Thông báo lịch học bù

Thông báo dành cho lớp TCTH39A nhóm 2

Hiện giờ tuần này lớp chúng ta vẫn chưa có lịch học bù

Tuần sau sẽ học bù, Thầy sẽ thông báo trong tuần này, vì vậy các em nhớ thừơng xuyên vào Blog của Thầy để xem lịch học bù trong tuần này nhé