Bài tập 15: Thực hành về Spinner trong Android

[polldaddy poll=9764234]

– Trong bài tập này các bạn sẽ thực hành cách sử dụng Spinner.

Spinner tương tự như  ComboBox trong C#, tương tự  như JComboBox trong Java.

– Nếu bạn đã hiểu về ListView thì việc hiểu Spinner là chuyện thường.

– Cách đổ dữ liệu lên Spinner là y xì như đổ lên ListView, nó chỉ khác một chỗ duy nhất trong ArrayAdapter đó là ta phải gọi setDropDownViewResource.

– Bạn xem hình ví dụ dưới đây về Spinner:

15_spin_0– Ví dụ trên làm rất đơn giản, bạn chỉ việc kéo 2 control: TextView và Spinner vào ứng dụng (xem activity_spinner.xml):

[code language=”xml”]
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/LinearLayout1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context=".SpinnerActivity" >
<TextView
android:id="@+id/selection"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="#007380"
android:hint="selected here"
android:textColor="#ff003c" />
<Spinner
android:id="@+id/spinner1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>
[/code]

– Ở đây Tôi đặt Id cho spinner là spinner1 (nhìn dòng lệnh 16).

– Coding SpinnerActivity.java:

[code language=”java”]

package tranduythanh.com;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;

public class SpinnerActivity extends Activity {

//Tạo một mảng dữ liệu giả
String arr[]={
"Hàng điện tử",
"Hàng hóa chất",
"Hàng gia dụng"};
TextView selection;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_spinner);
selection =(TextView) findViewById(R.id.selection);
//Lấy đối tượng Spinner ra
Spinner spin=(Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
//Gán Data source (arr) vào Adapter
ArrayAdapter<String> adapter=new ArrayAdapter<String>
(
this,
android.R.layout.simple_spinner_item,
arr
);
//phải gọi lệnh này để hiển thị danh sách cho Spinner
adapter.setDropDownViewResource
(android.R.layout.simple_list_item_single_choice);
//Thiết lập adapter cho Spinner
spin.setAdapter(adapter);
//thiết lập sự kiện chọn phần tử cho Spinner
spin.setOnItemSelectedListener(new MyProcessEvent());
}
//Class tạo sự kiện
private class MyProcessEvent implements
OnItemSelectedListener
{
//Khi có chọn lựa thì vào hàm này
public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0,
View arg1,
int arg2,
long arg3) {
//arg2 là phần tử được chọn trong data source
selection.setText(arr[arg2]);
}
//Nếu không chọn gì cả
public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
selection.setText("");
}
}
}

[/code]

– Bạn xem Tôi giải thích dưới này:

15_spin_1

– Bạn thấy đó android.R.layout.simple_spinner_item dùng để hiển thị phần tử bạn chọn lên spinner. Tương tự như trong ListView bạn có thể custom lại

– Dòng lệnh dưới: android.R.layout.simple_list_item_single_choice để hiện thị danh sách các phần tử trong Spinner khi bạn nhấn vào xem Spinner. Bạn phải gọi hàm setDropDownViewResource nếu không nó sẽ lỗi chương trình khi bạn nhấn vào xem. Bạn có thể dùng layout khác nhau, chẳng hạn bạn có thể thay thế bằng : android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item

– Như vậy bạn đã làm quen được với Spinner, bạn có thể load code mẫu ở đây: http://www.mediafire.com/?1pmikmscb30po3s

– Ban đầu Tôi tính kết hợp ListView và Spinner trong bài tập này luôn, nhưng vì thấy nó hơi phức tạp nên Tôi đã tách ra một bài tập thực hành riêng, trong bài tập tới bạn sẽ học phần này.

– Chúc bạn thành công

7 thoughts on “Bài tập 15: Thực hành về Spinner trong Android”

  1. thưa thầy, em có làm theo bài hướng dẫn của thầy và đã tạo thành công spinner. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ là em không thể thấy được nội dung của spinner khi xổ xuống. Khi kích vào một lựa chọn bất kì thì spinner vẫn hoạt động. Vấn đề tương tự cũng xảy ra khi em làm việc cùng AutocompleteTextView.
    Mong thầy chỉ cho em hướng giải quyết !
    Cảm ơn thầy !

Leave a Reply