Thông báo đổi ngày học thực hành Java 2 lớp CDTH10ALT

Từ ngày 20/11/2012 lớp CDTH10ALT sẽ học thực hành vào chiều thứ 7 từ 12h30 tới 17h

Học tại phòng H4.1 (phòng cũ)

Leave a Reply