trình, Slide, source code của toàn bộ 15 khóa học Online đang publish:
👉1) Giải đề thi Excel: http://www.mediafire.com/file/5agwyapc35cvbmi/communityuni.com%23%23%23Excel-Slides_BaiTap_DeThi.rar
👉2) C++: http://www.mediafire.com/file/992rxcbfq13oatc/communityuni.com%23%23%23C++-giaotrinh-sourcecode-slide.rar/file
👉3) CTDL & Giải thuật: http://www.mediafire.com/file/3qjtpgaa9a53o3t/communityuni.com%23%23%23CTDL_GT_Tap1.rar
👉4) C# cơ bản:
slide:http://www.mediafire.com/file/51vvkmm01qey5ze/communityuni.com%23%23%23Slides_LapTrinhC%23Trong5Tuan_CoBan.rar
code:http://www.mediafire.com/file/sb7kl39ro2trk1r/communityuni.com%23%23%23Sourecode_LapTrinhC%23Trong5Tuan_CoBan.rar
👉5) C# nâng cao:
Slide:http://www.mediafire.com/file/2abat1cxkm6sbkc/communityuni.com%23%23%23Slides_LapTrinhC%23Trong5Tuan_NangCao.rar
Code:http://www.mediafire.com/file/z01oxplzogc5jzy/communityuni.com%23%23%23Sourecode_LaptrinhC%235tuan_NangCao.rar
CSDL:http://www.mediafire.com/file/xrzrpzns2vqz247/communityuni.com%23%23%23CSDL_LapTrinhC%235tuan_NangCao.rar
👉6) LINQ:
Slide:http://www.mediafire.com/file/dgurkd7woav65xw/communityuni.com%23%23%23Slides_ThanhThaoLinQ6Tuan.rar
Code:http://www.mediafire.com/file/yntczuh8xyc0kyx/communityuni.com%23%23%23SourceCode_CSDL_ThanhThaoLinQ6Tuan.rar
CSDL:http://www.mediafire.com/file/70pl6v0fd2tep25/communityuni.com%23%23%23CSDL_LINQ.rar
Bài tập bổ sung: http://www.mediafire.com/file/j06qjl6bm0mmi49/communityuni.com%23%23%23Exercises_LINQ.rar
👉7) Java cơ bản:
Slide:http://www.mediafire.com/file/qg6agcpeqd4588y/communityuni.com%23%23%23Slides_MonLapTrinhJavaTrong4Tuan.rar
Code:http://www.mediafire.com/file/6dgmdta865a7p8t/communityuni.com%23%23%23SourceCode_JavaCoban.rar
Bài tập bổ sung:http://www.mediafire.com/file/0b9d4bn0f6s1zn5/communityuni.com%23%23%23Final_java1_Exercise.docx
👉8) Java nâng cao:
Slide-Code:http://www.mediafire.com/file/rl6ddvri3ci2dz9/communityuni.com%23%23%23HocLieuJavaNangCao.rar
Bài tập bổ sung:http://www.mediafire.com/file/xvwa8z9n1r0j5tn/communityuni.com%23%23%23Final_Java2_Excercise.docx
👉9) Android cơ bản:
Slide:http://www.mediafire.com/file/8ah35kt5u3rs4ju/communityuni.com%23%23%23Slides_Android_CoBan.rar
Code:http://www.mediafire.com/file/1qle7ga7slawhbe/communityuni.com%23%23%23SourceCodeAndroid_coban.rar
👉10) Android nâng cao:
Slide:http://www.mediafire.com/file/bbbd0b627gu1rn1/communityuni.com%23%23%23Slides_Android_NangCao.rar
Code:http://www.mediafire.com/file/612jtc3za39cddd/communityuni.com%23%23%23SourceCodeAndroid_NangCao.rar
Bài tập bổ sung: http://www.mediafire.com/file/5l4tlj9on5ft8a4/communityuni.com%23%23%23Bai%20Tap%20Android%20Bo%20Sung.docx
👉11) Android 6 tuần:
Slide + code: http://www.mediafire.com/file/qedu5upmgbvmlzb/communityuni.com%23%23%23Android6tuan_code_slide.rar
👉12) Kotlin cơ bản:
Slide:http://www.mediafire.com/file/ibe8wewbvbslb2f/communityuni.com%23%23%23Slides_Kotlin_ToanTap.rar
Code: http://www.mediafire.com/file/tt7cuf487i363ge/communityuni.com%23%23%23SourceCode_Kotlin_ToanTap.rar
Giáo trình bổ sung: http://www.mediafire.com/file/qij4wa7xnba44m7/communityuni.com%23%23%23Tailieulaptrinh-Kotlin.docx
👉13) Python Cơ bản:
Slide:http://www.mediafire.com/file/qjiitst3iwr9nil/communityuni.com%23%23%23Slides_Python.rar/file
Code:http://www.mediafire.com/file/css8f6c82bx1o42/communityuni.com%23%23%23Practice.rar/file
👉14) Webservice cho di động:
Slide:http://www.mediafire.com/file/bxe1dwq0e7d79fm/communityuni.com%23%23%23Slides_Webservice.rar
Code + CSDL: http://www.mediafire.com/file/5bi56q31i4dacae/communityuni.com%23%23%23SourceCode_Webservice.rar
👉15) Webservice Web API RESTful:
Slide:http://www.mediafire.com/file/hzo66tnqsdi6r5n/communityuni.com%23%23%23Slides_Restful.rar
Code: http://www.mediafire.com/file/3adsj8013sksjyt/communityuni.com%23%23%23SourceCode_restful.rar
Các khóa học khi có sẽ được cập nhật trên http://communityuni.com/
và http://duythanhcse.wordpress.com/
Thầy Thanh

 

Các Em like và follow page https://www.facebook.com/communityuni/ để hỏi các câu hỏi lập trình trong này cũng như theo dõi các thông báo.
Cài sẵn Ultraview, để bài nào không hiểu mà sửa lỗi mãi không được thì Remote Thầy hướng dẫn.

Thầy Thanh

Leave a Reply