Thông báo dành cho lớp DHTH7CLT học Android

Yêu cầu tất cả các sinh viên đang tham gia học lớp lập trình Android phải thực hiện công việc sau:

1) vào trang web: https://somee.com

2) Đăng ký Hosting & Domain (chọn loại miễn phí)

Loại này cho phép tạo Sqlserver, tạo .net, quản lý CPanel ….

3) Phải thao tác rành rọt các chức năng trong Administrator ở bước 2

4) Nghiên cứu trước phần Xử lý đa tiến trình và dịch vụ (đặc biệt là .net Webservice)

5) Khi tới phần này các sinh viên phải tạo Webservice và cấu hình chạy THỰC  TẾ  trên trang này.

**** Yêu cầu phải thực hiện, vì nó làm project thực tế, nếu đến phần Xử lý đa tiến trình và dịch vụ mà vẫn chưa hề thực hiện thì sẽ cấm thi.

Xem hình minh họa về CPanel trong somee.com  : 


Leave a Reply

Your email address will not be published.