Danh sách sinh viên được cộng điểm giữa kỳ Java 1

Dưới đây là danh sách các sinh viên đã hoàn thành tốt bài tập ở nhà, những em có nộp bài nhưng làm không tốt sẽ không có tên trong danh sách này:

Những em có tên trong danh sách dưới đây sẽ được cộng 1 điểm thi giữa kỳ

– Lớp CDTH12A:

– Trần Quang Minh – 10074001

-Trần Trung Tín – 10290791

-Lý Phương Thiên – 10223891

-Đinh Trọng Thoại – 10299021

– Lớp NCTH4B:

– Đoàn Phan Quang Minh – 10050881

-Nguyễn Hoàng Duy – 10180081

– Lớp NCTH4D:

– Trần Tân Trí – 10237321

-Lê Hữu Hòa- 10267561

-Trình Thanh Huy – 10018004

-Tô Tấn Hiếu – 10262841

-Trần Đức Mạnh – 10220941

=======================================================

Danh sách sẽ được cập nhật cho tới ngày thứ 7 ( 18/02/2012)

8 thoughts on “Danh sách sinh viên được cộng điểm giữa kỳ Java 1”

 1. package baitapvenha;

  import java.util.Scanner;

  public class Lop {
  private long malop;
  private String tenlop;
  private String giaovienchunhiem;
  private Sinhvien list[]=new Sinhvien[130];
  int sinhviennu=0;
  int sinhvienhientai=0;
  public Lop() {
  super();
  }
  public Lop(long malop, String tenlop, String giaovienchunhiem) {
  super();
  this.malop = malop;
  this.tenlop = tenlop;
  this.giaovienchunhiem = giaovienchunhiem;
  }

  public Lop(long malop) {
  super();
  this.malop = malop;
  this.tenlop = tenlop;
  this.giaovienchunhiem = giaovienchunhiem;
  }
  public long getMalop() {
  return malop;
  }
  public void setMalop(long malop) {
  this.malop = malop;
  }
  public String getTenlop() {
  return tenlop;
  }
  public void setTenlop(String tenlop) {
  this.tenlop = tenlop;
  }
  public String getGiaovienchunhiem() {
  return giaovienchunhiem;
  }
  public void setGiaovienchunhiem(String giaovienchunhiem) {
  this.giaovienchunhiem = giaovienchunhiem;
  }
  // thêm sinh viên
  public void themsinhvien(Sinhvien s)
  {
  if(sinhvienhientai<=130)
  {
  list[sinhvienhientai]=s;
  sinhvienhientai++;
  System.out.println("sinh viên hiện tại: "+ sinhvienhientai);
  }
  else
  {
  System.out.println(" full sinh viên rồi !!");
  }
  }
  // xuất toàn bộ danh sách
  public String toString()
  {
  String s="";
  for(Sinhvien sv: list)
  {
  s+=sv.toString();
  }
  return s;
  }
  // kiểm tra giới tính
  public void kiemtragioitinh()
  {
  for(Sinhvien sv: list)
  {
  if(sv.getGioitinh().charAt(1)=='u'|| sv.getGioitinh().charAt(1)=='U')
  {
  sinhviennu+=1;
  System.out.println("sinh viên nữ: "+ sinhviennu);
  }
  else
  {
  System.out.println(" false: ");
  }
  }
  }
  }

  // sinh vien

  package baitapvenha;

  import java.awt.List;
  import java.util.Scanner;

  public class Sinhvien {
  private long masinhvien;
  private String hoten;
  private String gioitinh;
  int sinhviennu=0;
  public Sinhvien() {
  this.masinhvien = masinhvien;
  this.hoten = "hoten";
  this.gioitinh = "nu";
  }
  public Sinhvien(long masinhvien, String hoten, String gioitinh) {
  super();
  this.masinhvien = masinhvien;
  this.hoten = hoten;
  this.gioitinh = gioitinh;
  }

