Thông báo mất USB

Sáng nay phòng H9.3 thực hành Java 1 lớp NCTH4D

Sinh viên nào để quên USB trên lớp thì vào văn phòng khoa CNTT nhận lại

Thầy Thanh.

 

Leave a Reply