Thông báo dành cho lớp NCTH4D

Các sinh viên lớp NCTH4D sẽ học thực hành Java 2 buổi / tuần kể từ tuần số 9

Tức là các em học Lý thuyết vào ngày Thứ 5. Thực hành sẽ đi học cả 2 ngày Thứ 6 và Thứ 7

Nội dung học: Tiếp tục thiết kế giao diện trong Java trong đó sẽ thực hành nhiều control nâng cao, viết chương trình quản lý…

Sinh viên các lớp khác nếu có thời gian rảnh có thể tham gia học cùng

Các em có thể xem lịch giảng dạy để đi đúng phòng học và đúng giờ học: http://duythanhcse.wordpress.com/l%E1%BB%8Bch-gi%E1%BA%A3ng-d%E1%BA%A1y/

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.