  public Sinhvien(long masinhvien) {
  super();
  this.masinhvien = masinhvien;
  this.hoten = hoten;
  this.gioitinh = gioitinh;
  }
  public long getMasinhvien() {
  return masinhvien;
  }
  public void setMasinhvien(long masinhvien) {
  this.masinhvien = masinhvien;
  }
  public String getHoten() {
  return hoten;
  }
  public void setHoten(String hoten) {
  this.hoten = hoten;
  }
  public String getGioitinh() {
  return gioitinh;
  }
  public void setGioitinh(String gioitinh) {
  this.gioitinh = gioitinh;
  }
  @Override
  public String toString()
  {
  return "Sinhvien [masinhvien=" + masinhvien + ", hoten=" + hoten
  + ", gioitinh=" + gioitinh + "]";
  }
  // xuất sinh viên đúng rồi
  public void xuatsinhvien(Sinhvien sv2)
  {
  if(this.masinhvien==sv2.getMasinhvien())
  {
  System.out.println(sv2);
  }
  else
  {
  System.out.println("không có: ");
  }
  }
  }
  // test main

  package baitapvenha;

  import java.util.Scanner;

  public class TEstmain {

  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {

  // TODO Auto-generated method stu
  long malop;
  String tenlop;
  String giaovienchunhiem;
  long masinhvien;
  String hoten;
  String gioitinh;
  do{
  System.out.println(" 1: nhập lớp :");
  System.out.println(" 2: nhập sinh viên ");
  System.out.println(" 3: xuất sinh viên ");
  System.out.println(" 4: tổng số sinh viên nữ");
  System.out.println(" 5: xuất toàn bộ sinh viên ");
  int luachon=new Scanner(System.in).nextInt();
  switch(luachon)
  {
  case 1:
  System.out.println(" nhập mã lớp: ");
  malop=new Scanner(System.in).nextLong();
  System.out.println(" nhập tên lớp: ");
  tenlop=new Scanner(System.in).nextLine();
  System.out.println(" nhập giáo viên chủ nhiệm: ");
  giaovienchunhiem=new Scanner(System.in).nextLine();
  new Lop(malop, tenlop, giaovienchunhiem);
  break;
  case 2:
  System.out.println(" nhập mã sinh viên: ");
  masinhvien=new Scanner(System.in).nextLong();
  System.out.println(" nhập tên sinh viên: ");
  hoten=new Scanner(System.in).nextLine();
  System.out.println("nhập giới tính ——-NAM——–NỮ—–");
  gioitinh=new Scanner(System.in).nextLine();
  new Sinhvien(masinhvien, hoten, gioitinh);
  break;
  case 3:
  System.out.println(" nhập sinh viên cần xuất: ");
  System.out.println(" nhập mã sinh viên: ");
  masinhvien=new Scanner(System.in).nextLong();
  Sinhvien sv3= new Sinhvien(masinhvien);
  sv3.xuatsinhvien(new Sinhvien(masinhvien));
  break;
  case 4:
  System.out.println(" nhập mã lớp: ");
  malop=new Scanner(System.in).nextLong();
  Lop l4= new Lop(malop);
  l4.kiemtragioitinh();
  break;
  case 5:
  //System.out.println(new Lop(malop, tenlop, giaovienchunhiem).toString());
  // sai
  System.out.println(" nhập mã lớp: ");
  malop=new Scanner(System.in).nextLong();
  Lop l5= new Lop(malop);
  System.out.println(l5.toString());
  break;
  }
  System.out.println(" tiếp tục c/k:");
  char c = new Scanner(System.in).nextLine().charAt(0);
  // ky tu dau tien
  if (c == 'k' || c == 'K') {
  break;
  }
  } while (true);
  }
  }
  //
  thầy cho em hỏi cái phần mà xuất hết danh sách tại sao em làm không được và tính số sinh viên nữ nữa ak
  còn em làm array list thì lại được

  1. Em không xuất được là đúng rồi
   vì trong trường hợp xuất toàn bộ danh sách em lại new 1 lớp hoàn toàn mới Lop l5= new Lop(malop);
   System.out.println(l5.toString()); như vậy thì nó sẽ chỉ tạo 1 lớp có mã lớp chỉ định chứ hoàn toàn không có sinh viên nào cả
   Em phải xuất cái biến lớp được tạo trong chọn lựa thêm sinh viên mới.

 2. Thay co nhan duoc bai cua em khong ?
  Em Ten : VU TRONG TRI_ CDTH12A_ 10288931
  Thay test bai em thu lam vay duoc khong ?
  Neu co gi thay cho em sin y kien!!!

Leave a Reply