Thông báo nộp bài tập trên Assembla

Thông báo dành cho các sinh viên lớp CDTH9ALT

Hiện này Thầy mới chỉ nhận được 5 bài tập nộp qua http://mediafire.com

Lý do: xem thông báo trước đây

Đã thông báo từ  lâu, sau ngày 10/04/2012 Thầy sẽ không nhận bài tập nữa

Thầy Thanh.

Leave a Reply