ThÔng báo nghỉ học thứ 5 ngày 22/03/2012

Thông báo dành cho lớp CDTH9ALT đang học môn Chuyên đề phát triển phần mềm

Tuần này môn Chuyên đề phát triển phần mềm chỉ học thứ 3, tuần sau mới bắt đầu học 2 buổi là thứ 3 và thứ 5

Thầy Thanh.

One thought on “ThÔng báo nghỉ học thứ 5 ngày 22/03/2012”

Leave a Reply

Your email address will not be published.