Điểm bổ sung CTDL

Thông báo dành cho các sinh viên bỏ thi giữa kỳ hôm 27/02/2013  (thi bổ sung vào lớp Thầy Khang)
Đây là điểm Thầy Khang gửi về:
Lớp DHTH7B:

1) Vũ Long Quân – 1 điểm

2) Cao Minh Toàn – 1 điểm

3) Thùy Trang – 5 điểm

4) Trần Văn Phong -1 điểm

5) Đặng Văn Nguyên -2.5 điểm

6) Thân Trọng Phước  – 1 điểm

Lớp DHTH7C:

1) Lê Mạnh Dũng – 1 điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published.