Kết quả thi giữa học kỳ 2 năm 2012-2013

1) Môn Phương Pháp Lập Trình ngày 04/03/2013- Lớp NCTH6A:

Xem link KetQua_ThiGK_PPLT_NCTH6A

2) Môn Cấu trúc dữ liệu ngày 27/02/2013- Lớp DHTH7B:

Xem link KetQuaThi_GK2_2012_2013_DHTH7B

3) Môn Cấu trúc dữ liệu ngày 27/02/2013- Lớp DHTH7C:

Link xem điểm KetQuaThi_GK2_2012_2013_DHTH7C

Riêng sinh viên tên NGUYENVINHPHUC , mã số 11224121 làm đề số 6 kết quả sẽ không được công nhận. Lý do là trong danh sách điểm danh không có tên (tức là không đi học buổi nào) và cũng không thuộc nhóm Thầy dạy ở phòng H8.3

***Những sinh viên chưa đạt lần này sẽ được cải thiện điểm từ tuần số 7 cho tới tuần số 10  

Leave a Reply

Your email address will not be published.