Thông báo dành cho các sinh viên học lại môn Cấu Trúc Dữ Liệu

Ngày 02/06/2012

Các sinh viên học lại CTDL sẽ ôn tập các bài Phương pháp lập trình:

1) Khai báo biến, hằng và các kiểu dữ liệu

2) Các lệnh điều khiển: if, else, switch case

3) Các vòng lặp for, do while, while

4) Mảng và hàm

5) Con trỏ, xử lý chuỗi và kiểu dữ liệu có cấu trúc

Các bài giảng sẽ được gửi vào email: pplt.fit@gmail.com . mật khẩu: toisechienthang

Yêu cầu các sinh viên hàng ngày tự check email chung để ôn bài. Chú ý không được xóa bất kỳ email chung nào

http://www.mediafire.com/?arhhoy1gg1mckt1 (powerpoint)

http://www.mediafire.com/?f1koen7k5o4kz5k

Thầy Thanh.

One thought on “Thông báo dành cho các sinh viên học lại môn Cấu Trúc Dữ Liệu”

Leave a Reply