NCTH3A-Lịch kiểm tra thực hành cuối kỳ

Thông báo dành cho sinh viên nhóm 1 & 2 lớp NCTH3A
Lịch kiểm tra thực hành cuối kỳ môn lập trình Windows 1 dành cho các nhóm như sau:
Nhóm 1: 29/06/2011
Nhóm 2: 30/06/2011

Leave a Reply