Tổng hợp Slide bài giảng môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm

Dưới đây là tổng hợp các link slide bài giảng bằng PPTX và PDF, cuối mỗi topic đều có bài tập về nhà. Yêu cầu sinh viên phải hoàn thành và nộp bài tập trên trang Assembla mà Thầy đã hướng dẫn ngay từ tuần đầu tiên.

—————————————————————————————

Tuần 1: Custom component

Introductions:

http://www.mediafire.com/?7g0u6y962zz20pu (Powerpoint)

http://www.mediafire.com/?6wn60oqoc8xma7a (Pdf)

Link bài giảng Custom Component – Powerpoint:

http://www.mediafire.com/?d4wfmvhz61z8dad

Link bài giảng Custom Component – Pdf:

http://www.mediafire.com/?116y3t298f4sfxz

—————————————————————————————

Tuần 2, Tuần 3: CodeSmith Generator

Link Powerpoint:

http://www.mediafire.com/?ej4n3hww521kvlc

Link Pdf:

http://www.mediafire.com/?8hq2g3h95c9tsja

—————————————————————————————

Tuần 4, Tuần 5, Tuần 6: LINQ – Language Integrated Query

Link bài giảng LINQ  bằng Slide Powerpoint:

http://www.mediafire.com/?bbrwj70rf6417pe

Link bài giảng LINQ bằng Pdf:

http://www.mediafire.com/?kyocoz51fnz8i35

—————————————————————————————

Tuần 7, Tuần 8, Tuần 9: WPF – Windows Presentation Foundation

Link giáo trình chính: http://www.mediafire.com/?nwn77s7w9qzy71o (Illustrated WPF)

Link bài giảng Powerpoint

http://www.mediafire.com/?oz1io212m921bqn

Link bài giảng Pdf

http://www.mediafire.com/?6jbjfmmqg45sug7

—————————————————————————————

Tuần 10: .Net Remoting

Link bài giảng .Net Remoting powerpoint:

http://www.mediafire.com/?li89yqizweca4zt

Link bài giảng .Net Remoting pdf:

http://www.mediafire.com/?tivrxbzxhcd44l0

================================================

Vì lý do quá tải nên các phần mềm liên quan tới chương trình học, sinh viên cố gắng lên internet load về, mọi thắc mắc sinh viên có thể comment trực tiếp trên topic này. Thầy sẽ có gắng hồi đáp trong thời gian sớm nhất có thể.

Thầy Thanh.

4 thoughts on “Tổng hợp Slide bài giảng môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm”

 1. Tên Nhóm: (Tên tài khoản trên Assembla : quangtrung1334)

  Tên Đề tài : Chương Trình Quản Lý Cho Trung Tâm Ngoại Ngữ

  Thành viên 1:

  Mã sinh viên: 10361031

  Tên sinh viên: Phạm Quang Trung

  Email:quangtrung1334@yahoo.com

  Phone: 01677007556

 2. package baitap1;

  import java.util.Random;

  public class Test {

  public static void main(String[] args) {
  int x=1;
  int M[]=new int [10];
  NhapMang(M);
  int n=10;
  XuatMang(M,n);
  TimKiem(M, 7);
  XuatSNT(M, 10);
  sapxep(M);
  XoaVT(M, x);

  }

  public static void NhapMang (int M[]){
  Random r= new Random();
  System.out.println(“Nhap M[10]”);
  for (int i = 0; i < M.length; i++) {
  M[i]= r.nextInt(10);
  }
  }

  public static void XuatMang(int m[],int n){
  for (
  int i = 0; i < n; i++) {
  System.out.print(" "+ m[i]);
  }
  }
  public static void TimKiem(int a[], int x){

  int d=0;
  for (int i = 0; i < a.length; i++) {
  if(a[i]==x)
  {
  System.out.println(" \n Tim thay : "+x+" o vi tri thu "+i );
  d=1;
  break;
  }
  }
  if(d==0)
  System.out.println("\n Khong Tim thay gia tri can tim la : "+x );
  }

  public static boolean KTSNT(int n){

  int d=0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  if(n%i==0)
  d++;
  if(d==2)
  return true ;
  return false;

  }
  public static void XuatSNT(int m[],int n){

  System.out.print("Cac so nguyen to duoc tim thay : ");
  for (int i = 0; i < n; i++)
  if(KTSNT(m[i])==true)
  System.out.print(m[i]+ " ");
  }
  //ham sap xep
  public static void sapxep(int List[]){
  System.out.println("\nSap xep theo thu tu gian dan do la:");
  for(int i=0;i<List.length;i++){
  for(int j=i+1; jList[j]){
  temp = List[i];
  List[i] = List[j];
  List[j] = temp;
  }
  }
  }
  for(int i=0;i<List.length;i++){
  System.out.print(" "+List[i]);
  }
  }
  public static void XoaVT(int a[],int x){
  System.out.println("\n mang sau khi duoc xoa");
  for (int i = 0; i < a.length; i++)
  if(a[i]==x){
  a[i]=a[i+1];
  }

  for (int i = 0; i < a.length; i++)
  System.out.print(a[i]+" ");

  }
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published.